Un pla general del Banc d'Espanya a Tarragona

Per què ha tornat l'interès a casa nostra per les lletres del Tresor?

S'han estat formant llargues cues per adquirir lletres o bonificacions de l'Estat

Des de principis del 2023 els mitjans espanyols ho han estat explicant: «Llargues cues al Banc d’Espanya per invertir en lletres»; «Furor per invertir en lletres»; «Febre d’inversió en actius del Tresor»; «Col·lapse a la pàgina web del Tresor». Això, acompanyat d’imatges de llargues files de persones, majoritàriament grans, esperant de manera pacient el seu torn per adquirir una lletra o bonificació de l’Estat. 

Què són les bonificacions o lletres de l’Estat?

L’Estat espanyol, com qualsevol altre Estat o administració pública (comunitats autònomes, Ajuntaments, Diputacions, entitats locals), compta amb un pressupost conformat per uns ingressos i unes despeses, exactament igual que qualsevol família o empresa (salvant les distàncies).

Quan els ingressos són més grans que les despeses s’obté un estalvi positiu denominat superàvit. Tanmateix, quan les despeses superen els ingressos, a més d’incórrer en dèficit, per poder fer front a aquest excés de despesa s’ha de manllevar a aquells agents econòmics que tenen estalvis. 

Quan els comptes de l’Estat són deficitaris ha de manllevar. I l’Estat espanyol ho fa, essencialment, recorrent a l’oferta d’actius financers de renda fixa de l’Estat, compostos per lletres, bonificacions i obligacions. 

El procediment molt simplificat és el següent:

  • - L’Estat ofereix la venda d’uns títols (lletres, bonificacions o altres obligacions) que els agents econòmics amb capacitat de finançament (amb diners disponibles per invertir) estan interessats a comprar.
  • - Aquests títols, que sempre tindran un termini de venciment definit, generaran uns interessos (l’estat pagarà uns interessos a qui els posseeixi). 
  • - En el termini de venciment, l’Estat sempre tornarà la quantitat prestada més els interessos pactats. 

També podria finançar-se acudint a entitats financeres per sol·licitar un préstec, com fan les famílies i les empreses. Però aquesta és una opció residual. 

Amb interessos, implícits i explícits

La diferència entre les lletres i les bonificacions o obligacions de l’Estat es troba en el temps de venciment. 

Les lletres són actius financers emesos al descompte i amb un venciment a curt termini: 3, 6, 9, 12 o 18 mesos. Una persona compra una lletra per menys de mil euros (el preu es fixa per un procediment de subhasta pública en què es poden oferir preus de compra o admetre un preu que resulti de la mateixa subhasta) i, quan arriba la data de venciment, l’inversor rep mil euros. Els interessos obtinguts per haver prestat diners són la diferència entre els mil euros rebuts en el venciment i el preu al qual es va comprar la lletra, i es coneixen com a interessos implícits.

Per contra, les bonificacions i obligacions tenen interessos explícits, i el seu venciment és a mitjà, llard o molt llarg termini. Generalment, 3, 5, 10, 30 i 50 anys. En aquest cas, simplificant-ho molt, el procediment seria més o menys així:

  • - Un inversor compra una bonificació (el seu venciment és de 3 o 5 anys) o una obligació (el seu venciment és superior a 5 anys) per un preu de mil euros. 
  • - Cada any rep uns interessos denominats cupó, d’aquí que es denominin interessos explícits. Per exemple, si el tipus d’interès és del 3%, rebrà el 3% de 1 000 €; és a dir, 30 € d’interessos anuals. 

En la data de venciment, a més de rebre el cupó corresponent, l’Estat li retorna el nominal, és a dir, els 1 000 euros que l’inversor va posar al principi. 

En definitiva, l’Estat manlleva a tots aquells inversors que vulguin invertir en els seus actius financers i paga una rendibilitat a canvi dels recursos obtinguts. 

Comprar deute nacional

Tindria sentit que una família sol·licités al banc una hipoteca i que, en comptes de ser la família qui pagués els interessos corresponents, fos el banc qui, a més de manllevar els diners, pagués a la família els interessos? Això seria el món a l’inrevés, oi?

Però, lector, imagini que aquesta família demana manllevat, rep els diners i el banc li paga els interessos. Encara que aquesta situació sembli surrealista, és el que ha succeït amb aquests productes financers des del segon semestre del 2015. Els valors del deute espanyol a curt, molt curt i mitjà termini (totes les lletres i la majoria de les bonificacions) van començar a oferir rendibilitats negatives, a cobrar interessos en lloc de pagar-los. I, a més, per complicar una mica més la comprensió d’aquest assumpte, els inversors volien continuar comprant deute de l’Estat.

