Imatge d'arxiu del Campus Catalunya de la URV

La URV aprova el pla de desconfinament i un nou model de plantilla de professorat

La universitat vol reduir les classes presencials i apostar pel treball a casa

La Universitat Rovira i Virgili (URV) va celebrar aquest divendres, 5 de juny, el Consell de Govern, el qual va aprovar el protocol de desconfinament i diverses mesures que modificaran la plantilla del personal docent i investigador (PDI) al llarg dels pròxims anys. Es crearà una plantilla única de places vacants de PDI i un nou model de distribució de professorat, que serà sotmès a modificacions a partir del debat i les propostes de millors d’una comissió. També està prevista la reducció de la presencialitat en la docència i l’eliminació de màsters que no arribin als 20 estudiants preinscrits.

D’aquesta manera, en comptes d’incorporar professors als departaments on hi hagi baixes permanents, les vacants que s’han produït des del 2019 passen a una bossa única. L’equip de govern proposarà en quin departament s’incorpora el personal en base al resultat d’un nou model de distribució del PDI, prioritzant els departaments amb menys personal permanent.

Amb aquesta mesura es pretén que la distribució de nou professorat sigui més equitativa. La base de càlcul del nou model, amb un pes del 70%, és la càrrega docent (el conjunt de crèdits de grau i màster que imparteix el PDI de cada departament), en funció del nombre d’estudiants i la distribució de grups que estableix la normativa.

Reducció del 35% de les classes presencials

Una altra de les mesures aprovades és la reducció de les hores de docència presencial, que es traduiran en hora de treball dels estudiants a casa. Es preveu que la presencialitat sigui del 35% o menys en les assignatures optatives de grau i màster a partir del curs 2020-2021, mentre que en la resta d’assignatures serà del 40%. Aquesta mesura no afecta els estudis de Medicina, Infermeria i Arquitectura, ja que estan regulats a nivell europeu.

Pel que fa l’eficiència dels graus i màsters, la URV vol modificar-los perquè siguin més atractius i reduir l’oferta de màsters que no hagin arribat a un mínim d’estudiants preinscrits (20 menys un 10%).

S'aprova el protocol de desconfinament

La URV ha aprovat també el protocol de desconfinament pel qual es retornarà a l’activitat presencial. Es prioritza el teletreball, però el protocol estableix mesures per a la incorporació presencial del personal, les mesures organitzatives, la regulació dels accessos i circulació als edificis i les mesures higièniques. De fet, la docència presencial, es recuperarà quan les autoritats competents ho estableixin.

Les persones que hagin de treballar presencialment hauran de respectar la distància de seguretat de 2 metres. Si el lloc de treball són sales diàfanes amb moviment de personal, s’han de respectar 13 metres quadrats per persona. També està prevista la instal·lació de mampares protectores als llocs d’atenció al públic, l’ús de mascareta per moure’s per l’interior dels edificis, l’aplicació de gel hidroalcohòlic en entrar als edificis i tocar objectes compartits i la ventilació dels espais tancats durant 15 minuts diaris. El servei de neteja netejarà cada dia les superfícies comunes i els treballadors hauran de netejar amb gel hidroalcohòlic el seu lloc de treball abans i després d’utilitzar-lo.

En cap cas podran estar al centre de treball les persones que tinguin símptomes de la Covid-19, que convisquin amb persones que els tinguin o hagin estat en contacte amb persones malaltes o amb sospita de Covid-19 els últims 14 dies, que provinguin de zones de risc declarades per les autoritats sanitàries o si són persones especialment sensibles segons les indicacions del Ministeri de Sanitat. I quan s’incorpori, el personal ha d’haver fet la formació preventiva dels riscos del lloc de treball i específica de la COVID-19 a través del campus virtual.

L’entrada a la feina s’haurà de fer de forma esglaonada per evitar aglomeracions, adaptant els horaris i flexibilitzant les entrades i sortides de campus o edificis i s’establiran vies de circulació a l’interior dels edificis, amb especial atenció a les zones comunes, passadissos i escales. Les últimes activitats a reincorporar-se seran el CRAI, les cafeteries i les zones de congressos.

Més crèdits per fer activitats de cooperació i voluntariat

Els estudiants de grau poden obtenir un reconeixement de fins a un màxim de 6 crèdits per participar en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. A partir del curs vinent, es reforça la dimensió de compromís social i podran obtenir 3 crèdits per a activitats de cooperació i voluntariat que fins ara no es contemplaven o que estaven valorades amb menys crèdits: tasques de voluntariat, el programa «Col·labora en un projecte de cooperació internacional», projectes convocats per la Comissió URV Solidària i programes de Mentoria Social.

Facilitats en el pagament de la matrícula

Per facilitar el pagament de la matrícula, el fraccionament fins ara possible en tres terminis, s’amplia a quatre i s’allarga fins l’1 d’abril de 2021. D’altra banda, els estudiants que treballen en activitats econòmiques essencials en la situació d’estat d’alarma i als quals se’ls ha requerit especial dedicació laboral podran renunciar a l’avaluació d’assignatures i matricular-se el curs vinent sense recàrrec. També s’anul·len total o parcialment les matrícules de les assignatures que no s’han pogut impartir a causa de la Covid-19.