La Declaració Universal dels Drets Humans i els seus 30 drets essencials

T’expliquem quins són i en què consisteixen

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los escritos más relevantes del mundo.
Un dels escrits més importants que trobem al planeta és la Declaració Universal dels Drets Humans | Pexels

Vivim en un món en què hi ha alguns racons que veuen com s’estan vulnerant amb impunitat diversos drets humans. Per això, ens hauríem de conscienciar encara més del fet que les autoritats i els governs del món han de complir obligatòriament amb determinades garanties, per tal d'assegurar-se que els ciutadans tenen uns mínims de benestar.

Ara bé, som conscients de tots els drets essencials de les persones? Per descobrir-ho, fes un cop d’ull a la llista que hem preparat: potser no els tenies tots en ment.

(Aquesta és una informació orginal del portal Carácter Urbano)

En què consisteixen els drets humans bàsics?

Els «drets» són tots aquells preceptes que tenen els individus en comú i que fan referència a determinats conceptes com ara ‘ordre’ o ‘justícia’, que alhora li confereixen el seu sentit. L’objectiu essencial dels drets és fer una gestió de les relacions humanes dins de la societat que sigui perquè no es produeixin injustícies i desequilibris. Per aquesta raó, cal que els poders públics els apliquin i que els administrin.

Els drets humans, per la seva banda, són els drets que tots els habitants de la Terra comparteixen, sense que importi la seva raça, nacionalitat, sexe, religió o llengua.

Quins són els factors comuns en aquests drets fonamentals de les persones?

Primer de tot, cal que tinguem en compte que els drets humans tenen un caràcter universal: això vol dir que totes les persones en gaudeixen, independentment de si són dolentes o bones. Igualment, es tracta de drets innats, que tenim des del moment en què naixem. A banda d’aquestes dues principals característiques, n’hi ha d’altres:

El seu compliment és obligatori

Els diferents estats del món s’han d’encarregar de donar protecció i garanties als drets humans. Si no ho fan, els habitants d’aquests estats poden requerir que els seus governs reprenguin la responsabilitat que tenen els governants cap a aquests habitants.

Res o tot

Igualment, cal tenir en compte que els drets humans es connecten entre si. Així, la privació a la gent d’un d’aquests drets originaria una reacció en cadena que comprometria el fet de poder gaudir de la resta de drets d’aquest tipus.

No hi ha cap persona que valgui més que les altres

Com que són comuns a tothom i innats, els drets humans fan que tothom que neix sigui igual.

No es poden violar

Per acabar, cal remarcar un altre punt molt important sobre els drets humans: el seu caràcter infrangible. El fet de posar-los en perill o d’atacar-los constitueix un atac en tota regla a la condició humana. A més, no s’hi pot renunciar ni es poden intercanviar.

 

Recull dels 30 drets humans fonamentals

Es tracta d’un conjunt de drets que no ens poden negar, perquè si ho fessin ens estarien prenent la condició humana que tenim. Estan tots recopilats dins de la Declaració Universal dels Drets Humans, que estableix que qualsevol país els ha de protegir, complir i respectar:

1. Des del moment en què naixem, igualtat de drets i dignitat

De la mateixa manera que passa amb la igualtat pel que fa a aquest conjunt de drets universals, la dignitat de les persones constitueix una condició indivisible.

2. Podem gaudir d’aquests drets indistintament

No hi ha cap persona exempta de poder utilitzar les llibertats i els drets que se li confereixen. No poden haver-hi discriminacions propiciades per raons relacionades amb el color de la pell, la religió, el sexe, la raça, l’origen, l’idioma, l’estatus socioeconòmic o la ideologia política.

3. Seguretat, llibertat, vida

Els drets a la seguretat i la llibertat de l’individu s’aconsegueixen igual que el dret a la vida: quan naixem.

4. Prohibició de qualsevol forma d’esclavitud

Les persones no poden ser obligades a servir ni ser esclavitzades. L’esclavitud —en la forma d’expressió que sigui— és quelcom que està prohibit.

5. Les persones no poden ser víctimes de tractes vexatoris ni de tortures

Es prohibeixen els càstigs a nivell físic i els tractes que comportin una humiliació o que siguin denigrants per a l’individu.

 

6. La personalitat jurídica i el seu reconeixement

Sigui on sigui, qualsevol persona té dret a veure reconeguda la seva personalitat jurídica.

