Pedro Sanchez i Carmen Calvo, ambdós amb mascareta, parlen al Congrés dels Diputats

El govern prepara noves ajudes per les empreses: 4.000 euros per cada contracte indefinit a temps complet

El govern espanyol està treballant en un esborrany de Reial decret

El govern espanyol està treballant en un esborrany de Reial decret per regular els programes comuns d'activació per a l'ús del Sistema Nacional d'Ocupació, i ha anunciat que es pretén subvencionar amb 4.000 cada contracte indefinit de jornada completa que realitzin les empreses. Una xifra que es podria incrementar fins als 4.500 en el cas que la persona contractada sigui dona, major de 45 anys en el cas de les persones amb discapacitat o pertanyent a qualsevol altre col·lectiu vulnerable que determini el Servei Públic d'Ocupació.

En el cas que els contractats siguin són persones participants en programes integrals d'ocupació que siguin perceptors de prestació o subsidi per desocupació o l'Ingrés Mínim Vital, o si són persones amb discapacitat demandants d'ocupació i serveis no ocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació, la subvenció ascendirà a 5.500 euros (6.000 en el cas de dones, majors de 45 anys discapacitats o col·lectius vulnerables).

En l'esbós s'apunta que la quantia també serà de 5.500 euros quan els contractes es formalitzin amb persones retornades de l'estranger, amb dones contractades en ocupacions o sectors amb presència majoritàriament masculina, així com dones que faci més de 24 mesos que estan desocupades després d'haver estat mares, o quan es contracti majors de 45 anys o a persones pertanyents a altres col·lectius que determinin els serveis públics d'ocupació en funció dels seus objectius d'ocupació.

Per altra banda, l'import ascendirà a 7.000 euros (7.500 euros en alguns casos) quan es contractin persones amb discapacitat que presenten majors dificultats d'accés al mercat de treball, persones participants en itineraris d'inserció desenvolupats en el marc del programa d'inclusió laboral de persones en risc d'exclusió, dones considerades especialment vulnerables, majors de 45 anys que siguin parats de llarga durada, dones víctimes de violència de gènere o persones pertanyents a altres col·lectius que determinin els serveis públics d'ocupació.

El text també estableix que la transformació de temporals en indefinits, inclosos els contractes formatius, se subvencionarà amb fins a 4.000 euros, xifra que augmentarà fins als 5.500 euros si la transformació es realitza a treballadors amb discapacitat. En els supòsits de contractació a temps parcial, la quantia de la subvenció es reduirà proporcionalment en funció de la jornada establerta, sense que aquesta pugui ser inferior al 50% de la jornada a temps complet d'una persona treballadora comparable.

Si l'empresa es vol beneficiar de la subvenció, haurà de crear ocupació fixa neta, és a dir, que haurà d'augmentar la plantilla fixa. La companyia estarà obligada a mantenir l'ús de la persona a la qual contracta amb aquesta subvenció per un període no inferior a 12 mesos. A més, s'estableix que totes aquestes subvencions podran incrementar-se en fins a 2.000 euros addicionals quan un autònom o una cooperativa o societat laboral contracti el seu primer emprat. També s'incrementaran en altres 2.000 euros quan les persones contractades siguin discapacitades procedents d'un enclavament laboral.

Programa de suport de la mobilitat amb l'objectiu de retornar el talent

El text recull també un programa per al suport de la mobilitat geogràfica que té com a objectiu el retorn del talent mitjançant la subvenció de les despeses de desplaçament de persones que haguessin obtingut qualsevol titulació oficial a Espanya i que s'haguessin desplaçat a un país estranger per motius laborals, el suport al desplaçament per a treballar en zones rurals despoblades o el suport al desplaçament per motius laborals de persones víctimes de violència de gènere. En aquests casos, se subvencionarà les despeses de transport públic del 100%.

Així mateix, quan les persones tornin de l'estranger per a realitzar un contracte de treball per compte d'altri es podrà subvencionar per un import de 5.500 euros cada contractació indefinida a temps complet (6.000 euros si és dona) o bé 7.000 euros (7.500 si és dona) si es contracta persones amb les característiques esmentades anteriorment.

La secretària d'Ocupació de CCOO, Lola Santillana, ha apuntat que aquest Reial decret recull una actualització del Reial decret llei de polítiques actives d'ocupació, que no s'havia modificat i portava vigent des de 1982. Així, ha explicat que els agents socials han anat treballant en aquest document des del mes d'abril amb aportacions diverses.

Aquest dimecres han començat ja els grups de treball, als quals s'han incorporat les comunitats autònomes, on es pretenen crear les línies estratègiques per a aquests nous tres anys en matèria d'ocupació. Tot apunta que a finals de desembre es començaran a tenir esborranys d'aquesta estratègia i a partir de 2021 quan es començaran a modificar els programes inclosos en el reial decret.