Imatge frontal de l'Ajuntament de Tarragona.

Els veïns de Tarragona podran estalviar-se la meitat de l'IBI amb una nova mesura

L'Ajuntament ha aprovat en ple rebaixar el 50% de l'IBI als ciutadans que instal·lin plaques solars als seus habitatges

S'obren possibilitats per a l'estalvi a llarg termini per als veïns de Tarragona. El consell plenari de l'Ajuntament ha aprovat la modificació de l'Ordenança fiscal que regula l'impost sobre els béns immobles (IBI). Amb aquest canvi, s'ha decidit bonificar els propietaris que instal·lin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. La rebaixa serà del cinquanta per cent durant els cinc períodes impositius següents al moment en què es reconeixi la instal·lació de les plaques solars.

Les condicions per poder rebre la bonificació de l'IBI

Hi ha certes condicions per tal de poder rebre la bonificació. Les construccions no podran ser d'obra nova, i la instal·lació solar no podrà ser obligatòria per normativa. A més, serà necessari que les plaques solars tèrmiques, en cas d’instal·lacions de producció de calor, disposin de l'homologació corresponent, atorgada per un organisme competent.

Totes les instal·lacions hauran d’estar degudament legalitzades per la Generalitat de Catalunya i s’haurà d’haver comunicat i obtingut l’informe favorable dels serveis tècnics de l’ajuntament o obtingut la llicència d’obres i pagat l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la taxa urbanística. A banda, en cas que les instal·lacions siguin comunitàries, els sol·licitants hauran de justificar la seva participació econòmica en el cost de la instal·lació.  


La bonificació s’haurà de sol·licitar en el termini dels sis mesos posteriors a la data de legalització de la instal·lació o de la finalització de la mateixa. L’import màxim de la bonificació anual en el cas d’habitatges unifamiliars serà de 600 euros.

En el cas de les instal·lacions en edificis plurifamiliars, l’import de la bonificació pels cinc períodes impositius serà com a màxim del cinquanta per cent del cost de la inversió realitzada a l’edifici. Aquesta s’aplicarà a l'immoble d’acord amb la participació econòmica en el cost de la instal·lació que s’acrediti i amb el topall de 600 euros a l'any per finca cadastral que integri l’immoble.  

La regidoria de Serveis Generals aposta per la conversió a la sostenibilitat

El conseller de Serveis Generals de l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, s'ha mostrat satisfet amb la mesura, i ha destacat que els membres de l'exeuctiu creuen «fermament» en la possibilitat «d'aconseguir una ciutat més sostenible». Per aquesta raó, ha argumentat, «hem impulsat aquesta mesura destinada a premiar aquells ciutadans que se sumen a l’ús de l’energia solar a les llars».