La simple declaració que dona dret a cobrar l'ajuda de l'ingrés mínim vital

L'esborrany de decret llei preveu sancions per a l'ús indegut de diners o la percepció il·lícita de les quanties

Mans d'un home omplint un formulari amb un bolígraf en una taula
L'administració accepta la declaració de responsabilitat com una prova de bona fe | cedida

L'esborrany de decret-llei que regularà a partir del juny la renda mínima vital, l'ajuda extraordinària destinada als més vulnerables per esmorteir la crisi econòmica causada pel Coronavirus, inclou una clàusula per la qual es podrà cobrar l'ajuda presentant una declaració responsable en la qual constin els requisits exigits.

Així, el decret obre la porta a percebre l'ingrés mínim vital a través d'una simple sol·licitud que declari que no tenen els ingressos mínims i que es compleix amb els requisits: ser major de 23 anys i menor de 65, no tenir una propietat de més de 100.000 euros i ser demandant actiu de feina estant a l'atur.

La clau està en el fet que, segons el text, si el sol·licitant posa per escrit que compleix tots els requisits, però sense aportar els documents, l'administració entén que actua de bona fe i podrà accedir a l'ingrés mínim vital. Aquest cas pot ser freqüent davant la impossibilitat d'accedir als documents en plena pandèmia del coronavirus.

Ja va passar una cosa similar amb les sol·licituds de les primeres ajudes que va aprovar el Govern, que exigien acreditar la condició de sol·licitant però, al mateix temps i davant la impossibilitat d'accedir a la documentació per estar tancada l'administració a causa del confinament, es permetien algunes excepcions per al reconeixement del dret.

La clàusula de l'esborrany en qüestió diu textualment que aquesta «declaració responsable ha d'acreditar les persones que integren la unitat de convivència, qui és la persona sol·licitant o quin parentiu hi ha entre elles», així com incloure «el grau de discapacitat o dependència».

Inicialment, la simple declaració serà suficient per accedir a la prestació, encara que hi haurà controls posteriors: es podrà verificar el compliment real «recaptant la informació a altres administracions públiques». L'ajuda oscil·la entre els 462 euros per persona i els 1.015 euros per família, depenent del nombre de persones a la llar i els ingressos mitjans de l'any 2019.

Per a la seva verificació, l'Institut Nacional de Seguretat Social —INSS— durà a terme totes les comprovacions i revisions que siguin necessàries, en cas de dubtes, sobre un receptor de l'ajuda. Si no poden verificar algun requisit, l'administració podrà suspendre cautelarment la prestació i sol·licitar la documentació a la persona que cobri l'ajuda.

Segons l'esborrany, «si en el termini de tres mesos des del seu requeriment no presenta la documentació sol·licitada, es procedirà a extingir la prestació». El sol·licitant podrà demanar-la de nou, però començant tot el procés des de l'inici.

Aquesta declaració s'utilitza amb freqüència i té com a objectiu estalviar els tràmits burocràtics i evitar que l'expedició de llicències demori la posada en marxa de nous negocis, en aquest cas de la prestació. Sense anar més lluny, la setmana passada la Comunitat de Madrid va proposar substituir les llicències urbanístiques per declaracions de responsabilitat.

De fet, el mateix esborrany preveu les sancions davant els intents de frau, amb multes que van des d'un mes sense la prestació fins a tot un semestre per a aquelles persones que utilitzin els diners per a necessitats que no siguin les bàsiques. A més, hauran de tornar les quantitats cobrades de manera indeguda.


Comentaris

envia el comentari