VÍDEO

Un manifestant atropellat pels Mossos

Si vols ser un bon psicòleg, has d’estudiar 21 temes

Descobreix els blocs de coneixement essencials per destacar en el teu exercici professional dins d’aquest àmbit
Descobreix tot allò que hauràs d'estudiar si optes per fer la carrera de Psicologia | Psicología y Mente

 

En cas que estiguis interessat en la psicologia i que et plantegis cursar aquesta carrera, podria ser-te útil aquest article que et pot donar una formació en el tema o aquest altre per estar al corrent de tot a través de Facebook.

 

En canvi, si ja t’has decantat per endinsar-te en aquest àmbit o vols saber quins temes s’estudien a les facultats de Psicologia, pot resultar-te molt útil aquest article, on et mostrarem els temes més rellevants que s’estudien als graus de Psicologia.

 

L’amplitud de la disciplina psicològica és enorme

La psicologia és un àmbit d’estudi molt extens i, al seu interior, hi trobem especialitats molt diverses —psicologia de les organitzacions, de l’esport, clínica, etc. Per aquesta raó, l’àmbit d’especialització condiciona les necessitats educatives en cada cas.

 

Així doncs, la disciplina de la psicologia abasta un gran nombre d’àrees diferents: ens pot parlar de la manera que tenen els humans de relacionar-se, de prendre decisions, del funcionament dels processos mentals, dels avenços i descobriments duts a terme en l’àmbit psicològic, del lligam d’aquesta disciplina amb la neurociència, de la seva història, etc.

 

Hem fet un recull dels temes més rellevants que sovint apareixen a la facultat de Psicologia de les diferents universitats espanyoles —cal remarcar, però, que poden existir diferències amb les temàtiques estudiades a Llatinoamèrica. Dit d’una altra manera, exposarem les assignatures obligatòries i troncals que cal superar per convertir-se en psicòleg, unes temàtiques que són essencials dins de qualsevol manual introductori a la psicologia.

 

Els principals temes que hauràs d’estudiar per convertir-te en un psicòleg com cal

Tot seguit, et presentem els temes principals que apareixen als estudis de Psicologia.

 

1. Història de la psicologia

Abans de convertir-te en un bon psicòleg, et caldrà disposar d’una base teòrica ben sòlida. Per aconseguir-ho, cal tenir coneixements sobre la història de la disciplina psicològica i, a més, cal que quedi clar en què consisteix la psicologia, el camp d’estudi que engloba, els problemes essencials que tracta i les diferents escoles psicològiques que han ajudat a consolidar-la com a ciència.

 

Freud, Descartes, Skinner, Plató, Bandura o Watson són alguns dels noms que qualsevol psicòleg hauria de conèixer per tal de ser conscient dels diferents contextos històrics que han emmarcat l’evolució de la disciplina psicològica.

 

2. Fonaments biològics del comportament

Dins de la carrera de Psicologia, aquesta àrea d’estudi és essencial perquè ens ajuda a descobrir de quina manera es duen a terme els processos mentals, quina és la principal unitat responsable de propagar la comunicació del cervell o l’impuls nerviós o, fins i tot, la connexió que hi ha entre el cos i les diferents parts del nostre cervell.

 

Durant la carrera de Psicologia es poden cursar assignatures com ara Psicofisiologia o Psicobiologia perquè, per tal d’esdevenir un bon professional de la psicologia, cal descobrir com funcionen els diversos processos mentals que existeixen —relacionats amb l’aprenentatge, la memòria o les sensacions— i saber de quina manera es comporten les neurones, entre altres coses.

 

3. Psicologia social

Aquesta branca de la psicologia examina els processos psicològics que causen una influència en la forma de funcionar de les societats, en la manera d’interactuar a nivell social i en com es modulen les característiques i la personalitat dels individus a través dels processos socials.

 

Dins de l’assignatura de psicologia social, apareixen temes com ara els prejudicis o el lideratge, i es parla d’investigacions rellevants relacionades amb aquest àmbit, com ara  l’experiment de Philip Zimbardo de la presó d’Stanford o l’experiment de Milgram.

 

 

4. Psicometria i estadística

Tot i que hi ha un gran nombre d’estudiants de Psicologia que odien els números, el fet de fer servir l’estadística és una part molt rellevant de la ciència. De fet la Psicologia, com a ciència, fa servir l’estadística per perseguir els seus objectius d’intervenir en el comportament humà i de predir-lo.

