Quines són les 3 classes d'IVA i com les podem calcular?

Descobreix la manera de saber quin impost sobre el valor afegit és l'aplicable en cada cas i quins productes no n'han de dur
Te presentamos los tipos de IVA que existen y cómo calcularlos.
Les classes d'IVA i les maneres de calcular-lo que hi ha | Alexas Fotos/Pixabay

 

Hi ha tres classes d'IVA diferents, i t'ensenyarem quines són i com es poden calcular. Quan adquirim un servei o un bé, paguem més diners del seu cost real, a causa de l'impost sobre el valor afegit que se'ls aplica.

 

 

En què consisteix l'IVA?

L'IVA o Impost sobre el Valor Afegit és una mena d'impost indirecte que serveix per gravar el consum dels serveis i dels productes. Per dir-ho d'una altra manera, es tracta d'una quantitat de diners addicional que oferim a l'Estat quan fem una compra.

 

La principal diferència amb l'IRPF és que l'IVA grava el consum i l'IRPF, en canvi, s'aplica a la renda. A més, el valor de tots dos impostos s'estableix d'una manera diferent: l'IVA és un impost regressiu, perquè la seva aplicació és la mateixa per a tothom, independentment de la renda, mentre que l'IRPF canvia en funció del poder adquisitiu de cadascú.

 

L'Agència Tributària és l'encarregada de la recaptació d'aquest tribut, i ens diu que l'Impost sobre el Valor Afegit és una mena d'«impost sobre el consum de naturalesa indirecta que grava les importacions de béns, les entregues de béns i les prestacions de serveis dels professionals i les empreses i, finalment, les adquisicions intracomunitàries».

 

Quin és el seu funcionament?

L'aplicació d'aquest tribut és per al consumidor i no per a les persones que formen part de la cadena productiva d'un servei o d'un bé. Per aquesta raó, quan les empreses duen a terme una feina concreta l'IVA es va acumulant en les diferents etapes de la producció. Aleshores, un cop acabat el procés productiu, es fa la suma d'aquest IVA total que ha calgut que paguessin i s'envia a l'Estat.

 

Per als treballadors autònoms i les empreses, cal fer una distinció entre l'IVA repercutit i l'IVA suportat. L'IVA repercutit és aquell que s'abona quan cal fer la compra d'un servei o un bé, i l'IVA suportat és el que la persona autònoma o l'empresa cal que reculli dins de la factura, un 18% que s'afegeix als costos dels productes.

 

A més, cal destacar que, mentre que el primer és una despesa, el segon és un ingrés. El fet de restar l'IVA suportat al repercutit origina la quantitat d'IVA de la declaració que han de fer els autònoms cada trimestre.

 

Quines són les 3 classes diferents d'IVA?

Hi ha un total de 3 classes diferents d'IVA que existeixen i que varien en funció del producte o bé que s'ha consumit. A banda, alguns productes estan exempts de dur aquesta mena d'impost. 

Cada producte du aplicat un tipus d'IVA diferent
Cada producte du aplicat un tipus d'IVA diferent | Lidl

   

  1. Reduït: 10%

  Els productes que duen aquesta classe d'IVA són els sanitaris, alimentaris, de l'hostaleria i del transport, com ara l'aigua, els aliments amb un origen vegetal i animal o els productes de l'àmbit sanitari que serveixen per tal de mitigar, curar o prevenir les malalties. A causa de la crisi econòmica, l'any 2012 aquest impost va pujar i va fixar-se al 10% del cost dels productes. Aquest impost, entre altres serveis, recull:

   

  • Els arrendaments d'habitatges amb opció de compra.
  • Les obres de renovació i reparació dels habitatges.
  • Els transports de passatgers i d'equipatges.
  • Les exposicions, fires i espectacles de caire esportiu.
  • El sector de l'hostaleria, balneari i acampada, així com els restaurants i el subministrament de begudes i aliments de consum directe.
  • Les entrades a arxius, biblioteques, museus, galeries d'art, centres de documentació, etc.
  • Els serveis de neteja de la via pública.
  • El clavegueram, la recollida de les aigües residuals i la desratització, així com els serveis d'eliminació, emmagatzematge i recollida de residus.
  • Els serveis per a les explotacions forestals, agrícoles o ramaderes, com ara el conreu, la recol·lecció o l'adob.

