L'Ajuntament de Cambrils obre convocatòria per cobrir sis places d'agents de Policia Local

L'Ajuntament de Cambrils obre convocatòria per cobrir sis places d'agents de Policia Local

Les persones interessades tenen temps per presentar la seva candidatura fins al pròxim 17 de juny

L'Ajuntament de Cambrils ha obert una convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir sis places de funcionari de carrera d'agent de la Policia Local i crear una nova borsa d'interins per cobrir places de reforç de les temporades turístiques vinents o altres necessitats que puguin sorgir. Les persones que estiguin interessades en aquesta oferta tenen temps de presentar la seva sol·licitud fins al pròxim dilluns, 17 de juny. Les bases específiques del procés de selecció, la guia d'estudi, el model de sol·licitud i la declaració jurada es poden consultar al web oficial de la Policia Local de Cambrils o també en aquest enllaç. A les bases hi ha tota la informació  sobre els requisits, les fases i les proves que hauran de realitzar les persones aspirants. 

Com presentar les sol·licituds?

Com s'ha dit, les sol·licituds es poden presentar fins al 17 de juny i s'ha de fer  de manera presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o de manera telemàtica a través de la Seu electrònica. A més, també s'ha d'emplenar el model de sol·licitud, pagar la taxa d'inscripció i adjuntar la còpia autèntica del DNI, de la titulació exigida, dels permisos de conduir classes A2 i B i del nivell C de català. També la declaració signada de compromís de portar armes segons model inserit a la seu electrònica. 

Tres fases durant el procés de selecció

El procés de selecció constarà de tres fases, la d'oposició, la de formació i la de les pràctiques. La primera inclourà tres proves selectives, obligatòries i eliminatòries. Les persones que no puguin acreditar el nivell C de català hauran de fer una prova de nivell. La primera prova de l'oposició serà un qüestionari tipus test basat en la guia d'estudi, un test psicotècnic i un cas pràctic. La segona prova seran uns exercicis físics que inclouran circuit d'agilitat, pressió sobre banc, cursa de llançadora i prova de natació. Finalment, es farà una prova d'adequació psicoprofessional i una entrevista personal.