Una aixeta amb aigua rajant.

Aigües de Reus destina 300.000 euros aquest 2022 per a la prestació d’ajuts solidaris

L'empresa municipal d'aigua va activar els ajuts solidaris l'any 2013

Aigües de Reus ha registrat la xifra més elevada d'ajuts socials a famílies al llarg de 2021. En total, s'han concedit 150.000 euros. Un servei que l'empresa municipal d'aigua va activar l'any 2013, dissenyat específicament per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l’hora de fer front al pagament del servei.

Per aquest 2022, Aigües de Reus reserva per a aquesta finalitat social la suma de 300.000 euros. D'aquesta manera es duplica la quantitat en relació a 2021 i, en només dos anys, s'ha triplicat.

Més en detall, les bonificacions, en qualitat d’ajuts contra la pobresa energètica de 2021, es van elevar a un total de 148.326 euros, una xifra que és un 46,1% superior a la quantitat abonada en tot el 2020.

Pel que fa al total d’ajuts concedit, l’evolució dels darrers anys ha estat la següent: 1.049 (2013), 1.355 (2014), 1.942 (2015), 2.297 (2016), 2.184 (2017), 2.260 (2018), 2.387 (2019), 2.523 (2020) i 2.656 (2021).

Els ajuts, mitjançant la factura

Aigües de Reus ha destinat un total de 2.656 ajuts socials a les famílies reusenques. Un ajut destinat a la tarifa de l'aigua, els quals estan inclosos en diversos apartats. 

En primer lloc, les 516 famílies que es beneficien d’una tarifa social en haver estat considerades «vulnerables» i trobar-se en risc de pobresa energètica.

En segon lloc, hi ha aquells reusencs que perceben alguna de les bonificacions solidàries que existeixen en forma de bonificacions de diferents tipus de la factura de l’aigua, atenent les sol·licituds rebudes mitjançant Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus.

En conjunt, sumen un total de 1.006 bonificacions per diversos conceptes. En paral·lel, també s’han concedit 105 fraccionaments i ajornaments de factures pendents.

En tercer lloc, aquests 2.656 ajuts comptabilitzats aquest 2021 també inclouen la rebaixa que s’aplica a la factura en el cas de les famílies nombroses, en gaudir d’ampliacions en els blocs de consum.

En el cas de les famílies nombroses, van ser un total de 1.029 les que es van beneficiar de les bonificacions que els corresponen al llarg de 2021.

Tarifa social, bonificacions i famílies nombroses

Els ajuts socials a famílies de Reus en la tarifa de l’aigua responen a diverses necessitats. En concret, hi ha tres tipus d'ajudes que es preseten des d'Aigües de Reus: la tarifa social, les bonificacions i els ajuts a famílies nombroses.

La tarifa social

L’anomenada tarifa social, pensada expressament per aquelles famílies considerades «vulnerables» i que es troben en risc de pobresa energètica. A aquesta tarifa s’hi poden acollir: els perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI (assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa) per jubilació, viduïtat o incapacitat permanent, les famílies amb tots els membres en situació d’atur, els col·lectius d’especial protecció i les persones que es troben en situació de risc d’exclusió residencial segons la Llei 24/2015.

Els ajuts solidaris

En segon lloc, hi ha un seguit d’ajuts solidaris —en forma de bonificacions de diferents tipus— que Aigües de Reus ja va posar en marxa el 2013. Unes bonificacions dissenyades per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l’hora de fer front al pagament del servei. En aquest cas, es contemplen mesures com ajornaments, fraccionaments o bonificació del deute acumulat, entre d’altres.

L’ajut solidari és una iniciativa gestionada en col·laboració amb el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament i dirigida al col·lectiu de persones que estan en situació de precarietat econòmica.

Aquest ajut es basa en el pagament de l’import total o parcial de les factures emeses per Aigües de Reus a aquells abonats d’ús domèstic als quals Serveis Socials consideri necessari ajudar econòmicament.

Per gaudir d’aquest ajut cal que Serveis Socials de l’Ajuntament sol·licitin a Aigües de Reus la bonificació, fraccionament o ajornament del deute, sense necessitat d’aportar cap document relatiu a les circumstàncies personals o familiars de l’abonat.

Famílies nombroses

En tercer lloc, hi ha previst un paquet d’ajuts a la factura per a les famílies nombroses, cosa que els permet gaudir d’ampliacions en els blocs de consum. Paral·lelament, també poden accedir a aquestes bonificacions de família nombrosa (sempre que se’ls reconegui prèviament aquesta condició), aquelles famílies monoparentals que compleixin alguns requisits: o bé ser un progenitor vidu o vídua amb un mínim de dos fills, o bé ser un progenitor amb dos fills (un dels quals tingui una discapacitat igual o superior al 33%).

La bonificació per a famílies nombroses ofereix una ampliació dels metres cúbics que s’apliquen a la tarifa del segon bloc de la quota variable del servei d’aigua i claveguera. S’amplien 3 metres cúbics, per persona i cada mes, als m3 que inicialment corresponen a la tarifa del 2n bloc.

Per tal que es reconegui la condició de família nombrosa, cal que els fills, d’una banda, siguin menors de 21 anys o siguin discapacitats o estiguin incapacitats per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis.

D’altra banda, han de conviure amb la persona o persones progenitores —excepte en els supòsits de separacions o divorcis— i n’han de dependre econòmicament. A més, cal que el titular del contracte sigui titular o cotitular del títol de família nombrosa, i que l’ús del subministrament sigui domèstic.