7. Qualsevol persona és igual pel que fa a la llei

No poden existir diferències o drets variables quan es tracta de la llei. Una persona no ha de rebre discriminacions i s’ha de poder protegir en el cas que se senti discriminada.

8. Accedir a una educació

Dins dels drets que tenim, l’educació n’és un de molt important. Cal que sigui obligatòria i gratuïta durant l’etapa elemental, i tothom ha de poder accedir als estudis superiors i a la formació professional, en consonància amb els propis mèrits.

L’educació persegueix la finalitat d’aconseguir que la persona es desenvolupi per tal de respectar els drets humans que té i també els dels altres, a banda de reforçar el respecte i la tolerància cap a les llibertats bàsiques i cap a les bones relacions entre diferents grups religiosos, ètnics i nacions, per tal de poder ajudar a conservar un clima de pau.

Cal destacar, a més, que els pares han de poder triar l’educació que desitgen que rebin els seus infants.

L'educació és un dret fonamental
L'educació és un dret fonamental | Cedida

 

9. Interposar un recurs als tribunals

Tothom es pot emparar amb la llei i els tribunals si es produeix algun acte o disposició que cometi una vulneració dels seus drets.

Qualsevol persona pot dur a terme un recurs efectiu als tribunals nacionals que siguin competents, que li proporcioni empara quan s’hagi produït algun acte que vagi en contra dels seus drets bàsics contemplats a la llei o la constitució del país del qual forma part.

10. Les detencions només poden ser motivades

No es poden aplicar ordres de detenció aleatòriament, sense que tinguin un motiu concret. Això també passa en el cas de les mesures de desterrament o presó.

11. Fins que no es demostra el contrari, presumpció d’innocència

Fins que no se celebri un judici públic que demostri que l’acusat és culpable, s’ha de tenir la garantia de la presumpció d’innocència, que salvaguarda la defensa de l’acusat.

No es pot condemnar ningú per omissions o accions que quan van ser comeses no s’haguessin tipificat com a delictes, ni podran imposar-se penes que resultin pitjors que l’aplicada quan es va perpetrar el delicte en qüestió.

 

12. La vida privada, protegida

Els individus tenen dret a conservar la seva vida privada i la seva identitat, igual que la dels seus familiars, correspondència o domicili. A més a més, la protegiran per llei si se’n viola algun aspecte.

 

13. Llibertat de residència i de circulació

Dins d’un mateix Estat, els seus habitants tenen el dret a circular lliurement per tot el seu territori i a residir on sigui, dins de les seves fronteres. Igualment, es contemplen tant les sortides del territori com els retorns al país.

 

14. Possibilitat de demanar asil

Qualsevol persona té la possibilitat de demanar asil i d’obtenir-ne si és perseguida. En cas que hi hagi una resolució judicial per algun delicte, el dret no serà aplicable.

15. La nacionalitat també és un dret

Tota persona té dret a tenir-la i no li pot ser negada la voluntat de modificar-la o de demanar una doble nacionalitat.

16. El matrimoni, garantit per dret

Un cop s’arriba a una edat que ja ho permet, qualsevol persona té el dret a casar-se sense que pugui tenir cap mena de restricció motivada per la seva religió, nacionalitat o raça.

Els matrimonis són vàlids si les persones que el celebren els consenten de manera lliure i sense cap pressió que les hi obligui. De qualsevol manera, tant els contraents com la família resultant rebran l’empara del seu Estat.

17. Garantia de la propietat individual

Tothom pot tenir propietats, tant col·lectives com individuals, i no podem prendre-li aquest dret a la gent de manera aleatòria i sense cap motiu.

18. Religió, consciència i pensament lliures

Es tracta de tres llibertats que tenen en compte que es pot canviar de creences i de religió. A això cal afegir-hi el dret a poder professar la pròpia fe religiosa lliurement, de manera col·lectiva o individual, privada o pública.

19. Expressar-se i opinar lliurement

Aquest dret ens garanteix la possibilitat de dir la nostra sense restriccions, a més d’assegurar-nos que no ens molestaran pels nostres pensaments o opinions. Igualment, poden difondre’s pensaments per mitjà de tots els mitjans de comunicació que existeixin.

