Exterior de l'Audiència Provincial de Tarragona

Expulsen de la carrera judicial el 'jutge dropo' de Tarragona

La seva expulsió de la carrera judicial per una falta molt greu de desatenció en el compliment de les tasques judicials

La història del titular del Jutjat de Primera Instància número 5 de Tarragona, Manuel Arce, està arribant al seu final. El Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat la seva expulsió de la carrera judicial per una falta molt greu de desatenció en el compliment de les tasques judicials.

La decisió que s'ha pres, segons explica Europa Press, s'ha aprovat amb 14 vots a favor i set en contra. Un cas que ha estat estudiat durant diversos mesos amb una anàlisi del cas pel promotor de l'acció disciplinaria, Ricardo Conde.

Manuel Arce va ser apartat del jutjat quan va arrencar la investigació proposada per la Comissió Disciplinaria. Tot va començar en detectar que el jutge comptava amb una mitjana de tres sentències al mes i acumulava una gran quantitat d'assumptes sense resoldre. La mitjana per magistrat sol ser de 240 sentències a l'any i, segons aquestes xifres, la d'Arce era d'unes 35.

En contra la decisió de l'òrgan de govern dels jutges, es pot recórrer davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) i, segons les mateixes fonts, el jutge sumava ja una desena de sancions pel mateix motiu.

Durant el mandat del president del CGPJ, Carlos Lesmes, és el primer cop que veu una situació així. A més, aquesta és la sanció més greu que es pot posar contra un magistrat.

Una mesura de llei

L'article de la Llei Orgànica del Poder Judicial en què s'agafa aquesta expulsió de la carrera judicial és el 417.9. En aquest s'apunta que es considera una falta molt greu «la desatenció o el retard injustificat i reiterat en la iniciació, tramitació o resolució de processos i causes o en l'exercici de qualsevol de les competències judicials».

Segons el 425 d'aquesta mateixa llei, l'instructor de l'expedient pot practicar quantes proves i actuacions siguin necessàries per a la determinació i comprovació dels fets i responsabilitats susceptibles de sanció, amb intervenció del Ministeri Fiscal i de l'interessat, que podrà valer-se de l'advocat des de l'inici de l'expedient.

Després d'aquesta fase, que pot allargar-se per màxim un any, l'instructor delegat formularà un plec de càrrecs. En aquest s'exposaran els fets impugnats amb expressió, en el seu cas, de la falta presumptament comesa i de les sancions que poden ser d'aplicació.