Les afàsies són els trastorns del llenguatge més habituals

T’expliquem què les produeix, quins símptomes originen i les classes que hi ha
Descobreix els tipus d'afàsia que hi ha i què comporten | Psicología y Mente

 

La neuropsicologia, entre altres coses, resulta interessant perquè fa que puguem saber fins a quin punt determinats processos de la ment que sembla que siguin una única cosa en realitat són producte de diversos mecanismes que actuen simultàniament dins del nostre cervell.

 

Per exemple, la prosopagnòsia demostra que algú que té la capacitat de veure-hi perfectament podria ser totalment incapaç de reconèixer rostres de persones.

 

Tot i que el fet de veure quelcom que ens hauria de ser familiar i el fet de reconèixer-ho sembla que haurien d’anar lligats, si es produeix una lesió en determinades àrees del nostre encèfal es podria esvair aquesta il·lusió, perquè s’anul·laria un mecanisme d’aquesta mena i l’altre hauria de continuar amb el seu funcionament sense poder-hi comptar.

 

Però aquest fet no només passa amb tots els processos de la ment bàsics que tenen un vincle amb les percepcions, sinó que també es produeix en tots aquells que estan sobretot lligats amb els pensaments abstractes. Per exemple, les afàsies constitueixen un paradigma de la manera en què determinades facetes del domini i l’ús del llenguatge, i no d’altres, es poden veure alterades a través de determinades lesions produïdes al cervell.

En què consisteixen les afàsies?

Una afàsia és un conjunt de trastorns relacionats amb el llenguatge que s’han originat a partir d’un dany cerebral. Al contrari d’allò que passa amb diversos altres tipus de trastorns del llenguatge, com en el cas de l’alexiales afàsies afecten alhora al llenguatge escrit i al parlat.

 

Els individus amb afàsia tenen una capacitat alterada quan es tracta de fer servir el llenguatge de manera pròpiament dita, tant pel que fa a la seva producció com pel que fa a la seva comprensió, tot i que no pateixin problemes de percepció o motors que els puguin impedir veure-hi, sentir-hi o moure els músculs de la boca per parlar.

El dany cerebral pot provocar diversos tipus d'afàsies | Psicología y Mente

Quines són les causes de les afàsies?

Les diferents lesions cerebrals que podrien fer que aparegués una afàsia —o diversos tipus de manera simultània— són ben diferents, perquè la xarxa de neurones que actuen per tal de produir o entendre el llenguatge es troba molt repartida.

 

De manera general, s’afirma que l’afàsia es pot donar quan es produeix una lesió que interromp el flux d’informació pel qual es passa dels pensaments i les imatges als símbols lingüístics que s’organitzen seguint l’estructura del llenguatge —de manera similar a les vegades en què ens adonem que tenim un mot «a la punta de la llengua»— o si el dany cerebral fa que les paraules que es llegeixen o se senten no puguin convertir-se en pensaments i en imatges.

 

Ara bé, tot això segueix originant diversos debats i discussions, perquè no es té gens clar fins a quin punt el cervell humà pot distingir entre els pensaments que es formulen com a part del llenguatge i els que existeixen amb independència dels idiomes que la persona parla. A banda, es tracta d’un concepte força abstracte i allò que presenta la majoria de pacients amb trastorns vinculats al llenguatge sovint són més aviat classes d’afàsies.

 

Classes d’afàsies

A nivell pràctic no és tan profitós parlar d’allò que, de manera general, causa l’afàsia, com fer-ho al voltant de les classes diferents d’afàsia, perquè això ens deixa saber què li passa específicament a cada pacient. Igualment, el fet que existeixin aquestes classes diferents d’afàsies ens ajuda a adonar-nos que el llenguatge realment és un puzle de processos mentals diferents que sovint no contemplaríem per separat.

 

Tot seguit, t’expliquem en què consisteixen aquestes classes d’afàsies.

 

Afàsia de Broca

Als individus que tenen afàsia de Broca els costa més produir el llenguatge que entendre’l. Tenen dificultats importants per parlar i escriure, els costa molt de temps escollir els mots que faran servir i pronunciar les coses, així com modular el to de la seva veu. Fins i tot una persona que no entengui l’idioma que fa servir l’afectat per aquesta mena d’afàsia pot identificar-ne els símptomes.

 

Tot i que, en general, no tenen tants problemes quan es tracta d’entendre el llenguatge oral o els textos si ho comparem amb la capacitat que tenen d’escriure i parlar, els individus afectats per una afàsia de Broca no podran repetir de manera literal les paraules o frases que sentin, les entenguin o no.

 

Al món de la ficció, també trobem un cas d’un personatge que té uns símptomes similars als de les persones amb aquesta classe d’afàsia: es tracta d’Hodor, que apareix a la sèrie ‘Joc de Trons’ i als llibres 'Cançó de Gel i Foc'. Tot i que tot sembla indicar que arriba a entendre les coses que sent, té una capacitat per parlar molt limitada, quasi anul·lada del tot.