20. Llibertat d’associació i de reunió

Sempre que no persegueixin objectius violents, els éssers humans s’han de poder associar i reunir lliurement, tot i que no necessàriament s’han de vincular amb alguna associació per fer-ho.

21. Descansar com cal

Igual que el dret a poder treballar lliurement, també és un dret fonamental el fet de tenir temps lliure i de poder gaudir de vacances programades de manera periòdica.

Les persones hem de poder descansar com cal i tenir temps lliure
Les persones hem de poder descansar com cal i tenir temps lliure | 20 minutos

 

22. La seguretat social adequada, un dret per a tothom

Tota persona que visqui en una societat ha de poder gaudir dels privilegis que ofereixen els bons sistemes de seguretat social, que s’han de mantenir a través de la despesa pública que duen a terme els ciutadans, segons la capacitat econòmica que tenen i seguint el fonament de la progressivitat i la igualtat. Aquesta despesa no tindrà mai un caràcter confiscatori.

23. Accedir al món laboral

Un altre dret fonamental és el que està vinculat amb el lliure accés al món laboral i amb la llibertat d’escollir les feines. Sigui com sigui, l’accés al món laboral s’ha de dur a terme a partir de principis equitatius i caldrà que les persones desocupades rebin empara.

El fet de treballar va lligat al dret de rebre una remuneració, sense que els treballadors puguin ser objecte de distincions.

24. Contribuir a decidir qui governa el nostre país

Tothom és lliure de participar en les eleccions que es fan per escollir qui governa el seu propi país, triant els representants que més li agradin o participant d’una manera directa en la cursa política.

L’altaveu de la voluntat popular quant a l’autoritat que hauria de governar són les eleccions, que es produiran de manera periòdica mitjançant sufragi universal, igual i a través de vot secret que no estigui coartat.

De la mateixa manera, cal garantir que es pot accedir en igualtat d’oportunitats a la funció pública del propi Estat.

25. Poder gaudir d’un nivell de vida que garanteixi el benestar de les persones

Qualsevol persona ha de poder tenir un nivell de vida suficient perquè gaudeixi de benestar i d’una salut bona, així com perquè la seva família també en gaudeixi. De quina manera s’aconsegueix això? Doncs vetllant perquè es compleixin uns determinats requisits, com ara poder tenir accés a un habitatge digne, a la vestimenta, als serveis socials adequats i a la bona assistència mèdica.

Igualment, es garantirà que l’individu malalt o aturat estigui cobert, igual que en les situacions de vellesa, viduïtat o invalidesa, entre altres.

Finalment, aquest dret també contempla que els infants cal que comptin amb protecció social, tant si han nascut dins del matrimoni com si no.

26. Un tribunal independent ha de poder-te escoltar

Si has de comparèixer davant d’un tribunal per tal de defensar les teves obligacions i els teus drets, cal que es garanteixin unes condicions igualitàries perquè t’escolti un jutge i un tribunal amb total imparcialitat.

27. Prendre partit pel que fa a la cultura

El fet de poder participar en totes aquelles activitats relacionades amb la cultura que s’ofereixen a la comunitat constitueix un altre dret inherent al fet de ser-ne un integrant —poder gaudir del progrés a nivell científic i de les diverses arts. Igualment, cal oferir empara als individus que han creat les produccions a nivell artístic, literari o científic.

28. Que aquests drets es facin patents

Prometre una gran quantitat de drets no té cap mena de sentit si no s’acaben plasmant d’alguna forma. Cal que s’estableixi un ordre internacional i també social perquè qualsevol prerrogativa que es pugui contemplar dins de la DUDH, la Declaració Universal de Drets Humans, sigui efectiva.

29. També s’han de complir determinats deures

El fet de formar part d’una comunitat, però, no només confereix privilegis als seus membres: també cal que es compleixin alguns deures, tot i que això no fa que haguem de renunciar a gaudir de la personalitat i llibertat pròpies.

Ara bé, es tracta de dos aspectes que es restringiran per llei, que funciona com un salconduit de les llibertats i dels drets dels individus. Igualment, no es podrà exercir cap llibertat ni cap dret que constitueixi un atac als objectius establerts per l’Organització de les Nacions Unides.

30. Els drets no es poden interpretar lliurement

La lliure interpretació de la Declaració Universal dels Drets Humans no està permesa, de la mateixa manera que tampoc no ho estan les tergiversacions del seu contingut.


Comentaris

envia el comentari