La nova llei hipotecària i tots els canvis que implica

Et revelem les claus del nou marc normatiu, que va entrar en vigor diumenge

Diumenge passat va entrar en vigor una llei de crèdit immobiliari nova, que en general es coneix com a llei hipotecària. Aquesta norma nova que regularà les hipoteques es va aprovar el febrer d'aquest any al Congrés dels Diputats, tres anys sobre el termini màxim que la Comissió Europea havia establert inicialment. 

Aquesta llei tindrà efectes sobre qualsevol hipoteca que s'hagi signat a partir del dilluns 17 de juny, i ens arriba després d'algunes polèmiques importants que s'han produït a causa de l'aplicació de les clàusules sòl i de la indefinició al voltant de qui hauria de responsabilitzar-se dels impostos o despeses que es deriven d'aquests préstecs, les entitats bancàries o els clients. La meta més rellevant de la normativa és la protecció dels usuaris pel que fa als bancs durant el procés de signatura de les hipoteques, tot i que el Banc d'Espanya va preveure un enduriment de les condicions exigides per tal d'accedir-hi, especialment entre les persones menys afavorides.

Modificacions més rellevants pel que fa a la signatura dels nous préstecs

Aquesta llei persegueix la finalitat de resoldre els debats legals que hi ha oberts al voltant de les condicions de les hipoteques a Espanya. A banda d'això, s'encarrega de la regulació de determinades qüestions com ara els desnonaments produïts pels impagaments o bé la formalització dels contractes. Tot seguit, t'expliquem les novetats més importants que tindran efectes per a les persones que firmin noves hipoteques d'ara endavant:

  • Els bancs assoliran una gran part de les despeses: un dels canvis més rellevants és que les entitats bancàries seran les responsables de gestionar el pagament de les despeses relacionades amb la gestió, el registre i la notaria, a banda de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats o AJD. D'aquesta manera, els clients quedaran exempts del pagament d'aquestes despeses i únicament els caldrà fer-se càrrec de les despeses de taxació i de les còpies notarials.
  • Les condicions per dur a terme els desnonaments s'endureixen:  la llei complica les coses a les entitats bancàries a l'hora d'executar un desnonament per tal que un propietari d'un habitatge marxi en cas que no hagi pagat algunes de les quotes del seu préstec hipotecari. El termini que hi havia fins ara, de tres mesos, s'amplia fins a les dotze quotes o al 3% del capital durant la primera meitat de la hipoteca i, en cas que ens trobem a la part final de la hipoteca, passa a ser de 15 mensualitats o d'un 7% de la suma total que s'ha prestat.
  • Es fa més fàcil l'amortització anticipada del préstec hipotecari: és la primera vegada que es limita la comissió que s'aplica a l'amortització anticipada de les hipoteques. Les que són variables estaran subjectes a una comissió màxima del 0,25% total al llarg dels primers tres anys, o del 0,15% fins que s'acabi el crèdit. Les que disposen d'un tipus fix constaran d'una comissió de com a màxim el 2% durant la primera dècada i de màxim l'1,5% fins a la finalització.
  • Desapareixen les clàusules sòl: la norma determina que dins de les hipoteques amb un tipus variable «no està permès establir un límit a la baixa dels tipus d'interès».
  • No hi ha cap obligació que impliqui la contractació d'assegurances o altres productes dels bancs. 
  • Les entitats bancàries se sotmeten al control dels notaris: els fedataris públics, abans d'alçar públicament una hipoteca, caldrà que confirmin la recepció dels documents precontractuals per part dels clients com a mínim una desena de dies abans de la data de signatura. Igualment, caldrà que garanteixin que els han fet arribar la informació pertinent al voltant de les clàusules del contracte i que han entès les dades que han rebut —si cal, amb l'ajuda d'un assessorament sense costos que els ajudi a decidir la conveniència del préstec contractat.
  • Es limita la concessió d'hipoteques quan no hi ha estudis al voltant de la solvència dels clients:  contràriament a allò que passava fins ara, les entitats bancàries caldrà que facin passar un examen de solvència als seus clients per tal que puguin assumir el pagament de la hipoteca. Caldrà que es tinguin en compte els ingressos actuals i futurs dels clients, el seu grau d'endeutament, les despeses, els estalvis i els actius que tinguin. Amb aquesta finalitat, els bancs estaran obligats a examinar, dins de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya, l'historial creditici dels clients.