 

Igualment, cal que tot psicòleg domini la psicometria, una disciplina encarregada del conjunt de tècniques, mètodes i teories que serveixen per quantificar i mesurar les diferents variables psicològiques. De fet, els tests constitueixen una eina fonamental per als professionals de la psicologia.

 

5. Psicologia clínica

La psicologia clínica sempre ha estat una de les àrees més rellevants de la psicologia. És l’encarregada d’estudiar qualsevol element que participa en els trastorns mentals i, de manera general, en la salut mental.

 

Per aquesta raó, duu a terme les tasques de diagnòstic, d’avaluació, de prevenció i també d’intervenció terapèutica en els individus que presenten alguna mena de conducta desadaptativa o d’afectació mental, per tal de restablir l’equilibri a nivell psicològic i incrementar el benestar dels pacients.

 

Per ser psicòleg, et caldrà dominar determinats temes concrets | iStock

 

  6. Psicologia de la personalitat

  L’estudi de la personalitat és un dels grans àmbits de la psicologia que interessa a molta gent. A través dels corrents diversos que existeixen de la psicologia s’ha provat d’explicar la personalitat tenint en compte els condicionants ambientals i també els genètics. En l’estudi de la personalitat s’observen les aportacions que han fet molts autors diferents en aquest àmbit, com ara la Teoria dels 5 grans o Big Five, la Teoria de la Personalitat d’Albert Bandura o  la Teoria de la Personalitat d’Eysenck, el model PEN.

   

  7. Psicologia del desenvolupament

  Es tracta d’una branca de la psicologia que examina els canvis psicològics i de conducta dels individus al llarg de la seva trajectòria vital, o sigui, des que neixen fins que traspassen. 

   

  En el moment d’examinar aquestes transformacions, es tenen en compte diversos camps d’estudi: cognitiu, a partir del qual es du a terme una anàlisi de les capacitats intel·lectuals de la persona i del vincle que mantenen amb el seu desenvolupament; social i de la personalitat, centrat en les diferències individuals i en les relacions a nivell social que es mantenen al llarg de les diferents etapes vitals, des de la infància fins a la vellesa, passant per l’adolescència i l’adultesa; i físic, a partir del qual es du a terme una anàlisi del canvi biològic, de l’estabilitat i dels elements determinants del creixement a nivell físic.

   

  8. Avaluació psicològica

  L’avaluació psicològica és necessària per a tots els psicòlegs, ja siguin esportius, de les organitzacions o clínics. Per això, els bons psicòlegs han de ser capaços de dominar aquest aspecte, tant si es tracta de valorar la intel·ligència que posseeix un estudiant, de conèixer quin rendiment té una organització o de descobrir la classe de personalitat d’una persona en concret.

   

  9. Neuropsicologia

  Dins de les neurociències trobem la neuropsicologia, que s’encarrega d’examinar els vincles que hi ha entre la conducta humana i el cervell, tant en persones que pateixen determinades disfuncions com en individus que es comporten d’una manera totalment ordinària.

   

  Aquesta àrea d’estudi fa servir diverses tècniques experimentals i du a terme exàmens per tal d’obtenir imatges de l’àrea del cervell, com ara RMN, PET, IRMf o TAC. Algunes de les qüestions que la neurociència mira de respondre tenen a veure amb què fan els neurotransmissors o què origina les afàsies.

   

  10. Ètica en la psicologia

  A banda de guanyar nous coneixements pràctics i teòrics per permetre que desenvolupi correctament el seu exercici professional, durant tota la carrera el psicòleg ha d’aprendre quins són els principis ètics que regeixen la seva professió i agafar consciència de les limitacions i recursos associats a la pràctica professional de la psicologia.

   

  El psicòleg ha de mostrar respecte envers la dignitat dels pacients, a més de garantir que es preserven els drets humans essencials. Per aquesta raó, algunes de les obligacions que té són guardar el secret professional o fer servir els coneixements dels quals disposa per fomentar el benestar de les persones.

   

  11. Psicologia diferencial

  La psicologia general s’encarrega d’estudiar el comportament comú entre les persones i, en canvi, la psicologia diferencial examina aquest comportament a nivell individual

   

  Per això mateix, aquesta branca psicològica descriu, prediu i explica la variabilitat interindividual, intraindividual o intergrupal dels processos psicològics —com ara la intel·ligència— i del comportament. Igualment, engloba la psicologia de la personalitat i molts altres elements com ara les característiques biològiques vinculades amb el sistema immunitari o el CI, els gens que es relacionen amb determinades característiques físiques, etc.