Quina és l’explicació?

Encara que estem simplificant-ho molt, es poden donar dues respostes fonamentals.

  1. L’efecte del mecanisme de política monetària, conegut com a «Pla de compra d’actius del Banc Central Europeu», que inclou compra de deute públic i deute d’empreses privades, entre altres actius. Es tracta, en essència, d’un ajut pel qual el BCE manlleva diners als Estats a través de la compra del seu deute, i ho fa de manera testimonial, quasi gratuïta. 
  2. El concepte de diversificació i aversió al risc dels inversors. Pensem en un petit inversor que té una certa quantitat de diners estalviada i a qui al que més l’importa és que els seus diners estiguin fora de perill. Entre les opcions tradicionals, podríem recomanar-li que el guardés a casa seva, que l’invertís en béns immobles o que el deixés a un compte del banc. Aquestes opcions tindrien com a inconvenients que se’ls podrien robar, que el lloguer o la revalorització d’immobles té les seves despeses i els seus riscos, que el banc podria fer fallida… Si el robatori té les seves probabilitats i la inversió en immobles les seves dificultats, la fallida d’entitats financeres tampoc està exempta de risc (malgrat que els números apuntin a un risc menor).

Protegir l’estalvi

Pensem, amb tots els matisos pertinents, en casos com el del Banc Popular, pel qual part dels inversors van veure greument afectades les seves inversions. Si bé el Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit garanteix fins a 100 000 € per beneficiari i entitat en cas que una entitat financera es declari en concurs de creditors, sempre que es compleixin els requisits establerts al Reial decret Llei 16/2011 del 14 d’octubre. 

Durant els últims vuit anys els inversors han continuat comprant deute públic espanyol, a despit dels seus tipus d'interès negatius. L’explicació és senzilla: els inversors no volen veure minvats els seus estalvis i volen evitar situacions de risc. Per això, el que han fet és demanar-li a l’Estat que els hi guardi, i els interessos que paguen en aquest cas els inversors, en comptes d’entendre’ls com una rendibilitat negativa a assumir, ho fan com el pagament per una guàrdia i custòdia dels diners. És a dir, com si l’Estat fos una caixa forta on els inversors dipositen els seus diners i, en el moment de retirar-los, paguen una comissió.  

Aquesta explicació resideix en un concepte molt important de les finances, i és la concessió del nom d’actiu lliure de risc als actius financers emesos per l’Estat. S’entén que és lliure de risc perquè l’Estat mai pot fer fallida, mai pot deixar d’atendre els seus compromisos de pagament i els seus deutes i, per tant, es considera l’únic bé que és objecte d’inversió sense risc o lliure de risc. 

L’atractiu del deute

L’arribada de l’euro a Espanya, dins de l’homogeneïtzació de la política monetària a Europa, va comportar una reducció dels tipus d'interès del mercat hipotecari i del deute públic. Als anys 90, el tipus d’interès dels préstecs a Espanya podia ser d’entre el 14% i el 16%, mentre que el deute pagava per les seves bonificacions i obligacions fins a un 12% o un 14%. 

Tenia raó el meu amic Antoni, agricultor de tota la vida, que ara té 93 anys. Quantes vegades m’ha dit: «Raúl, la millor parcel·la que tenia eren les bonificacions de l’Estat. Ni blat de moro, ni ordi, ni blat, ni gira-sol, ni alls: bonificacions de l’Estat. Vaig invertir 3 000 000 de pessetes (18 000 €), i cada any rebia gairebé 500 000 pessetes (3 000 €) d’interessos. Ni llaurar, ni abonar, ni res. Només recollir.»

És en aquesta línia en la qual s’emmarquen les cues d’inversors que volen adquirir ara actius de l’Estat. El que volen els inversors d’aquestes cues és evitar riscos. El BCE ha decidit reduir l’adquisició de deute públic i ha focalitzat els seus esforços en contenir la inflació mitjançant la pujada del tipus d’interès oficial (el tipus a què la institució manlleva als bancs).

Una conseqüència directa d’aquesta decisió monetària ha estat un efecte contagi, amb la pujada dels tipus d’interès de referència, com són l’euríbor (el tipus a qui es manlleven els bancs entre si), el €STR i, per extensió, el del deute públic. 

Els inversors saben que l’Estat sempre paga, sempre retorna els diners. I, encara que coneixen des del principi que no batran la inflació (obtenir un rendiment superior al de la inflació), com a mínim redueixen la seva pèrdua de poder adquisitiu sense córrer ni assumir cap mena de risc. 

 

 

Aquesta notícia és una traducció de l’article publicat originalment en castellà al portal TheConversation.com.