Imatge amb diversos bitllets i monedes d'euro

Les pensions que pots cobrar havent cotitzat el mínim (o si no hi arribes)

La pensió mínima pel 2021 està fixada en 851 euros mensuals, als quals pots arribar amb el complement per mínims


Per cobrar la prestació contributiva de jubilació necessites haver cotitzat com a mínim 15 anys. Amb aquest mínim, els pensionistes tenen dret a cobrar el 50% de la seva base reguladora, un import que es calcula prenent els últims 24 anys, que l'any que ve s'estendrà als 25, dividint 300 bases de cotització entre 350.

A l'hora de comptar els anys mínims de cotització se sumen totes les cotitzacions durant la vida laboral, incloses la de desocupació, maternitat o paternitat, lactància i incapacitat temporal. També computen les d'altres règims de la seguretat social, fins i tot els que ja no existeixen com l'especial agrari, l'INP o les assegurances socials.

Si en dividir a la meitat la base reguladora i realitzar el càlcul, la pensió final és inferior a la mínima, hi ha la possibilitat de recórrer al complement per mínims. La pensió mínima per 2021 està fixada en els 851 euros mensuals en 14 pagues anuals, en el cas d'un cònjuge a càrrec (654,60 amb cònjuge sense estar al càrrec i 589,7 en cas d'una persona sola).

? ÉS GRATIS: Encara no ens segueixes a l'INSTAGRAM del Catalunya Diari? Clica aquí, t'hi esperem.

El complement per mínims no es reconeix de forma automàtica ni garanteix que la pensió arribi al mínim anual. Si un treballador ha generat una pensió de 200 euros, només podrà rebre 602,8 euros mensuals, ja que no es poden superar els 402,8 euros, que és la quantia de la pensió no contributiva.

Per accedir al complement és obligatori acreditar la residència a Espanya i no absentar-se del territori espanyol més de 90 dies. Aquest complement és incompatible amb una prestació per treball o capital superior als 7.638 euros anuals, i es pot perdre en qualsevol moment si s'incompleixen els requisits.

Altres ajudes

El Pla Estatal d'Habitatge de 2018-2021 preveu l'ajuda al lloguer, que cobreix fins a un 50% de la renda mensual de l'habitatge. Amb motiu de la Covid-19, s'ha ajornat la seva sol·licitud fins al 31 de desembre de 2022. Per accedir-hi no es poden tenir ingressos tres vegades per sobre de l'IPREM, que el 2021 és de 1.694,7 euros al mes), ni ser propietari d'un habitatge, ni superar els 100.000 euros de patrimoni.

Una altra solució és complementar la pensió pública amb l'estalvi privat, una solució que els tècnics financers aconsellen donada l'actual situació econòmica. La clau és començar com més aviat millor a estalviar per a la jubilació, perquè així s'augmenta la rendibilitat.

I si no arribes al mínim?

Des del 2013, els anys cotitzats que necessites per cobrar la pensió de jubilació augmenten, fins a arribar als 38 anys el 2027. Però molta gent arriba a l'edat legal de jubilació (65 anys) sense haver cotitzat el mínim, que es fixa en els 15 anys, i llavors es pregunten si tenen dret a la prestació.

Per a les persones que han complert 65 anys sense haver cotitzat el mínim a la Seguretat Social hi ha una pensió no contributiva. A Espanya, més de 260.000 persones es beneficien d'aquesta ajuda, que garanteix una prestació econòmica, assistència mèdica gratuïta i serveis socials complementaris.

Per accedir a la pensió de jubilació no contributiva, les rendes o ingressos del beneficiari no poden superar els 5.538,40 euros anuals. En el cas de viure amb un cònjuge o parents, el límit s'eleva de la següent manera:

  • 9.415,28 per a dos convivents
  • 13.292,16 per a tres convivents
  • 17.169,04 per a quatre convivents

A més, el beneficiari ha de tenir 65 anys o més i haver residit en territori espanyol durant almenys 10 anys, i dos consecutius abans de la data de sol·licitud de la prestació. Amb això pots cobrar la pensió no contributiva de jubilació: la quantia és de 5.538,40 euros anuals en 12 mensualitats, més dues pagues extraordinàries (395,60 euros al mes). La quantitat a percebre també varia en funció del nombre de convivents i les seves rendes.

  • 336,26 euros al mes per dos beneficiaris
  • 316,48 euros al mes per a tres beneficiaris
  • Per al cas de més de tres beneficiaris, l'import es redueix, però no pot ser inferior al 25% de la quantia establerta (98,90 euros al mes)

Però compte, perquè aquesta pensió és incompatible amb la pensió no contributiva d'invalidesa, les pensions assistencials, els subsidis de garantia d'ingressos mínims i per ajuda a tercera persona, i amb la condició de causant de l'assignació familiar per fill a càrrec major de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 65%. En aquest cas, el beneficiari haurà d'escollir la pensió que li resulti més beneficiosa i renunciar a l'altra.