S’obre el procés per poder treballar aquest estiu a la piscina de Montblanc

Per aquest any, l'Ajuntament de Montblanc necessita contractar socorristes, monitors i taquillers

El divendres 19 d'abril finalitza el termini perquè les persones interessades a treballar aquest estiu a la piscina municipal de Montblanc presentin la documentació. Per a aquest any,  l'Ajuntament de Montblanc necessita contractar socorristes, monitors i taquillers.  Segons informen des del consistori montblanquí, si hi ha més interessats del que es necessita, es realitzaria un procés de selecció entre tots els candidats, que entrarien en una borsa de treball per a cobrir possibles vacants.

Per a ser admès i prendre part en la convocatòria, els candidats han de complir un seguit de requisits com acreditar la nacionalitat, no estar comprès en cap causa d'incompatibilitat de feina (s'haurà de presentar una declaració jurada que així ho indiqui i es comprometi a no incórrer en cap incompatibilitat com a funcionari de l'Ajuntament de Montblanc), estar en possessió de coneixements de nivell de suficiència de català (nivell C1) de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

Monitors, taquillers i socorristes

Pel que fa als monitors, han d’estar en possessió del títol de llicenciat en CAFE, mestre d'infantil o primària en l'especialitat d'educació física i/o psicomotricitat, director esportiu, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà/superior d'activitats fisicoesportives, monitor esportiu o monitor de lleure.

Per als qui optin a la plaça de  taquillers, han d’estar en possessió del títol de graduat escolar, graduat en educació secundària, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o equivalent o superior.

Els socorristes hauran de tenir el títol de socorrista aquàtic, no patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria, ser major de setze anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa; i no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, corrupció de menors i comerç d'éssers humans.

Els interessats han de presentar al Registre de l'Ajuntament de Montblanc la instància corresponent amb el seu currículum vitae, l'experiència i els documents que acreditin els mèrits al·legats abans del dia 19 d'abril.