L'Ajuntament de Barcelona convoca 24 places d'auxiliars de jardineria per primer cop en vuit anys

Demà s'obrirà el termini per a la presentació d'instàncies dels candidats

L'Ajuntament de Barcelona ofereix 24 places d'auxiliars de jardineria | CatalunyaDiari.cat

L'Ajuntament de Barcelona ha convocat 24 places d'auxiliars de jardineria per a la plantilla de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins. Es tracta de la primera oferta pública en aquesta empresa municipal des de fa vuit anys. . Les bases de la convocatòria s'han publicat aquest dimarts al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i demà dimecres s'obrirà el termini per a la presentació d'instàncies dels candidats. Els requisits per optar a aquest lloc de feina són els següents:

  

- Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

  

- Tenir com a mínim 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació

  

- Tenir com a mínim el títol acadèmic d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o equivalent

  

- Posseir el certificat del nivel bàsic A2 de català

  

- No haver estat acomiadat ni separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial

  

  

  

Tota la informació sobre les condicions i els documents que cal presentar per sol·licitar la plaça es pot consultar al web de l'Ajuntament de Barcelona en l'apartat d'oferta pública i les sol·licituds es podran realitzar a partir d'aquest dimecres a través del Registre d'Ecologia Urbana, de les Oficines d'Atenció al Ciutadà dels districtes, i també al Registre General de l'Ajuntament de Barcelona o en qualsevol de les formes previstes pel règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de vint dies des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Segons el consistori, l'objectiu de convocar aquests 24 llocs de feina és aturar la disminució de la plantilla i recuperar el nombre de treballadors que hi havia a finals del 2015 per tal de poder garantir un bon servei i incrementar la qualitat i la quantitat del verd i la biodiversitat a la capital catalana.


Comentaris

envia el comentari