50 euros

L'Agència Tributària de Catalunya ha recaptat un 3,5% més durant el primer semestre

Els impostos gestionats per l'Estat i transferits a la Generalitat cauen un 34%

L'Agència Tributària de Catalunya ha recaptat, durant el primer semestre de l'any, 1.538,7 milions d'euros en tributs propis i cedits, xifra que suposa un creixement del 3,5% en relació amb el mateix període de l'any passat. De tots els tributs gestionats directament per aquesta institució, els cedits són els que continuen tenint un major pes.

Els impostos recaptats per l'Estat i transferits a la Generalitat han caigut un 34%

En contrast als resultats anteriors, els impostos gestionats per l'Estat i transferits posteriorment a la Generalitat van produir una recaptació de 72,9 milions d'euros, un 34% menys. El descens es justifica perquè el tipus autonòmic de l'impost sobre hidrocarburs ja no forma part d'aquesta categoria, sinó de la de tributs vinculats al model de finançament subjectes a bestreta.

Pel que fa al cas dels ingressos vinculats al model de finançament, que són transferits per l’Estat a la Generalitat en forma anticipada, el total ingressat fins al juny són 9.327,6 milions d'euros, un 7,75% més. De manera que, el descens de la recaptació d'aquests tributs es deu, principalment, a què no es comptabilitza l'impost sobre hidrocarburs.

Els tributs cedits són els que tenen el pes més gran dins l'Agència Tributària de Catalunya

Respecte als tributs cedits, destaca el bon comportament de l'impost sobre successions i donacions, amb un contret de 286 milions d'euros, un 5,92% més, i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals (ITPJAD), amb 1.054 milions d'euros, un 5% més.

D'altra banda, en els tributs sobre el joc s'ha produït un descens de 9 milions d'euros  per l'impacte de l'ajornament i fraccionament d'algunes autoliquidacions i l'impost sobre el Patrimoni no s'inclou en el primer semestre, ja que es recapta al juliol.

En els tributs propis destaca l'impost d'estades en establiments turístics

Quant als tributs propis, el major increment es troba en l'impost sobre les estades en establiments turístics, que presenta un contret de 22 milions d'euros, un 5,37% més que en el mateix període del 2018. En aquests ingressos, no estan inclosos els de Setmana Santa, ja que durant el primer semestre es recullen les autoliquidacions d'octubre a març.

La recaptació de l'impost sobre grans establiments comercials recull per primera vegada una anualitat sencera, concretament fins als 11,6 milions d'euros, mentre que en el cas de l'impost sobre habitatges buits es va reduir en 4,5 milions d'euros, en la línia de l'any passat. Segons Economia i Hisenda, es deu a l'assoliment de l'objectiu de l'impost de reduir l'estoc d'habitatges buits i augmentar-ne l'ocupació i la disposició a lloguer social. 

Creix la recaptació en els impostos sobre els jocs on-line i en l'impost de matriculació

Pel que fa a  l'impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics, que va ser declarat inconstitucional el març passat, presenta un import negatiu  de 18,3 milions d'euros, ja que en compliment de la sentència s’han hagut de retornar les quantitats ingressades des de l’inici de l’aplicació de l’impost.

Quant als tributs gestionats per l'Estat i transferits a la Generalitat, a banda de la disminució del 34%,  la recaptació procedent del joc on-line creix un 16,81%, amb un contret de 15,8 milions d'euros i els ingressos de l’impost sobre determinats mitjans de transport (l’impost de matriculació) augmenten un 36,89% i arriben als 49,7 milions.

Per últim,  els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament creixen un 7,75% respecte als mesos de gener-juny del 2018 i arriben als 9.327,6 milions d'euros. Aquestes transferències són provisionals i no recullen les bestretes definitives corresponents a l’exercici 2019.

També et pot interessar...