Imatge de flamencs rosats

Coneix l'estreta relació entre la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua en el Dia del Medi Ambient

Sorea corrobora el seu compromís amb els models respectuosos i responsables amb el clima i l’entorn, a través de la implantació de solucions basades en la natura

El  Dia Mundial del Medi Ambient és el principal vehicle de les Nacions Unides per fomentar la sensibilització i l'acció a nivell mundial per a la protecció del medi ambient. Cada any l’ONU tria una temàtica i enguany el tema és la biodiversitat. Esdeveniments recents com els incendis forestals sense precedents a Brasil i Austràlia, la invasió de llagostes que va arrasar l’est d’Àfrica i ara la pandèmia de la Covid-19, demostren la relació inextricable entre els humans i les xarxes de la vida en les quals vivim. La biodiversitat  és la base sobre la qual se sustenta la nostra forma de vida. La biodiversitat ens proporciona salut, aigua, aliment, combustible i els recursos vitals de què depèn la nostra existència, tal com queda recollit al Conveni de Biodiversitat Biològica.

La major part de les empreses depenen directa o indirectament, en algun punt de la seva cadena de valor, dels ecosistemes i els serveis que aquests proporcionen. I a les empreses de gestió del cicle de l’aigua, aquesta relació és molt més estreta.

La importància de la cobertura forestal

Un estudi realitzat a Amèrica del Nord va concloure que per cada 10% d’augment de la cobertura dels boscos en una àrea de captació d’aigua, les despeses de tractament d’aigües es reduïen aproximadament en un 20%. Això succeeix perquè la cobertura forestal incrementa la seguretat del subministrament i, a més a més, ajuda a reduir els contaminants que hi ha a l’aigua.

La pèrdua de biodiversitat als ecosistemes

El ritme de pèrdua de  biodiversitat  a nivell mundial és actualment mil vegades superior al ritme natural i no s’alenteix. Això suposa una degradació accelerada dels serveis que ens proporcionen els ecosistemes i que garanteixen el nostre benestar. Sense detallar les principals causes de la pèrdua de biodiversitat, cal recordar que és una conseqüència de la major part dels  problemes ambientals  actuals i que, per tant, és important avançar cap al desenvolupament sostenible, un model de desenvolupament capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre els recursos i les possibilitats de les futures generacions.

Delta de l'Ebre arrossals
La gestió dels aiguamolls artificials de depuració del delta de l’Ebre és un exemple de la infraestructura blava | Sorea

 

Quin paper tenen les empreses que gestionen el cicle integral de l’aigua en la preservació de la biodiversitat?

Des de Sorea, l'empresa que gestiona els serveis relacionats amb el Cicle Integral de l'Aigua, ens comenten que en primer lloc, s'ha d’incorporar la biodiversitat en la gestió actual del servei. Des de Sorea impulsen models  respectuosos i responsables amb el clima i l’entorn, a través de la implantació de solucions basades en la natura, tant en l’àmbit urbà com en espais d’interès natural, per tal de preservar la biodiversitat  de les instal·lacions i els serveis ecosistèmics que es generen. 

En el seu cas, des del seu Pla Estratègic de Desenvolupament Sostenible a 2021 s'han establert 3 objectius dirigits a la protecció de la biodiversitat. El primer d’ells és l’elaboració d’una diagnosi de biodiversitat i un pla d’acció específic de les instal·lacions que gestionem en espais sensibles. El segon és l’eliminació  de l’ús de fitosanitaris i plaguicides en totes les instal·lacions que operem. I finalment, el tercer estableix que totes les instal·lacions comptaran amb protocols d’actuació enfront a espècies exòtiques invasores. De fet aquest darrer objectiu s’ha concretat en el programa «STOP-invasores» que estan desplegant des del mes de gener. 

Però la conservació a llarg termini de la biodiversitat requereix la preservació de les funcions ecològiques i les relacions dels ecosistemes en zones extenses. És per això que cal evitar la fragmentació del territori als nuclis aïllats de biodiversitat. Aquest canvi és possible considerant que qualsevol espai, infraestructura o activitat que tingui ocupació del sòl, és susceptible de potenciar serveis dels ecosistemes. Especialment si aconsegueix una permeabilitat entre l’entorn natural i el seu espai. És a dir, és deixar enrere el model de desenvolupament basat en la infraestructura grisa per impulsar un nou paradigma, el de la  infraestructura verda -o solucions basades en la natura-. 

La infraestructura verda es reconeix, a més a més, a l’Acord de París sobre el canvi climàtic (COP21) com a estratègia d’adaptació i mitigació del canvi climàtic. Al cicle integral de l’aigua, la infraestructura verda és l’oportunitat de generar un valor afegit per a la nostra gestió i més beneficis a la societat.

La infraestructura blava i el seu impacte a la biodiversitat

Un exemple de la infraestructura blava, vinculada al cicle de l’aigua i en la qual hi van participar companyies d’Agbar, és la gestió dels aiguamolls artificials de depuració del delta de l’Ebre (part de la Xarxa Natura 2000). Aquests sistemes naturals de depuració permeten tractar l’aigua utilitzada en el cultiu d’arròs de zones adjacents abans del seu abocament a les badies o les llacunes, i així es millora la qualitat de l’aigua del medi. Tanmateix, aquests aiguamolls tenen altres funcions secundàries, no menys importants, derivades dels serveis ecosistèmics.

Aquest espai ha suposat la creació d’un hàbitat aquàtic de gran biodiversitat, que actualment es fa servir com a refugi, zona d’alimentació i fins i tot zona de nidificació d’una gran quantitat d’aus d’interès natural, algunes d’elles amenaçades. Permet disposar d’un espai per a activitats d’educació ambiental, és un focus d’atracció turística per al col·lectiu ornitològic o amb interès per la natura. A més, està generant un benefici directe per al sector econòmic de les muscleres, que han vist millorada la qualitat del medi.

La gestió d’aquesta infraestructura es duu a terme tenint en compte aquesta multifuncionalitat de l’espai i els múltiples beneficis que genera tant a nivell social com econòmic i ambiental. En definitiva, per tal d’assolir els principals objectius ambientals, l’Acord de Canvi Climàtic, el Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marquen les Nacions Unides, l’estratègia passa per l’aplicació i el desplegament de la infraestructura verda en tots aquells sectors i àmbits de planificació territorial que interactuen amb l’entorn natural.