L'Ajuntament de Montblanc obre la convocatòria de subvencions per a les entitats culturals i educatives

L'Ajuntament de Montblanc ha aprovat la convocatòria de subvencions per a les entitats culturals i educatives del municipi per a l'any 2019. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 18 d'abril

Es poden sol·licitar subvencions destinades a activitats culturals les entitats sense ànim de lucre integrades dins l'àmbit territorial de Montblanc o que portin a terme una festa d'interès local o activitat en benefici del municipi, exceptuant les entitats que concertin un conveni amb l'Ajuntament de Montblanc.

Són subvencionables totes aquelles activitats concretes relacionades amb les festes, seguici popular i cultura que col·laborin a millorar la programació cultural de la Vila Ducal, excepte els conceptes derivats de menjars, restaurants, bars o altres activitats amb ànim de lucre.

Les subvencions tindran caràcter no devolutiu, voluntari i eventual

A més a més, es podrà sol·licitar la cessió de materials de l'Ajuntament, com taules, cadires, papereres i tanques, i es valorarà d'acord amb el següent barem: muntatge i desmuntatge d'equip de so, 75 euros, i muntatge i desmuntatge d'escenari, 175 euros. Una vegada l'entitat torni el material cedit, si aquest està trencat se li reduirà la subvenció atorgada en relació al preu del material, i en cas que no se li hagi atorgat subvenció l'entitat haurà de pagar el material.

A la sol·licitud que s'ha de presentar a l'Ajuntament  hi ha d'haver les següents condicions: signatura del president de l'entitat, s'ha de fer constar el programa o l'activitat concreta per a la qual es demana la subvenció, i la previsió d'ingressos i despeses de l'activitat.  També s'ha de presentar una memòria explicativa amb els indicadors dels criteris de valoració, i s'haurà de justificar mitjançant una declaració responsable que no estan inclosos en cap de les prohibicions que estableix la llei per a ser beneficiari.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montblanc  resoldrà sobre l'ajut a atorgar en el termini màxim de 3 mesos des de l'última data per a la presentació de les sol·licituds.  Finalment, per tal de percebre les subvencions atorgades, caldrà presentar a l'Ajuntament les factures de les despeses subvencionades i els documents de justificació.