Els punts claus de la nova llei del govern sobre el teletreball

El text recull els drets i deures fonamentals dels treballadors

Una persona teletreballant amb un ordinador des de casa
El ministeri de Treball acaba d'anunciar l'avantprojecte de llei per a regular el teletreball | Pixabay

El ministeri de Treball acaba de remetre a sindicats i patronal el text de l'avantprojecte de llei per a regular el teletreball. Ara s'ha de discutir en la taula de negociació amb els agents socials per a arribar a un acord, encara que això no serà fàcil perquè l'actualització de l'Estatut de Treballadors pretén anar més enllà i regular l'ús del futur.

El punt clau de la reforma és, evidentment, el teletreball, una vella fórmula d'ocupació a distància que ja estava implantada fa anys però que la crisi del Coronavirus ha portat a generalitzar i estendre d'una forma més àmplia.

De fet, el teletreball ja està regulat, encara que de passada, en l'article 13 de l'Estatut dels Treballadors, on s'estableix que aquesta variant d'ocupació es formalitzarà per escrit i que els treballadors tindran els mateixos drets que els que presten els seus serveis en el centre de treball, com les vacants o la protecció en matèria de seguretat.

El nou avantprojecte de llei afegeix deu claus importants per a regular d'una forma més exhaustiva el que es pretén que sigui l'ús del futur. Amb aquest nivell de concreció es pretén oferir seguretat jurídica a un model ja molt més implantat.

1. Definició

La primera clàusula defineix el seu àmbit d'implantació: afectarà a tots els treballadors sempre que desenvolupin la seva activitat de manera regular. S'entén com a teletreball sempre que el treballador estigui operatiu un mínim del 20% de la jornada dins d'un període de tres mesos, o un percentatge proporcional equivalent en funció del contracte.

Es rebutja, per tant, la definició de teletreball per al treball a distància esporàdic i, de fet, el text diferencia entre el treball a distància, quan es treballa fora de l'empresa, o el teletreball, quan es treballa exclusivament per mitjà de dispositius electrònics.
 

2. Condicions

El segon punt defineix els drets dels treballadors per a aquesta modalitat, establint que no podran sofrir perjudicis en condicions laborals com el salari o el temps de treball. L'avantprojecte de llei deixa clar que el teletreball no pot modificar les condicions de treball pactades, sobretot quant al temps de feina.

Fins i tot quan hi ha problemes tècnics, per exemple que caigui el sistema, sempre que no sigui una fallada del treballador no es podrà allargar la jornada. Es manté el sistema de registre d'horari convencional per a les empreses.

3. Afectació

El tercer punt estableix que el teletreball ho és tant per al treballador com per a l'empresari, sempre mitjançant signatura de les dues parts. Si un treballador es nega a treballar a distància o no reuneix els requisits per a fer-ho, això no pot ser causa d'acomiadament ni es poden modificar les seves condicions de treball. La decisió del treballador és, en canvi, reversible.
 

4. Material

El quart punt tracta un tema polèmic: qui es fa càrrec de les despeses del material per a treballar des de casa. L'avantprojecte proposa que el contracte ha de reflectir un inventari dels mitjans, equips i eines que es lliuren a l'empleat, i fixar un màxim per a la renovació de l'equip i una enumeració de les despeses previsibles.

Ha de precisar també el nom del centre de treball de l'empleat. Aquest haurà de fixar un lloc de treball a distància i no canviar-lo de manera capritxosa, permetent així uns mitjans de control per part dels empresaris.

5. Horari

El cinquè punt fa referència a l'horari de treball, i estableix que els empleats d'aquesta modalitat tindran prioritat per a ocupar llocs de treball que es realitzen totalment o parcialment de manera presencial en els centres de treball.

6. Conservació

En sisè lloc es fixa l'obligació del treballador de conservar el material en bon estat i es reconeix el dret dels empleats a la dotació i el manteniment adequat per part de l'empresa. El treball a distància haurà de ser sufragat o compensat per l'empresa, i no podrà suposar despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans de l'activitat.

7. Protecció de dades

El setè punt també és polèmic: la protecció de dades. L'avantprojecte de llei es remet a la llei orgànica de 2018, que estableix que les empreses no podran exigir als empleats la instal·lació de programes o aplicacions en dispositius propietat de l'empleat. Quant a la desconnexió digital, es reconeix com un dret com qualsevol altre treballador. 
 

8. Vigilància i control

La vuitena clàusula fa referència al control dels treballadors a distància. L'ocupador podrà adoptar les mesures que cregui oportunes per a la vigilància i el control de l'empleat, sempre que aquestes obeeixin a l'objectiu de verificar el compliment de les obligacions laborals.

9. Administració

El novè punt estableix que els treballadors de l'administració tindran una normativa específica. De fet, aquest ha estat un dels primers sectors a adoptar el teletreball de manera massiva, però el text els reconeix una particularitat excepcional.

10. Convenis col·lectius

Finalment, la nova legislació donarà més poders a la negociació col·lectiva per a controlar el treball a distància. Els convenis col·lectius podran regular una jornada mínima presencial, la reversibilitat al treball en els locals de l'empresa o una reducció del temps regular.


Comentaris

envia el comentari