   

   

  2. Superreduït: 4%

  L'IVA superreduït és el que comporta menys càrrega impositiva, amb un 4% sobre l'import del total. Per aquesta raó, s'encarrega de gravar els serveis i productes més bàsics, com ara la llet, el pa, els ous, les verdures, la fruita o el formatge, el material escolar o determinats fàrmacs. Igualment, tenen IVA superreduït:

   

  • Els serveis d'ajuda a domicili, de teleassistència i els centres de nit i de dia.
  • Els arrendaments d'habitatges de protecció oficial, amb opció de compra.
  • Els serveis destinats a reparar els vehicles de motor perquè puguin transportar persones discapacitades i la reparació dels vehicles destinats a l'ús de la gent que té mobilitat reduïda.

   

  3. General: 21%

  Es tracta d'un impost aplicat als productes que no s'inclouen dins de les llistes de les dues altres classes d'IVA. El 2012 es va fixar que l'IVA general seria del 21% sobre el cost del producte, i en aquest grup hi podem trobar diversos objectes valuosos com ara joies, cotxes, electrodomèstics, calçat, roba, licor, tabac i cosmètics. Igualment, es tracta d'una classe d'IVA que grava:

   

  • Els serveis relacionats amb la perruqueria.
  • Els serveis de les funeràries.
  • Les entregues de béns vinculades amb la seva activitat per les funeràries.
  • Les antiguitats, objectes d'art i de col·leccionisme que s'importen.
  • L'assistència dental, sanitària i les cures termals.
  • La recepció i el subministrament dels serveis de radiodifusió i de televisió digital.
  • Els serveis que reben els individus que fan alguna mena d'esport.
  • Els serveis mixtos de les discoteques, les sales de festa, l'hostaleria, etc.

   

  De quina manera podem fer un càlcul de l'IVA?

  Per tal de calcular l'Impost sobre el Valor Afegit com pertoca, hem de saber dins de quin règim cal incloure el servei o el producte concret, perquè segons la classe d'IVA que s'apliqui es posarà a l'equació un número o un altre.

   

  Un cop sabem això, la fórmula que ens ajudarà a calcular-lo no té grans complicacions: s'ha de fer una multiplicació de la xifra del producte pel percentatge d'IVA en decimal. Així doncs, per exemple, si volem calcular quin serà l'IVA d'un producte que pertany a l'IVA general, multiplicarem la seva base imposable per 0,21. En canvi, si et cal descobrir quant costa amb l'IVA inclòs, caldrà que divideixis el total entre 1,21.

   

  Si vols esbrinar què has de pagar segons l'Impost sobre el Valor Afegit, hauràs de fer servir aquesta fórmula:

  • IVA repercutit: cal fer una multiplicació del preu de venda per la classe d'IVA repercutit de cadascuna de les factures que s'hagin emès. 
  • IVA suportat: cal fer una multiplicació del preu de compra per la classe d'IVA suportat de cadascuna de les factures que s'hagin rebut en concepte de despeses i compres. 
  • IVA a pagar: Cal que restem l'IVA suportat a l'IVA repercutit. 

   

  A Espanya, quins productes no duen IVA?

  L'IVA no s'aplica en diversos serveis i productes al territori espanyol:

   

  • Els serveis d'índole esportiva, sempre que els dugui a terme l'Estat.
  • Els serveis de tipus cultural, com ara els que ofereixen les biblioteques.
  • Els serveis de correus.
  • El fet de contractar una assegurança o de demanar un crèdit bancari, així com la compra-venda d'actius de tipus financer.
  • Els terrenys rústics que no són edificables.
  • Els serveis educatius, des de l'educació infantil fins a l'educació superior no obligatòria, tant en el preu de la matrícula com en el cas de l'ensenyament d'idiomes i les classes particulars.
  • Les hospitalitzacions, revisions mèdiques i intervencions quirúrgiques.
  • En el cas dels productes de segona mà, el comprador final de l'article en qüestió és qui paga l'IVA quan es ven per primera vegada. Ara bé, les vendes que se'n puguin fer més endavant no han de portar IVA.

     Comentaris

  envia el comentari