   

  12. Psicologia lingüística

  La lingüística constitueix el tipus de comunicació humana més rellevant. De fet, a través del llenguatge humà podem produir una quantitat infinita de missatges i establir un diàleg de debò. La psicolingüística, en concret, constitueix una disciplina que té com a objecte d’estudi el vincle que es crea entre els coneixements lingüístics i els processos mentals que hi estan implicats.

   

  13. Psicologia dels grups

  Tot i que en un començament la psicologia dels grups estava integrada dins de l’assignatura de psicologia social, hi ha moltes universitats que, conscients de la rellevància que té, ofereixen assignatures de psicologia dels grups amb caràcter obligatori.

   

  I això no és tot: avui en dia, molts postgraus estan centrats en aquesta temàtica, que cada cop adquireix més rellevància perquè, de fet, hi ha molts comportaments humans que serien impossibles d’entendre sense un component grupal.

   

  L’estudi dels grups està centrat sobretot en l’explicació i la comprensió de tots els processos grupals, en la formació dels grups, en les relacions que s’estableixen entre els integrants d’un grup i entre els diferents grups i en les normes, els rols, la comunicació i la cohesió dins dels grups, entre altres.

   

  14. Metodologia experimental

  El fet d’estudiar la metodologia experimental forma part igualment del currículum acadèmic dels psicòlegs, que necessiten conèixer els dissenys d’investigació que hi ha i també els procediments per formular i contrastar les hipòtesis.

   

  A banda, qualsevol psicòleg ha de ser capaç de fer servir les fonts documentals d’informació en la seva disciplina de treball, amb una capacitat de síntesi i d’anàlisi crítica. Això farà que pugui dur a terme un examen i una interpretació de les dades qualitatives i quantitatives que es desprenen de les investigacions, treballs i informes en psicologia.

   

  15. Psicologia de l’aprenentatge

  És impossible entendre el comportament humà sense l’aprenentatge, que és essencial per adquirir coneixements, destreses, hàbits i valors i té una gran relació amb el desenvolupament de les persones. Hi ha diverses teories relacionades amb l’aprenentatge que són molt rellevants, com ara la Teoria Sociocultural de Lev Vygotsky o  la Teoria de l’Aprenentatge de Jean Piaget.

   

  16. Especialitat: psicologia jurídica, de les organitzacions, de l’esport...

  Fins ara hem parlat de les diferents àrees de coneixement o assignatures troncals i obligatòries dins dels estudis de Psicologia, però cal remarcar que aquesta disciplina conté especialitats molt diverses i que cadascuna exigeix uns coneixements concrets per poder dur a terme l’exercici professional de la millor manera.

   

  Per aquesta raó, un cop s’acaba la carrera, hi ha màsters ben diferents per continuar el creixement professional i acadèmic i especialitzar-se en una àrea determinada de la psicologia.

  Un cop feta la carrera, hi ha màsters molt variats per especialitzar-se en un àmbit concret | Psicología y Mente

   

  17. Etologia

  L’etologia és absolutament necessària si volem entendre millor com es comporten els animals. S’encarrega d’estudiar els processos bàsics de l’aprenentatge en éssers que no són humans, a més de l’efecte que les hormones i els instints tenen damunt d’aquests éssers.

   

  18. Psicologia forense

  És de gran utilitat per copsar com funcionen en l’àmbit jurídic les avaluacions pericials que es fonamenten en la psicologia.

   

  19. Introducció a l’antropologia

  L’àmbit d’estudi de l’antropologia s’assembla a la psicologia social, tot i que es tracta d’una disciplina més enfocada als fenòmens culturals. Per aquesta raó, pot ser molt útil conèixer-la per poder aplicar determinats principis de la psicologia a determinades societats.

   

  20. Filosofia de la ciència

  Es tracta d’una matèria essencial per tal de poder enfocar millor les carreres fonamentades en la investigació. Aprofundir en els fonaments epistemològics de les teories pot ajudar-nos a descobrir si les hipòtesis tenen una bona justificació o si, al contrari, no serveixen per entendre millor el món que ens envolta.

   

  21. Ús de programari específic

  Resulta essencial aprendre com es fan servir determinats programes àmpliament utilitzats en l’àmbit, com ara SPSS o R, així com d’altres programes que es fan servir en investigació qualitativa, com l’Atlas.ti.

   

  Comentaris