Casa de paper amb unes claus i una calculadora

El sou que ha de guanyar la teva família per no pagar la hipoteca durant el coronavirus

S'hauran d'acreditar un seguit de condicions per poder accedir a les mesures

Els deutors hipotecaris  que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica  a conseqüència del coronavirus podran sol·licitar una moratòria  en el pagament del préstec amb garantia hipotecària per a l'adquisició del seu habitatge habitual. Una mesura que poden demanar des d'aquest dijous, i fins a 15 dies després de la fi de la vigència de l'Estat d'Alarma (el pròxim 3 de maig).

Un màxim d'ingressos mensuals

Les famílies que vulguin acollir-se a aquesta mesura excepcional hauran de presentar uns ingressos menors a 1.613,52 euros, és a dir, el que representa el triple de l'Índex Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Un indicador que se situa actualment en els 537,84 euros.

Unes mesures que s'aplicaran als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària el deutor del qual es trobi en determinats suposats de vulnerabilitat econòmica i igualment als fiadors i avaladors del deutor principal, respecte del seu habitatge habitual i amb les mateixes condicions.

D'altra banda, els fiadors, avaladors i hipotecants no deutors que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica  podran exigir que l'entitat esgoti el patrimoni del deutor principal, sense perjudici de l'aplicació a aquest, si escau, de les mesures previstes en el Codi de Bones Pràctiques, abans de reclamar-los el deute garantit, encara que en el contracte haguessin renunciat expressament al benefici d'excussió.

S'hauran d'acreditar les circumstàncies de vulnerabilitat

Els deutors hauran d'acreditar davant l'entitat creditora les seves circumstàncies de vulnerabilitat mitjançant la presentació, en cas de situació legal de desocupació, del certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació, mentre que en cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l'Agència Tributària o l'òrgan competent sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

També hauran d'informar sobre el nombre de persones que habiten l'habitatge a través del llibre de família o document acreditatiu de parella de fet; el certificat d'empadronament relatiu als empadronats en l'habitatge, amb referència al moment de la presentació i als 6 mesos anteriors i la declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral.

Quant a la titularitat dels béns, hauran de lliurar una nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat dels membres de la unitat familiar; les escriptures de compravenda de l'habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària; i la declaració responsable del deutor sobre el compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients.

Comportarà la suspensió del deute durant el termini estipulat

Una vegada realitzada la sol·licitud de la  moratòria, l'entitat creditora procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 dies i, una vegada concedida la moratòria, l'entitat creditora comunicarà al Banc d'Espanya la seva existència i durada a efectes comptables i de no imputació de la mateixa en el còmput de provisions de risc.

La sol·licitud moratòria comportarà la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per a la mateixa i la consegüent inaplicació durant el període de vigència de la moratòria de la clàusula de venciment anticipat que consti en el contracte de préstec hipotecari.

Durant el període de vigència de la moratòria l'entitat creditora no podrà exigir el pagament de la quota  hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització del capital o pagament d'interessos), ni íntegrament, ni en un percentatge. Tampoc es reportaran interessos.

No es permetrà l'aplicació d'interès moratori

En tots els contractes de crèdit o préstec garantits amb hipoteca  immobiliària en els quals el deutor es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica pràctiques i acrediti davant l'entitat que es troba en aquesta circumstància, no es permetrà l'aplicació d'interès moratori pel període de vigència de la moratòria. Aquesta inaplicabilitat d'interessos no serà aplicable a deutors o contractes diferents dels regulats.

Quant a les conseqüències de l'aplicació indeguda pel deutor de les mesures per a la reestructuració del deute hipotecari  immobiliari, la norma estableix que el deutor d'un crèdit o préstec garantit amb hipoteca que s'hagués beneficiat de les mesures de moratòria sense reunir els requisits, serà responsable dels danys i perjudicis que s'hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures de flexibilització, sense ser inferior al benefici indegudament obtingut.

També incorrerà en responsabilitat el deutor que, voluntàriament i deliberadament, busqui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d'obtenir l'aplicació d'aquestes mesures, corresponent l'acreditació d'aquesta circumstància a l'entitat amb la qual tingués concertat el préstec o crèdit.

Els suposats de vulnerabilitat

Entre els supòsits de vulnerabilitat econòmica contemplats s'inclou que el deutor hipotecari passi a estar en situació de desocupació o, en cas de ser empresari o professional, sofreixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes, així com que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, determinats límits.

Aquests són, amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples anual de catorze pagues (Iprem); aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'Iprem per cada fill a càrrec en la unitat familiar. L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'Iprem per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental o 0,1 vegades per cada persona major de 65 anys.

En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de quatre vegades l'Iprem, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

Està previst també que en el cas que el deutor hipotecari  sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Per a malaltia greu que incapaciti a la persona o al seu cuidador a realitzar una activitat laboral el límit previst serà de cinc vegades l'Iprem.

També que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de la unitat familiar, o una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques quan l'esforç de la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per almenys 1,3, i que s'ha produït una caiguda de vendes d'almenys del 40%.