Guàrdia civil

La policia avisa la principal diferència entre detenció, parada i estacionament

Conèixer les diferències entre aquests conceptes és fonamental

No sempre ho tenim clar. Quan arriben els dies de vacances, rebaixes o embossos, és molt comú trobar cotxes en doble fila o que paren i aparquen on no es pot. Això passa perquè no sempre se sap com procedir.

Aturar el cotxe a qualsevol lloc per baixar i pujar passatgers és una de les coses més comunes que podem trobar a la carretera. Això sol passar quan no hi ha prou places d'aparcament per poder-ho fer.

Tot i això, cal recordar que dur a terme alguna d'aquestes accions pot comportar sancions. Així ho recorden des de la policia, que han volgut recordar les diferències entre detenció, parada i estacionament i què implica cadascuna.

Aquests tres conceptes no són el mateix

El primer que has de tenir en compte és que, malgrat que, de manera general, s'utilitzen com a sinònims, els conceptes de detenció, parada i estacionament no signifiquen el mateix.

De fet, així ho recorda la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles de motor i Seguretat Viària. En aquest sentit, és bo conèixer quin significat té cadascuna d'aquestes paraules per evitar multes i altres problemes poc agradables.

Guàrdia civil de tràfic
Detenció, parada i estacionament són conceptes diferents. | EUROPA PRESS

Què s'entén per aquests conceptes?

La detenció és el primer concepte que cal conèixer. Aquesta es materialitza quan el vehicle s'immobilitza per una situació d'emergència, així com per necessitats de la circulació o per complir alguna norma. Un exemple pot ser aturar-se en un semàfor, en un embós o si un agent de la policia així ho indica.

D'altra banda, trobem el concepte de parada. En aquest cas, parlem d'una immobilització del vehicle per un temps menor a dos minuts. El conductor, però, no pot abandonar el vehicle en cap moment. Encara que es deixi el cotxe aparcat menys de dos minuts, si no estem a dins, no es considerarà com una parada.

Per últim, l'estacionament és la immobilització del vehicle que no està ni en situació de detenció ni de parada. És a dir, que no compleix cap de les normes anteriors.

Llocs on està prohibit parar

A més a més, cal tenir en compte on està prohibit parar, amb l'objectiu d'estalviar-nos sancions desagradables.

1. Corbes i túnels

En aquest sentit, no es pot fer en corbes ni canvis de rasant amb visibilitat reduïda, ni a les seves proximitats. Tampoc en túnels i passos inferiors o trams de vies que tinguin el senyal de «túnel».

2. Passos de vianants i ciclistes

D'altra banda, no es podrà parar en els passos a nivell, en els passos de vianants ni en els destinats a ciclistes. Tampoc en carrils o vies reservats per a la circulació o per al servei d'uns usuaris determinats.

3. Interseccions

Tampoc es podrà parar en les interseccions o a les seves proximitats si es dificulta l'acció de poder girar a altres vehicles. En vies interurbanes també està prohibit sempre que es generi perill o manca de visibilitat.

Foto de l'interior d'un cotxe.
No pots fer una parada en passos de vianants, entre d'altres. | Getty Images

4. Manca de visibilitat

No es podrà parar en els raïls de tramvia o a prop seu si se n'entorpeix la circulació ni en llocs on s'impedeixi la visibilitat de la senyalització als usuaris.

5. Autopistes i autovies

A les autopistes i a les autovies està prohibit parar el vehicle. Caldrà fer servir les zones que estan habilitades per fer-ho.

6. Transport públic i zones reservades

Tampoc és possible parar en carrils destinats a l'ús de transport públic o de ciclistes ni en les zones preparades perquè estacioni o aturi el transport públic urbà. Així mateix, tampoc en les zones exclusives d'ús per a discapacitats.

On no es pot estacionar

Igual que hi ha zones on està prohibit parar, també hi ha llocs on no es pot estacionar. De fet, el primer precepte és que està prohibit fer-ho en tots els casos on la parada estigui prohibida.

1. Estacionaments amb limitació horària

No es podrà estacionar en els llocs habilitats per l'autoritat municipal com a estacionaments amb limitació horària sense col·locar el distintiu que ho autoritza o si s'excedeix el temps màxim que es permet.

2. Zones reservades

Tampoc no es pot estacionar en les zones de càrrega i descàrrega ni en les d'ús exclusiu de minusvàlids. El mateix passa amb les zones destinades al pas de vianants, com ara passejos o voreres. Finalment, tampoc es pot fer en guals que estan senyalitzats de forma correcta ni, per descomptat, en doble fila.

NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp