Imatge de l'Ajuntament de Torredembarra, a la plaça del Castell

El govern de Torredembarra preveu congelar taxes i impostos de cara al 2023

El ple debatrà les ordenances fiscals aquest dijous

El govern municipal de Torredembarra proposa una congelació de les ordenances fiscals per al 2023 i preveu generalitzar les bonificacions de l’IBI per a la instal·lació de plaques solars a tots els immobles. D’aquesta manera, els impostos i taxes que afecten la majoria de la ciutadania —IBI, escombraries o aigua— no s’incrementaran.

Les ordenances fiscals es debatran aquest dijous, a partir de les 18 hores, en el ple ordinari. En la sessió, el regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch, presentarà una proposta per ampliar la bonificació actual de l’IBI dels immobles amb ús residencial en què s’instal·lin plaques solars als immobles amb usos no residencials i regular de manera més aclaridora la bonificació en els casos d’autoconsum col·lectiu.

Aquest canvi comporta que es podrà demanar la bonificació de l’IBI per a instal·lació de plaques solars també a immobles destinats a usos comercials, industrials, equipaments, etc. A més, les bonificacions es duran a terme a partir d’una potència mínima contractada d’1 Kw (fins ara era de 2 Kw) amb la qual cosa pràcticament tots els immobles queden emparats per la bonificació.

D’altra banda, es torna a proposar la reducció d’un 50 % en els canvis de titularitat del cementiri municipal amb l’objectiu d’afavorir-ne l’actualització. També es preveu derogar la taxa de manteniment i conservació fins que no s’assoleixi el procés de valoració, obtenció i correcció de les dades de titularitat del cementiri i es compti amb un programari adequat per a confeccionar el padró del cementiri.

Modificacions en l'ICIO, la plusvàlua o la instal·lació de parades

Altres modificacions són canviar la liquidació anual de la taxa de les parades del mercat setmanal per una liquidació semestral i no atorgar autorització d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires a aquells sol·licitants que tinguin sancions impagades vinculades a l’ocupació de la via pública, tot mantenint que cal trobar-se al corrent de pagament del tribut d’ocupació.

També es modifica la taxa del servei de gestió de residus, de manera que la taxa que es paga per locals comercials sense activitat temporal recaurà en el titular de l’activitat i no en el propietari de l’establiment. A més, es manté la bonificació del 50 % per a altes de noves activitats i per canvis de titularitat.

Finalment, es proposa modificar altres taxes per millorar-ne el contingut i adequar-se a la normativa vigent com és el cas de l'ICIO; la plusvàlua; la instal·lació de parades, casetes de venda, atraccions..., i la taxa de prestació de serveis d’intervenció administrativa.

En l’àmbit dels preus públics, es modifica el preu general d’assistència setmanal al Casal d’estiu, passant de 25 a 35 euros; el del segon germà, família monoparental, nombrosa i altres situacions passant de 15 a 20 euros setmanals, i el preu d’acollida de 5 a 10 euros. 

Modificatiu de crèdit pel cobriment i climatització de la piscina

Un altre punt que es debatrà en el ple ordinari d’aquest dijous és un modificatiu de crèdit que inclou, entre altres canvis, suplementar el cobriment i climatització de la nova piscina municipal amb un total de 780.000 euros, que es finançaran amb un préstec a llarg termini. D’aquesta manera, el pressupost de les actuacions per cobrir i climatitzar la piscina queda fixat en 2.480.000 euros.

L’increment del pressupost ve donat perquè en el projecte inicial no es van incloure els elements de recuperació de les aigües pluvials i les plaques solars per a l’escalfament de l’aigua. També s’inclou una revisió de preus per l’increment que han patit els materials en aquests darrers temps.

El ple també tractarà l’adjudicació del contracte del servei de tractaments de la fracció resta del rebuig generat al municipi de Torredembarra, a l’empresa Griñó Ecològic SA per un import màxim d’1.556.508,25 euros (IVA inclòs) per a tota la durada del contracte (dos anys).