El Tribunal de Comptes denuncia pagaments de més de mig milió d'euros a quatre pensionistes morts

L'òrgan fiscalitzador tem que hagi prescrit el dret a reclamar 300.000 euros

El Tribunal de Comptes assenyala que l'Institut Social de la Marina va efectuar pagaments per import de 503.517,8 euros a quatre pensionistes morts entre el 1987 i el 1999, i podria haver prescrit el dret a reclamar un total de 308.385,8 euros. Així consta a l'informe de fiscalització dels procediments de gestió i control dels deutors per prestacions de l'Institut Social de la Marina durant l'any 2015 emès pel Tribunal de Comptes, que va requerir aquell any a aquesta institució la realització d'una prova de vivència a les persones beneficiàries.

Segons detalla l'òrgan fiscalitzador en el seu informe, la Direcció Provincial de Cadis va pagar a dos pensionistes, un que havia mort l'octubre del 1997 i un altre el març del 1999, 125.278,3 euros; la Direcció Provincial de Vilagarcía de Arousa va fer el mateix a una altra pensionista que va morir el gener del 1987 per 165.058,7 euros, mentre que la Direcció Provincial de Huelva va pagar indegudament a una pensionista, morta el febrer del 1999, un import de 119.524,5 euros. Segons assenyala el Tribunal, l'Institut de la Marina no té establert un procediment per a la realització d'un control de vivència sobre els beneficiaris d'una pensió, més enllà dels controls establerts sobre perceptors de mínims per residència i sobre pensionistes residents a l'estranger.

 

De la quantia indegudament abonada, adverteix el Tribunal, s'han pogut recuperar en els últims quatre anys 126.875,8 euros mitjançant el sistema de retrocessió bancària, i 68.256,1 euros més a través de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Entre el 2012 i el 2015, assenyala l'òrgan fiscalitzador, les deficiències en el control de persones que han mort han ocasionat la prescripció del dret a reclamar a les entitats financeres un total de 403.582,7 euros, a l'haver transcorregut més de quatre anys entre la mort i la seva detecció. El 92% de les direccions provincials de l'Institut de la Marina van manifestar al Tribunal que no rebien de les entitats financeres col·laboradores la comunicació anual sobre la pervivència dels seus pensionistes. Així, fins a un total de vuit persones que figuraven com a mortes continuaven com a preceptors en la nòmina de prestacions.

L'òrgan fiscalitzador atribueix aquestes deficiències a les carències d'informació sobre defuncions remesa per l'Institut Nacional d'Estadística i també al fet que els criteris establerts per efectuar l'encreuament informàtic no garanteixen que, a partir d'aquesta informació, es puguin detectar i donar de baixa tots els pensionistes morts. Així mateix, denuncia carències en l'aplicació informàtica utilitzada per l'Institut de la Marina, no conserva la informació històrica del deute, entre altres, així com l'absència d'un manual intern en aquesta institució per tramitar els deutors de cobraments indeguts que inclogués controls, criteris de gestió o custòdia de la documentació.

 

També adverteix de les diferències entre la informació proporcionada per aquesta institució sobre els deutes remesos a la Seguretat Social i els que aquesta última informa estar gestionant per a l'Institut, ja que si bé el primer manté en el seu inventari 463 expedients per un import d'1,063 milions d'euros, la Seguretat Social afirma estar gestionant 2.231 expedients per un valor de 190.395,1 euros.