Les empreses hauran de fer una nova sol·licitud col·lectiva per pagar els ERTO

Aquesta s'haurà de fer abans del 20 d'octubre

Taules d'oficina buides
El Reial decret llei que prorroga els ERTO s'ha publicat avui al BOE | Unsplash

Les empreses que tinguin vigents expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) amb origen en la pandèmia hauran de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació abans del 20 d'octubre, segons consta en el Reial decret llei que prorroga els ERTO fins al 31 de gener publicat aquest dimecres en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i aprovat ahir pel Consell de Ministres.

Els ERTO en vigor es prorrogaran automàticament, mantenint els treballadors inclosos en els mateixos el seu dret al cobrament de prestacions, la quantia de les quals ascendirà al 70% de la base reguladora. Si els ERTO prorrogats de manera automàtica pertanyen a alguna de les 42 activitats que el decret considera com a més afectades per la pandèmia tindran a més dret a exoneracions en les aportacions empresarials del 85% per cada mes del període octubre 2020-gener 2021 en el cas que l'empresa tingués a 29 de febrer d'aquest any menys de 50 treballadors en plantilla, i del 75% si comptava amb més de 50 empleats. Aquestes exempcions s'aplicaran tant als treballadors que es quedin en l'ERTO com als que surtin.

Un llistat amb les 42 activitats més afectades

La norma, fruit de l'acord amb els agents socials, considera empreses més afectades per la pandèmia a aquelles que han recuperat de l'ERTO a menys del 65% dels treballadors i que tenen en un CNAE concret a més del 15% de persones regulades del total d'afiliats al Règim General. En total, la llista inclou 42 activitats, entre les quals es troben hotels, transport aeri i marítim i espectacles.

A més dels ERTO d'aquestes activitats, podran beneficiar-se d'aquestes exoneracions del 75% i del 85% aquelles empreses que formin part de la seva cadena de valor o el negoci del qual depèn en la seva majoria de les 42 activitats establertes en la norma.

S'entendrà que són integrants de la cadena de valor o dependents indirectament d'aquelles, les empreses la facturació de les quals, durant 2019, s'hagi generat almenys en un 50% en operacions realitzades de manera directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 referits en la norma, així com aquelles l'activitat real de les quals depengui indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis.

La declaració d'empreses dependents o integrants de la cadena de valor haurà de ser sol·licitada davant l'autoritat laboral que hagués dictat la resolució expressa o tàcita de l'ERTO que es trobi vigent, acreditant degudament les circumstàncies esmentades, entre el 5 i el 19 d'octubre.

Aquestes exoneracions també podran aplicar-se a les empreses que transitin des d'un ERTO de força major per Covid a un de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) l'activitat de la qual es classifiqui en algun dels sectors inclosos en la norma, o a aquelles que hagin estat definides com a integrants de la cadena de valor que també realitzin aquesta transició. També s'aplicaran a les empreses que es trobin en un ERTO per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció (ETOP) si formen part de les 42 activitats emparades en la norma.

Aquestes exempcions seran incompatibles amb les establertes per a les dues noves figures d'ERTO que es creen en el decret i que vénen a reemplaçar als anomenats 'ERTO de rebrot', que es van instaurar en la pròrroga anterior.

Dues noves modalitats d'ERTO

En el cas d'aquestes dues noves modalitats d'ERTO, a les quals podran acollir-se empreses de qualsevol sector i activitat, es distingeixen dos tipus: els ERTO per impediment d'activitat a conseqüència de restriccions adoptades per les autoritats espanyoles i estrangeres (per exemple, les empreses d'oci nocturn), i els ERTO de limitació d'activitat, destinats a les empreses que vegin alterada la seva activitat quan una autoritat local, autonòmica o estatal limiti, per exemple, els aforaments i els horaris.

Aquests ERTO de limitació d'activitat aniran acompanyats d'altes exoneracions empresarials de quotes, a aplicar d'octubre a gener, per als treballadors amb les activitats suspeses. En concret, si l'empresa comptava amb menys de 50 treballadors a 29 de febrer d'enguany, les exempcions seran del 100% a l'octubre, del 90% al novembre, del 85% al desembre i del 80% al gener. Si comptava amb més de 50 treballadors, els percentatges aconsegueixen el 90%, el 80%, el 75% i el 70%, respectivament.

Per part seva, els ERTO d'impediment de l'activitat (tancament per decisió de les autoritats) tindran exempcions del 100% si la plantilla de l'empresa era inferior a 50 treballadors al febrer d'enguany i del 90% si aquesta xifra era superior.

La norma manté els límits imposats en l'anterior pròrroga dels ERTO: mentre aquest continuï vigent no es podran realitzar hores extra, externalitzar activitats ni realitzar noves contractacions directes o indirectes excepte casos justificats. Així mateix, no podran acollir-se a ells empreses domiciliades en territoris considerats paradisos fiscals i les empreses no podran procedir al repartiment de dividends en l'exercici fiscal en el qual s'apliqui l'ERTO, excepte si retornen les exempcions gaudides.

Un nou període de sis mesos

Es manté també el compromís de manteniment de l'ocupació durant sis mesos, al qual se suma un nou compromís d'altres sis mesos. Així, les empreses que rebin les noves exoneracions incloses en aquesta pròrroga dels ERTO quedaran compromeses a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l'ocupació, encara que si estiguessin afectades per un compromís anterior, el nou període de sis mesos començarà a comptar una vegada finalitzat aquest compromís previ.  

Es prorroga a més fins al 31 de gener de 2021 la 'prohibició' a l'acomiadament per causes objectives i la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat.

Nova prestació per fixos discontinus

El text contempla que les prestacions per desocupació associades als ERTO es mantindran també fins al 31 de gener. Les empreses afectades per aquesta nova pròrroga i les que estiguin aplicant un ETOP hauran de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació abans del pròxim 20 d'octubre.

La quantia de la prestació serà del 70% de la base reguladora encara que transcorrin sis mesos des de la seva percepció (evitant així que baixin al 50% de la base reguladora) i el 'comptador a zero', que s'eleva de 180 a 196 dies, s'estendrà fins de l'1 de gener de 2022. Així mateix, la norma millora la protecció de fixos discontinus i de treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, que tindran accés a una prestació extraordinària.

A més, s'estableix una compensació econòmica per a aquells treballadors en ERTO que han vist reduïda la seva prestació en proporció al temps de treball per tenir en el moment del reconeixement de la mateixa una o diverses relacions laborals a temps parcial. 

A partir de l'entrada en vigor d'aquest decret, si la percepció de la prestació per desocupació associada a l'ERTO es compatibilitza amb la realització d'un treball a temps parcial no afectat per mesures de suspensió, no es deduirà de la quantia de la prestació la part proporcional al temps treballat.

Per a aquells treballadors inclosos en ERTO que no siguin beneficiaris de la prestació per desocupació respecte dels quals l'empresa no tingui l'obligació de cotitzar, es considerarà el període de suspensió o reducció de jornada com efectivament cotitzat, prenent-se com a base de cotització la dels sis mesos anteriors. Una altra de les novetats d'aquesta pròrroga és que els treballadors en ERTO tindran prioritat parella per accedir a les iniciatives de formació del sistema de formació professional per a l'ocupació.


Comentaris

envia el comentari