Presentació projecte nova rotonda urbanització Mas Carpa

Els veïns de la urbanització Mas Carpa de Reus tindran nova rotonda d'accés

L'Ajuntament de Reus ha adjudicat a l’empresa Tecnologia de Firmes SA el contracte per a la construcció de la rotonda

Els veïns i veïnes de la urbanització Mas Carpa tindran nou accés des de l'avinguda de Tarragona. Un fet possible després de l'adjudicació del contracte de la construcció de la rotonda a l'empresa Tecnologia de Firmes SA.

Una rotonda que té un pressupost d'adjudicació de 579.444,80 euros (IVA inclòs). A més, aquesta nova infraestructura contribuirà a canviar la fisonomia de l'avinguda i passarà del format de via interurbana actual a via urbana.

Aquest fet farà reduir la velocitat dels vehicles, alhora que reduirà el risc que hi ha actualment en la incorporació de vehicles tant a la urbanització com a l'avinguda. 

Així mateix, el projecte que s'executarà preveu la continuació del carril bici existent a diversos trams de l’avinguda de Tarragona, i la futura connexió entre el carril bici al llarg de l’avinguda Tarragona.

Les obres tenen un termini d’execució de 5 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte. La planificació de les obres es coordinarà amb els treballs de construcció del carril bici de l’avinguda de Tarragona, per tal de minimitzar les molèsties i les afectacions al trànsit.

La transformació a via urbana

El projecte de transformació de l'avinguda Tarragona a via urbana preveu que es faci en cinc àmbits de la zona: rotonda, carrils d'incorporació, carril bici, voreres i zones verdes.

Es crearà una rotonda en la intersecció entre l'avinguda de Tarragona i la prolongació del carrer d'Estanislau Mateu, que farà reduir la velocitat dels vehicles en l'avinguda i regularà l'encreuament actual, millorant les condicions de seguretat viària.

En el punt de connexió entre la rotonda i el carrer Estanislau Mateu i Valls es disposarà d'un carril d'incorporació i un de sortida de la rotonda de 4 metres d'amplada cadascun, separats per una illeta distribuïdora.

Així mateix, es preveu també la implantació del carril bici en l'àmbit de projecte, el qual es prolongarà al llarg de tota l'avinguda de Tarragona segons les previsions municipals d'ampliar la xarxa pedalable de la ciutat.

Pel que fa a les voreres, es projecta la seva construcció perquè permetin la circulació segura de vianants com correspon a una via urbana. Al costat nord de l'avinguda de Tarragona i en ambdós costats del carrer Estanislau Mateu i Valls s'executarà una vorera de 2 metres d'amplada a diferent nivell.

Els espais fora de la nova vorera, i que actualment són ocupats pels carrils d'acceleració i desacceleració, es convertiran en zones verdes.

D'altra banda, els treballs es complementen amb la renovació de l'enllumenat en l'àmbit de projecte, amb lluminàries led per millorar l'eficiència energètica. Es deixarà la previsió de canalitzacions que travessen l'avinguda per a futures instal·lacions de semàfors.

Les aigües pluvials seran recollides per nous embornals, ubicats segons el nou traçat. Això implicarà l'eliminació dels existents i l'execució d'un nou col·lector adaptat a la nova rotonda.