La Comunitat Islàmica Assalam vol construir una mesquita a Sant Pere i Sant Pau

L’àrea de Territori de l’Ajuntament proposa suspendre el projecte «per raó de defectes esmenables»

La Comunitat Islàmica Assalam de Tarragona va presentar a l’Ajuntament el passat 1 de juny de 2018 un Pla especial per la implementació d’un nou centre de culte religiós al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Es tracta d’una iniciativa privada a la qual el consistori ha de donar l’aprovació per tal que es pugui tirar endavant. De moment,  la Junta de Govern Local suspendrà aquest dijous, per proposta de l’àrea de territori, el projecte de la comunitat «per raó de defectes esmenables». És a dir, no de forma definitiva, sinó que obre la porta a què la Comunitat faci les modificacions pertinents perquè el Pla pugui ser aprovat.

Una mesquita al barri de Sant Pere i Sant Pau

La mesquita que es pretén construir des d’aquesta Comunitat s’ubicaria a la nau de la parcel·la situada al carrer Miquel Servent número 16, Esc. 8, porta 8C i 8D al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. De moment el projecte presentat per la Comunitat serà suspès per la Junta de Govern local aquest dijous, que ho farà després que l’àrea de territori que s’encarrega d’analitzar aquestes propostes, hagi arribat a la conclusió que cal suspendre el projecte «per raó de defectes esmenables», segons ha confirmat l’Ajuntament a aquest mitjà.  Els interessats tenen tres mesos per poder presentar el projecte amb les modificacions pertinents, si no ho fan durant aquest període de temps, es produirà la caducitat del procediment i s’acordarà l’arxiu de les actuacions.

Segons les normatives urbanístiques de la ciutat, i especificat en la nova redacció donada per la modificació puntual del POUM, per la implantació de nous usos religiosos és necessari tramitar i aprovar prèviament un pla especial, que ha de complir amb el que determinen les Normes urbanístiques del POUM i la legislació sectorial en matèria de centres de culte.

Queda doncs esperar a dijous perquè finalment la Junta de Govern Local suspengui aquesta iniciativa, però s’oferiran tres mesos a la Comunitat Islàmica Assalam per tal que pugui presentar de nou el projecte amb les esmenes pertinents per ser aprovat.