Persones al plenari del Consell Comarcal de la Conca de Barberà

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà aprova un pressupost de 18.624.000 euros

És un 32,90% més elevat que l'any anterior

El ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà  va aprovar, ahir, per unanimitat, el  pressupost  general de la corporació per l'any 2022. És de 18.624.000 euros, un 32,90% més elevat que l'any anterior. 17.718.900 euros corresponen al pressupost de la corporació i 963.800 euros a l'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà.

Els recursos ordinaris del Consell Comarcal passen de 8.936.200 euros a 9.302.900 euros per a l'any 2022. Això representa un augment del 4,1% degut, principalment, a l'increment dels preus públics del CCTRM. També a l'ampliació de serveis d'assistència tècnica urbanística i a l'increment de l'IPC dels convenis amb els ajuntaments.

La major part dels ingressos corrents, un 52,57%, provenen de la Generalitat mitjançant convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió. La Diputació de Tarragona, mitjançant el conveni marc de col·laboració i coordinació interadministrativa, amb la finalitat d'afavorir la prestació de les competències municipals i altres subvencions de promoció turística, realitza una aportació de 425.800 euros.

Això representa un 4,80% del ingressos ordinaris. És previst que els ajuntaments aportin 2.834.700 euros per a la prestació de serveis mancomunats. Representa un 31,95% del total dels ingressos corrents. La resta d'ingressos corrents representa el 10,68 % i provenen de preus públics i d'altres administracions.

En relació amb els ingressos de capital, augmenten un 97,71%, i passen de 4.256.800 euros a 8.416.000 euros. S'incorporen les aportacions per inversió de l'ARC per la planta de tractament de resta i la planta de compostatge. També l'aportació de l'ACA pel projecte d'abastament d'aigua primera fase i l'aportació de la Diputació de Tarragona per inversions.

Pel que fa al pressupost de l'Organisme Autònom de Desenvolupament, s'eleva fins als 963.800 euros, que suposa un increment del 4,59%. Els recursos ordinaris de l'OAD passen de 921.500 euros a 963.800 euros amb un increment del 4,18%. La major part dels recursos ordinaris provenen de preus públics. 

Els convenis amb els ajuntaments s'incrementen un 3%. S'incorporà de nou el conveni per finançar parcialment l'agència comarcal d'energia. L'aportació del Consell Comarcal s'incrementa un 26,91% fins als 58.000 euros.

El pressupost de despeses s'eleva fins als 18.624.700 euros. 17.718.900 corresponen al pressupost de la corporació i 963.800 euros a l'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà.

Les inversions

Pel que fa al capítol d'inversions, el pressupost es dota, inicialment, amb 8.416.000 euros. S'incrementa en un 91,37% respecte a l'any 2021. Les inversions previstes són la planta de tractament de resta, millores a la Planta de compostatge i la compra de material pel servei de recollida de residus municipals.

També es preveu fer obres d'adequació dels edificis del Consell Comarcal, la compra d'equipament informàtic i mobiliari. També està prevista la primera fase del projecte d'abastament d'aigua a la comarca i realitzar millores a les EDARS de la comarca.

El pressupost de despeses de l'Organisme Autònom de desenvolupament ascendeix a 963.800 euros. Comparativament amb l'any anterior, suposa un increment del 4,59%. Per al 2022, no es preveu cap partida destinada a inversió.