Les escoles només tancaran si els brots de coronavirus es descontrolen

L'esborrany sobre l'inici del curs escolar a nivell estatal assegura, per tant, que només una «situació excepcional» farà tancar les escoles

Renglera de bates al penjador d'una escola i cadires sobre les taules

Les escoles nomes tancaran en cas que es descontroli la situació.   | ACN

El tancament dels col·legis en les comunitats serà una mesura que «únicament s'adoptarà davant situacions excepcionals» provocades per l'impacte de pandèmia, després d'informar Sanitat i previ acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Ho assenyala l'esborrany sobre l'inici del curs escolar que aquest dijous ha presentat el Govern -els ministres d'Educació, Sanitat i Política Territorial- en Conferència Multisectorial a les comunitats autònomes.

«Els centres educatius es mantindran oberts durant tot el curs escolar assegurant els serveis de menjador, així com suport lectiu a menors amb necessitats especials o pertanyents a famílies socialment vulnerables, sempre que la situació epidemiològica ho permeti, sobre la base de les indicacions de les autoritats sanitàries», recalca l'Executiu.

A més, ha recordat que «l'evidència disponible indica que el tancament de centres educatius, com a mesura aïllada, té poca probabilitat de ser efectiu per a controlar la transmissió». 

I que «la possibilitat que es dugui a terme el tancament dels centres educatius en unes determinades zones, com a instrument per lluitar contra la Covid-19, pot comportar el desplaçament de part de l'alumnat i de famílies a altres zones geogràfiques, on es mantingui l'activitat acadèmica en el seu format habitual, amb el consegüent risc de transmissió del virus».

Mesures plantejades

Aquestes són les mesures que planteja l'esborrany que s'està debatent:

 • Amb la finalitat d'evitar l'impacte (...) que pot tenir una suspensió generalitzada de l'activitat lectiva presencial de forma unilateral per part d'una comunitat o ciutat autònoma, aquesta mesura únicament s'adoptarà davant de situacions excepcionals, prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat i previ acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i acompanyada d'altres que redueixin el referit impacte negatiu.
 • El personal que treballi al centre educatiu reduirà a l'imprescindible la seva permanència al centre, promovent-se la realització telemàtica de totes aquelles activitats no lectives que així ho permetin. 
 • Es constituirà un grup de coordinació i seguiment de l'evolució de la pandèmia per les conselleries competents en matèria de Sanitat i Educació en l'àmbit autonòmic.
 • Tots els centres educatius designaran a una persona responsable per als aspectes relacionats amb la Covid.
 • De forma general, es mantindrà una distància interpersonal de, com a mínim, 1,5 metres en les interaccions entre les persones al centre educatiu.
 • L'ús de la mascareta serà obligatori a partir dels 6 anys, amb independència del manteniment de la distància interpersonal, sense perjudici de les exempcions previstes a l'ordenament jurídic. 
 • A educació infantil i al primer cicle d'educació primària, l'organització de l'alumnat s'establirà amb caràcter general, en grups de convivència estable, àmbit en el qual no s'aplicaran criteris de limitació de distància.
 • S'evitaran aquelles activitats en el centre educatiu que comportin la barreja d'alumnat de diferents grups de convivència o classes, així com les que exigeixin una especial proximitat.
 • Els esdeveniments esportius o celebracions que tenen lloc als centres educatius es realitzaran sense assistència de públic. 
 • Es realitzarà una higiene de mans freqüentment i meticulosament, almenys a l'entrada i sortida del centre educatiu, abans i després del pati, de menjar i sempre després d'anar al lavabo, i en tot cas un mínim de cinc vegades al dia. 
 • L'alumnat rebrà educació per a la salut per a possibilitar una correcta higiene de mans i higiene respiratòria i l'ús adequat de la mascareta
 • Es ventilaran amb freqüència les instal·lacions del centre, almenys durant 10-15 minuts a l'inici i al final de la jornada, durant l'hora del pati, i sempre que sigui possible entre classes, mantenint-se les finestres obertes tota l'estona que sigui possible. 
 • Els menjadors, o espais alternatius habilitats per a les menjades, permetran la distància interpersonal de, com a mínim, 1,5 metres, a no ser que es tractin de persones que pertanyen a un mateix grup de convivència estable. S'assignaran llocs fixos durant tot l'any per a l'alumnat i es garantirà l'estanquitat en el cas que els grups de convivència estable. 
 • En el transport escolar col·lectiu serà obligatori l'ús de mascareta a partir de 6 anys, sense perjudici de les exempcions previstes a l'ordenament jurídic i recomanable en nens i nenes de 3 a 5 anys.
 • Davant l'aparició de casos en el centre educatiu: Evitar l'assistència al centre de persones simptomàtiques, aïllament precoç i referència al sistema sanitari de persones amb símptomes, manteniment de l'activitat extremant precaucions fins a confirmar o descartar la infecció a la persona simptomàtica, quarantena dels contactes estrets en els termes que decideixi la unitat de Salut Pública de la comunitat.
 • El centre educatiu informarà que l'alumnat amb qualsevol simptomatologia aguda no pot accedir al centre educatiu.
 • Es prendrà la temperatura corporal a tot l'alumnat i el personal de manera prèvia a l'inici de la jornada. Cada centre educatiu disposarà la forma de dur a terme aquesta obligació, evitant en tot cas les aglomeracions i assegurant el manteniment de la distància interpersonal de, com a mínim, 1,5 metres. 
 • Els treballadors vulnerables a la Covid-19 mantindran les mesures de protecció de manera rigorosa. 
 • Prioritzar en la mesura del possible la utilització d'espais a l'aire lliure. 
 • A les etapes educatives superiors al primer cicle d'Educació Primària, l'alumnat podrà organitzar-se en grups de convivència estable en la mesura del possible.
 • Prioritzar la comunicació amb les famílies mitjançant el telèfon, el correu electrònic, missatges o correu ordinari, facilitant les gestions administratives de manera telemàtica.
 • Es recomanarà a la ciutadania la priorització del transport actiu — caminant o en bicicleta — en rutes segures a l'escola com opció de mobilitat que millor garantiran la distància interpersonal, sent a més una opció més saludable i que evita compartir espais tancats. 
 • Emprendre accions per prevenir l'estigma o discriminació en relació amb la Covid-19, cuidant de manera especial les situacions de major vulnerabilitat emocional i social que hagin pogut produir-se a conseqüència d'aquesta pandèmia.
 • S'informarà i formarà a les persones treballadores sobre els riscos de contagi i propagació de la Covid-19, amb especial atenció a les vies de transmissió i les mesures de prevenció i protecció adoptades al centre. 
 • La realització d'activitats i modalitats formatives en centres no educatius atendrà als criteris de prevenció i control establerts per al sector corresponent.
 • Les comunitats i ciutats autònomes realitzaran l'esforç necessari per arribar als objectius fixats per a la campanya de vacunació de la grip, és a dir, arribar o superar cobertures de vacunació del 75% als més grans, preferentment a partir dels 65 anys, i en el personal sanitari i sociosanitari, així com superar el 60% d'embarassades i en persones amb condicions de risc. 
 • El començament de la campanya de vacunació es realitzarà de manera coordinada en totes les comunitats i ciutats autònomes a la primera quinzena l'octubre.

Comentaris

envia el comentari