Quines són les parts que tenen les notícies?

En el món de la comunicació, és important poder conèixer i identificar aquestes divisions, que sovint en són vuit

Diferenciamos las partes esenciales de una noticia periodística.
Les notícies periodístiques es poden dividir en diferents parts | Stocksnap

 

És cert que el contingut de les notícies és un element fonamental, però se n'han de respectar les diferents parts per tal d'oferir un missatge ben estructurat i clar.

Caldria que recordéssim, primer de tot, que les notícies constitueixen les narracions de fets innovadors que poden interessar un nombre determinat de lectors, i que no les hem de confondre amb la nota periodística, que és el gènere per excel·lència del periodisme. Les diferents parts que té una notícia es poden aplicar habitualment en aquesta última classe de text.

Les 8 parts en què es divideixen les notícies

Per tal de respondre a determinats aspectes clau, cal que les notícies gaudeixin d'un desenvolupament estratègic i esmentin el què, qui, quan, on, per què, per a qui i com. Igualment, les notícies han de ser coherents, mirant de tractar el tema en qüestió a través d'una exposició llegible i ordenada de tots els aspectes abordats.

De vegades, una notícia pot no tenir totes les parts perquè, en alguns casos, hi ha determinats elements que són prescindibles perquè podrien ser redundants, com ara l'entradeta o l'avanttítol. 

Tot seguit, en farem un repàs que t'ajudarà a la seva correcta identificació:

1. L'avanttítol

El primer element de les notícies el podem trobar ubicat per sobre del titular i constitueix una introducció curta del tema del qual parlarem, pensada per tal d'atraure els lectors. Malgrat que normalment té la mateixa quantitat de mots que el titular, es basa en el principi de fer una síntesi del tema sense exposar les principals idees relacionades amb la notícia.

2. El titular o títol

En aquesta part és on es fa el resum de la idea bàsica que conforma la notícia, del fet innovador que es desenvoluparà. És un element essencial de la notícia, que cal que transmeti les dades més rellevants que ajudin a la comprensió del context i a mantenir enganxades a la lectura les persones que s'hi han interessat.

3. El subtítol

És l'apartat dins del qual hi ha la possibilitat d'incloure dades suplementàries que també puguin ser ben importants. De vegades, especialment a la premsa escrita, el subtítol fa una mena de síntesi de tot el text que constitueix una ampliació del titular.

Cada part té una funció concreta
Cada part té una funció concreta | Cedida

 

4. L'entradeta

Es tracta d'un paràgraf que s'encarrega de resumir les idees fonamentals de la notícia, més àmpliament que el títol i el subtítol. Cal que la informació d'aquest text sigui exacta i que, sempre que es pugui, esmenti les fonts d'on s'han extret les dades. Es tracta d'una part de la notícia que ja no es fa servir tant com a conseqüència de l'auge dels mitjans de comunicacions digitals i del fet que ara una gran part de notícies disposen d'elements multimèdia.

5. El cos del text

El cos del text constitueix una successió de paràgrafs que estan escrits de manera coherent i ordenada i que miren de resoldre tots els dubtes que els lectors puguin anar tenint mentre llegeixen. Aquests dubtes, de manera habitual, fan referència a les conegudes sis preguntes del periodisme: què, qui, quan, on, per què i com. Això no obstant, en funció de l'àmbit de la notícia les preguntes en qüestió poden canviar.

6. La fotografia

Tot i que aquesta part queda fora dels manuals, avui en dia constitueix un aspecte essencial de les notícies. Cal que sigui coherent amb la notícia i que es vinculi amb el tema que tracta, en forma de persones, objectes o llocs. A més d'això, normalment fa que el text sigui més llegible i seductor per als lectors.

7. L'epígraf

El peu de foto o epígraf fa la funció d'ubicar la imatge o les imatges de la notícia dins del seu context, explicant què s'hi pot veure i qui n'és l'autor. 

8. Els subtítols

Tenen la funció de fer que al cos del text s'hi distingeixin parts diferents i d'introduir cada idea concreta que es desenvoluparà. A més, ajuden a fer que tot el text sigui ben llegible i que el lector pugui trobar els segments que considera més interessants.

És possible que les notícies es divideixin en més parts

Tot seguit, et mostrem altres parts que podrien constituir les notícies, tot i que no és un fet tan habitual. 

1. La data i la firma

Abans de la imatge d'obertura o del cos del text, pot ser que alguns autors indiquin que són els artífexs de la notícia. Igualment, es pot signar a través d'una firma genèrica, com ara el nom del mitjà de comunicació en qüestió o la denominació «Redacció», o a través d'un pseudònim. A més de la firma, la notícia també pot incloure alguna altra dada com ara la data de redacció o de revisió.

2. El destacat

Alguns mitjans de comunicació de premsa escrita inclouen aquest component, que parla d'un esdeveniment o fet que es podria vincular d'alguna manera amb la resta de la informació, com a forma de lligar dues notícies ocorregudes en un mateix context. Sigui com sigui, es tracta d'un apartat prescindible.

3. La citació entre cometes

Pot ser que l'autor vulgui destacar determinades paraules dels individus que protagonitzen la notícia, especialment en cas que siguin clau per tal de comprendre les principals idees exposades.

4. La bibliografia

És un apartat que podem trobar sobretot dins dels articles de tipus acadèmic, tot i que en determinades notícies d'actualitat amb una extensió i una documentació importants també pot aparèixer. Consisteix en un llistat dels llibres, articles o llocs web que s'han fet servir com a fonts per elaborar la notícia.


Comentaris

envia el comentari