Imatge d'una mare amb els seus fills

L'ajuda de 1000€ per fill que poden rebre moltes famílies: requisits

Les noves ajudes del govern afecten les famílies que tinguin un fill nounat

Els índexs de la natalitat a Espanya no paren de baixar. De fet, el nombre mitjà de fills per dona se situa actualment als 1,19. Per això, el Govern s'ha posat fil a l'agulla per intentar que aquest nombre creixi.

Des del Govern, han decidit donar una ajuda a les famílies nombroses, les famílies monoparentals i les mares amb discapacitat igual o superior al 65%. Aquesta ajuda consisteix en una quantitat de 1.000 euros per naixement del fill si es tracta de famílies nombroses, monoparentals i mares o pares amb discapacitat.

 

En què consisteix l'ajuda?

Aquesta ajuda consisteix en una prestació de pagament únic pel naixement o l'adopció d'un fill a les famílies nombroses. També afecta les famílies monoparentals o amb una discapacitat igual o superior al 65%, les famílies que no passen d'un determinat nivell d'ingressos.

En aquest últim cas, si els ingressos anuals percebuts superen el límit establert, es rebrà una ajuda equivalent a diferència entre els ingressos percebuts pel beneficiari i l'import conjunt.

La prestació la pot rebre qualsevol dels progenitors a les famílies nombroses. Si no arriben a cap acord, la prestació correspondrà a la mare. Si no hi ha convivència dels progenitors, rebrà la prestació qui tingui a càrrec seu la guarda i custòdia del fill.

D'altra banda, l'entitat sol·licitant entén per família monoparental, la formada per un únic progenitor amb què conviu el fill nascut o adoptat i que és l'únic sustentador de la família. Per tant, per poder rebre l'ajuda, una família monoparental ha de complir aquests requisits marcats per l'administració.

Quins són els requisits per rebre l'ajuda de 1.000 euros per naixement?

Els progenitors que vulguin sol·licitar aquesta nova ajuda han de complir els requisits següents:

Imatge d'una dona llegint un conte
Els requisits per poder rebre l'ajuda de 1.000 euros per naixement | Getty Images

1. Residir legalment a territori espanyol.

2. La unitat familiar no pot percebre un límit d'ingressos anuals superiors als límits establerts cada any. Si la suma dels ingressos dels progenitors supera els límits establerts, no es reconeixerà la condició de beneficiari a cap d'ells.

Si vols saber quins són els límits establerts per l'entitat, podeu consultar-los a través d'aquest enllaç.

3. No tenir dret a prestacions d'aquesta mateixa naturalesa en qualsevol altre règim públic de protecció social.

A més, aquesta nova ajuda per fill és compatible amb aquestes prestacions. Te les enumerem a continuació:

- La prestació per part o adopció múltiple i el subsidi especial de maternitat per part múltiple.

- Les assignacions econòmiques per fill o menor acollit a càrrec, com ara la prestació per fill a càrrec amb discapacitat

- La pensió d'orfandat i en favor de nets i germans.

- Ajudes econòmiques anàlogues concedides per una administració local o autonòmica.

 

Què cal fer per sol·licitar la prestació?

L'ajuda es pot sol·licitar als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAIS) de manera molt senzilla. Això sí, has de presentar una sèrie de documents que t'enumerem a continuació:

- DNI del sol·licitant i del progenitor o certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea.

- Certificat del dret a residir amb caràcter permanent juntament amb passaport o document d'identitat en vigor o targeta d'identitat d'estranger.

- Certificat d'empadronament

- Llibre de família o certificat en extracte de les partides de naixement dels fills

- Justificant d'ingressos

- Si hi ha separació judicial o divorci: sentència judicial que acrediti aquestes situacions. També pots adjuntar el document pel qual s'estableix la guarda i custòdia dels fills.

- Si hi ha fills amb discapacitat: títol de discapacitat

- Si és una família nombrosa: títol de família nombrosa.

- En cas de tutela: resolució judicial mitjançant la qual es constitueix la tutela.