Ingrés mínim vital: Els 4 casos en què et podries quedar sense l'ajuda

Es castigarà el frau amb la devolució de part de la prestació i la pèrdua del dret

Cartell del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
El Ministeri de Seguretat Social ha aprovat el nou decret llei | EFE

El govern espanyol ha posat en marxa aquest dilluns l'ingrés mínim vital, l'ajuda especial per a les famílies amb pobresa severa, que es preveu que beneficiarà unes 850.000 llars i mig milió de persones.

El BOE ha publicat el Reial decret llei 20/2020 del 29 de maig pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital, i en ell es troben totes les claus d'aquesta ajuda.

La prestació no contributiva estava prevista com un dels compromisos de l'acord de govern, però s'ha avançat per la crisi del coronavirus. El Butlletí Oficial de l'Estat ja n'ha publicat tots els detalls, però el govern dona un marge fins al 15 de juny perquè els beneficiaris puguin demanar tota la informació i els papers que necessitin.

Qui pot cobrar-lo?

L'ingrés mínim vital és una prestació de periodicitat mensual que cobreix la diferència entre el conjunt d'ingressos que ha rebut la llar unipersonal o la unitat de convivència durant l'any anterior, i la renda garantida determinada pel Reial decret - llei per cada supòsit.

Això vol dir que el decret-llei estableix uns límits per a diferents categories, des de 462 euros per a una persona, fins a 1.015 per família, una xifra a la qual se li resta la mitjana de l'ingrés mensual de beneficiari el 2019, i la diferència és el que constitueix la prestació. El beneficiari, en tot cas, ha de ser major de 23 anys i menor de 65.

A més, també té en compte tant la renda com el patrimoni, establint així l'accés a la prestació a les persones amb ingressos mensuals -de l'any anterior- inferiors a les quanties establertes per a cada rang, la qual cosa es considera el criteri per a la definició de «situació de vulnerabilitat econòmica».

El BOE també especifica que els beneficiaris de la prestació han de tenir residència a Espanya, i haver-la tinguda de forma ininterrompuda durant, almenys, l'últim any. També hi tindran accés aquells que, tenint residència a Espanya, hagin estat a l'estranger per un temps inferior a noranta dies.

Aquest recull també que «amb la finalitat de no desincentivar la participació en el mercat laboral, la percepció de l'ingrés mínim vital serà compatible amb les rendes de la feina o l'activitat econòmica per compte propi», i un dels requisits per percebre l'ajuda és estar inscrit com a demandant d'ocupació.

Els 4 casos que no cobraran l'ajuda

Un: No podran ser beneficiàries de la prestació de l'ingrés mínim vital les persones usuàries d'una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics, excepte en el supòsit de les dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual.

Dos: Els adults que visquin sols i superin els 5.538 euros a l'any en ingressos i les famílies que cobrin més de 12.184 euros anuals, no tindran dret a la prestació. 

Tres: Les persones menors de 23 anys i majors de 65, excepte que tinguin menors al seu càrrec, i les persones que, tenint família, resideixin a Espanya de forma ininterrompuda menys d'un any o que, vivint soles, portin vivint a Espanya de forma ininterrompuda menys de tres anys.

Quatre: Les persones que visquin soles i el patrimoni excedeixi els 16.600 euros, i les famílies el patrimoni excedeixi els 43.196 euros, amb independència de qualsevol altre supòsit fixat com a requisit per percebre la prestació, no podran rebre l'ajuda. El patrimoni net no ha d'excedir en tres vegades la renda anual percebuda.

Es castigarà el frau

Pedro Sánchez ha celebrat l'aprovació de l'ingrés mínim vital com una estratègia bàsica en la lluita contra la pobresa a Espanya, on el percentatge de llars per sota del 30% de la renda mitjana és el 7% i inclou més de dos milions de nens. «No podem mirar a una altra banda», ha dit el president.

Per tal d'arribar al màxim de llars possibles en el menor temps possible, el govern intenta escurçar els tràmits administratius i permet, per exemple, presentar una declaració de responsabilitat com acreditació dels requisits per començar a percebre l'ajut, encara que més tard s'hauran de presentar tots els documents exigits.

No obstant això, també s'han fixat les sancions davant els possibles casos de frau. No es permet que hi hagi més d'un titular de l'ajuda dins d'una mateixa unitat familiar, i les sancions van des de la simple advertència, fins a la pèrdua del dret i la devolució d'una quantitat equivalent a sis mesos de l'ajuda.


Comentaris

envia el comentari