 

Afàsia de Wernicke

De manera diferent a l’altra afàsia, en aquesta es parla fluidament i no hi ha cap problema per parlar a una velocitat normal o molt ràpida, amb una entonació i una pronúncia adequades.

 

Ara bé, de manera general, les paraules o frases dels individus amb afàsia de Wernicke estan mal construïdes, perquè sovint es du a terme una substitució de determinats mots per uns altres que formen part del mateix camp semàntic —com ara la paraula «rentadora» per «forn»—, un canvi de fonemes per uns altres —com ara dir «gado» en comptes de «gat»— o la construcció de frases amb errors de sintaxi que no permeten entendre res perquè la seva estructura no és l’adequada i perquè es reemplacen adverbis per verbs, articles per substantius, etc.

 

Igualment, en aquesta classe d’afàsia sovint es produeix una alteració important de la comprensió del llenguatge escrit i oral, així com de la capacitat quan es tracta de repetir paraules.

 

Afàsia de conducció

Hem vist que en el cas de les afàsies de Broca i de Wernicke les lesions que es tenen afecten les zones que estan vinculades amb el fet de produir el llenguatge i d’organitzar-lo per tal de crear determinades unitats amb un significat, respectivament. Doncs bé, en el cas de l’afàsia de conducció, el dany que pateix el cervell té un efecte important en les xarxes neuronals que connecten entre elles tots dos nuclis de l’encèfal.

 

Per aquesta raó, els pacients que tinguin aquesta classe d’afàsia parlaran fluidament i mantindran una capacitat per comprendre el llenguatge relativament bona, però seran incapaços de repetir al peu de la lletra les frases o paraules o frases que llegeixin o sentin, perquè aquesta acció requereix un estat totalment intacte dels circuits del cervell que van de la part que reconeix les paraules com un conjunt amb sentit fins a la part que tradueix la informació en instruccions per escriure o parlar.

 

Així mateix, en el cas d’aquesta classe d’afàsia, les frases produïdes sovint també presenten substitucions inadequades de paraules i fonemes.

 

Afàsia global

L’afàsia global és una altra classe d’afàsia, que es basa en una alteració del llenguatge generalitzada que té uns efectes greus tant en la comprensió com en la producció del llenguatge. De manera general, als individus que tenen aquesta síndrome els és impossible repetir frases o simplement paraules, i a vegades només podran produir una o poques paraules o síl·labes que podran repetir sigui quin sigui el context.

 

Afàsies transcorticals

Les afàsies transcorticals es caracteritzen perquè fan que es conservi la capacitat de reproduir paraules i frases, cosa que no passava amb les altres quatre classes d’afàsia.

 

Afàsia motora transcortical

Es tracta d’una síndrome en la qual es produeixen determinats símptomes similars als de l’afàsia de Broca, com la parla poc fluïda i el fet de conservar força la capacitat d’entendre el llenguatge, però sumant-hi la capacitat de reproduir les frases llegides o sentides, encara que siguin força llargues. Així, una persona que tingui afàsia motora transcortical no pot arribar a parlar espontàniament, però pot repetir el que sigui.

 

Afàsia sensorial transcortical

És similar a una versió de l’afàsia de Wernicke en què es pot repetir sense problemes les coses que se senten, tot i que no les que es llegeixen. Igualment, a voltes es repeteixen involuntàriament tota mena de paraules o síl·labes que se senten, un fenomen que rep el nom d’ecolàlia.

Definició d'ecolàlia | Termcat

 

Afàsia transcortical mixta

Es tracta d’una classe d’afàsia similar a les versions lleus de l’afàsia global i que fa que no es perdi la capacitat de reproduir els mots, fins i tot si no s’entén què s’està dient. Entre els signes més habituals d’aquest tipus d’alteració del llenguatge hi trobem l’ecolàlia.

 

Afàsia anòmica

Contràriament al que passa amb les altres classes d’afàsia, els individus que tenen afàsia anòmica sovint comprenen i produeixen el llenguatge de forma quasi normal del tot, i el símptoma clau que la caracteritza és l’anòmia, que consisteix en una dificultat per aconseguir trobar els mots més indicats per dir quelcom.

 

Els individus amb afàsia anòmica tenen tendència a fer servir una gran quantitat de termes genèrics com ara «allò», «daixonses», etc. Algunes vegades, les dificultats que experimenten fan que utilitzin circumloquis, mirant d’explicar-se fent servir frases alternatives o allargant les coses que es diuen per mirar d’acumular les pistes i els detalls sobre les coses que es volen expressar.

 

Les complicacions del llenguatge són més considerables del que podem pensar

Encara que a vegades és complicat detectar les classes d’afàsies d’alguns individus, perquè els símptomes i la seva gravetat podrien diferir molt en cada cas, en totes les afàsies excepte la global es fa palès que rere l'ús que es fa del llenguatge hi trobem un gran nombre de parts de l’encèfal especialitzades en menor o major mesura en alguna tasca concreta que, a més, es coordinen entre elles per garantir el bon funcionament del llenguatge.

 

Per això, podria ser que determinades capacitats es perdessin i que d’altres es mantinguessin, encara que estiguessin altament vinculades.

 

Comentaris