Port de Sant Carles de la Ràpita.

El Govern aportarà 1,3 MEUR en mesures econòmiques als 45 ports de la seva competència

Les mesures econòmiques van dirigides als usuaris, gestors i agents de tots els sectors dels ports de la seva titularitat

Joan Pere Gómez: «Ara més que mai, estem al seu costat»

S'estima que l'aportació serà d'1,3 milions d'euros, que aniran destinats a tots els sectors que treballin en ports de la titularitat de la Generalitat: des del sector nàutic al pesquer, passant pel turístic, el comercial i l'industrial. Joan Pere Gómez, director general de Ports de la Generalitat, ha anunciat aquest dijous, 9 d'abril, l'impuls d'aquestes mesures i ha ressaltat que «van dirigides als usuaris, gestors i agents dels ports competència de la Generalitat, per un valor d'1,3 milions».

Gómez ha posat èmfasi en el fet que les mesures adoptades «són per pal·liar els efectes econòmics vinculats a la crisi sanitària del coronavirus» i ha posat com a exemple «els sectors que han vist impossibilitada o afectada la seva activitat als ports de la demarcació de Tarragona». Després d'assenyalar que els ajuts van dirigits a tots els sectors portuaris, Gómez ha reblat l'anunci dient que «ara més que mai, estem al seu costat».

Ports de la Generalitat aprova diverses mesures

Algunes de les mesures aprovades dirigides als sectors  que desenvolupen la seva activitat econòmica i social en els ports de la Generalitat són les següents:

  • Aplicar una reducció corresponent al període de l’estat d’alarma sobre les taxes d’aprofitament a aplicar a les embarcacions esportives i d’activitats turístiques.
  • Reduir els dies en estat d’alarma en la facturació  de les taxes d’ocupació de superfície  (TO1) i (TO3).
  • Ampliar el termini o ajustar la facturació en les ocupacions de temporada, en funció de l’afectació acreditada per les restriccions de l’estat d’alarma.
  • Ajornar el pagament del cànon d’activitat a facturar en aquest exercici 6 mesos a partir de la finalització de l’estat d’alarma.
  • Reduir la tarifa E3 de subministrament d’electricitat i aigua, durant els dies en estat d’alarma i els 3 mesos posteriors que com a mitjana suposarà una reducció del 20%.
Port de Palamós.
Ports de la Generalitat gestiona també el Port de Palamós. | Cedida

Les principals mesures adoptades

Les mesures impulsades per Ports de la Generalitat són d’aplicació a tots els sectors d’activitat portuari (nàutic, pesquer, turístic, comercial i industrial), prèvia sol·licitud de l’interessat, amb el compliment dels requisits establerts i s’afegeixen a les que ha adoptat el Govern de la Generalitat i que es poden consultar a la pàgina web de Ports de la Generalitat.

Preus privats 

Mantenir per a l’exercici 2020 els preus privats vigents en exercicis anteriors, sense experimentar cap variació a l’alça. En la tarifa E3 de subministraments d’electricitat i aigua, durant els dies en estat d’alarma i els 3 mesos posteriors, no s’aplicaran els coeficients de repercussió, que com a mitjana suposarà una reducció del 20% en la facturació.

Taxes portuàries per l’aprofitament especial del domini públic portuari

Pel que fa a les embarcacions vinculades al sector turístic (taxes TA1 i TA2) es reduirà en la facturació el període en estat d’alarma, amb possibilitat d’ampliar la temporada i a les d’embarcacions esportives (taxa TA5) es reduirà en la facturació el període en estat d’alarma. Mentre duri el període d’afectació de la declaració d’estat d’alarma per fomentar el confinament sanitari se suspèn la  taxa d’estacionament de vehicles (TA6).  

Taxes portuàries per la utilització privativa del domini públic portuari

En les activitats de temporada subjectes a les taxes TO1 i TO3, es reduirà el període de declaració d’estat d’alarma per la no utilització de la superfície o bé s’ampliarà proporcionalment el termini de finalització.

En les concessions i autoritzacions vigents subjectes a la TO1, es reduirà el període en estat d’alarma en la facturació, aplicant el percentatge reductor següent: dies en situació d’alarma/dies d’ocupació anuals.

Per a les empreses concessionàries o autoritzades que acreditin accions de solidaritat i suport a la lluita contra la COVID-19, especialment en l’àmbit de la innovació i de suport tecnològic i/o productiu, per al subministrador de material sanitari i/o de protecció, en la liquidació de les taxes es reduirà el període de declaració d’estat d’alarma, que s’aplicarà en la següent facturació, amb el percentatge següent: dies en situació d’alarma/dies d’ocupació anuals, encara que no concorri el requisit general de la davallada d’activitat, del qual estarien exempts.

Port de Sant Carles de la Ràpita.
Imatge aèria d'una altra de les infraestructures gestionada per Ports de la Generalitat: el de Sant Carles de la Ràpita, al Montsià. | Cedida

Cànon d’activitat

La liquidació el cànon d’activitat de l’exercici 2020 es calcularà basant-se en la facturació realment assolida, sense considerar els imports mínims estipulats i s’ajornarà el pagament del cànon d’activitat de l’exercici 2019 fins als 6 mesos posteriors a la finalització de la declaració de l’estat d’alarma. 

Altres mesures establertes que han de contribuir a  destensionar la tresoreria de les empreses i entitats que desenvolupen la seva activitat econòmica i social en els ports competència de la Generalitat són:

  • Ajornar l’impuls dels requeriments derivats d'aquest període durant l’exercici 2020 i suspendre els que estaven en procés durant l'estat d'alarma fins als 30 dies naturals després de la finalització d’aquest. 
  • Les domiciliacions als usuaris i concessionaris durant el període d’estat d’alarma només es podran realitzar amb l’aprovació d’aquests.
  • Establir el Pla Ports Coronavirus  a favor dels usuaris i concessionaris que realitzin els pagaments en termini fins als 6 mesos després de la finalització de l’estat d’alarma, amb un retorn del 3,5 %.
  • La data de venciment de les liquidacions, siguin anteriors o no a l’estat d’alarma, es correspondrà a la data resultant de sumar a la data real de venciment els dies naturals en estat d’alarma més 30 dies naturals més.
  • En acords d’ajornament i fraccionament, són ampliar fins a un any els calendaris habituals de pagament, en funció de l’afectació en l’activitat del deutor i durant aquest any 2020 amb la supressió dels interessos de demora aplicables, prèvia acreditació del requisit de la davallada d’activitats i els altres que concorren. 

En funció de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, que va entrar en vigor el passat 30 de març de 2020, el sistema portuari és configurat per les infraestructures portuàries, la gestió de les quals és competència de la Generalitat i pels serveis i les activitats que regula aquesta llei com a prestacions que s'ofereixen al públic per satisfer les operacions i les necessitats marítimes i portuàries. La gestió de les infraestructures correspon a Ports de la Generalitat i els seus recursos tenen caràcter finalista, ja que es destinen a la consecució dels seus objectius i, per tant, a l'autofinançament del sistema portuari.