La mà d'un bebè agafant el dit d'una persona adulta

Totes les ajudes que pots cobrar si tens un fill aquest 2021

El govern ofereix un gran ventall d'ajuts per facilitar la maternitat i la paternitat

A més de les subvencions per naixement o fills a càrrec que ofereixen les comunitats i les administracions locals, el govern espanyol posa a la teva disposició tot un seguit d'ajuts si tens un fill aquest 2021.

Des de l'1 d'abril de 2019, totes les prestacions per maternitat i paternitat estan unificades en la prestació per naixement i cura del menor. Aquest és un subsidi per a treballadors, homes o dones, durant els períodes de descans reconeguts per llei en els supòsits de maternitat, adopció, acolliment o tutela.

Per obtenir l'ajut, cal complir tres requisits: estar afiliat a la Seguretat Social i en alta, tenir cobert un període mínim de cotització en funció de l'edat, i estar al corrent en el pagament de les quotes de les quals siguin responsables directes les persones treballadores. També poden ser beneficiaris els treballadors per compte d'altri o per compte propi que compleixin tots els requisits excepte el període de cotització en el moment del part.

La prestació per naixement s'obté durant les setze setmanes que dura el permís de maternitat i paternitat. En cas de ser un part múltiple, es poden sumar altres dues setmanes més per cada fill. En cas de donar a llum a un fill amb discapacitat, s'amplia la durada del permís a dues setmanes. 

Prestació per part o adopció múltiple

En cas de part o adopció múltiple, s'ofereix una prestació no contributiva que la Seguretat Social executa en un sol pagament. L'import varia en funció del nombre de fills nascuts o adoptats, i es calcula multiplicant per quatre, vuit o dotze el salari mínim interprofessional de l'any en curs. En el cas que un dels fills estigués afectat per una discapacitat de 33% o superior, es computa el doble.

  • Si tens dos fills, es multiplica per quatre el salari mínim interprofessional.
  • Si tens tres fills, es multiplica per vuit el salari mínim interprofessional.
  • Si tens quatre fills o més, es multiplica per dotze el salari mínim interprofessional.

Poden accedir a l'ajuda qualsevol dels dos progenitors, siguin espanyols o estrangers, si tenen residència a Espanya. No obstant això, la prestació és incompatible amb altres ajuts similars que concedeixen les administracions públiques. En canvi, sí que és compatible amb el subsidi especial de maternitat per part o adopció múltiple; les assignacions econòmiques per fill o menor a càrrec; i la pensió d'orfandat i a favor de nets i germans.

Ajuda per naixement o adopció en famílies nombroses, monoparentals i mares amb discapacitat

La Seguretat Social ofereix un pagament únic de 1.000 euros en cas de naixement o adopció en famílies nombroses, monoparentals i casos en què la mare pateixi una discapacitat de 65% o superior, sempre que no se superi una determinada quantitat d'ingressos. En l'ajuda no s'inclouen els supòsits d'acolliment familiar.

En el cas de discapacitat de la mare, el nadó ha d'haver nascut en territori espanyol. En cas d'adopció, ha d'haver estat constituïda o reconeguda per l'autoritat espanyola competent.

L'ajuda està exempta d'IRPF com succeeix amb la prestació per maternitat, i pot ser sol·licitada pels espanyols i els estrangers que tinguin residència a Espanya. L'ajuda per naixement o adopció és incompatible amb altres prestacions similars en qualsevol altre règim de l'administració, tot i que sí que és compatible amb les següents: 

  • L'ajuda per part o adopció múltiple.
  • Les assignacions econòmiques per fill o menor acollit a càrrec.
  • La pensió d'orfandat i a favor de nets i germans.
  • Altres ajudes anàlogues de l'administració autonòmica o local.
  • El subsidi especial de maternitat per part múltiple causat per un mateix subjecte.

Assignació econòmica per fill o menor a càrrec

Des del 31 de desembre de 2020, la prestació per fill o menor a càrrec sense discapacitat o inferior al 33% desapareix i passa a estar inclosa de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). L'ingrés mínim és una prestació mensual en què la quantia varia en funció de la renda garantida i el conjunt de totes les rendes i ingressos del beneficiari.

Poden sol·licitar aquest ajut aquelles persones que compleixin amb els requisits detallats en el decret llei, i tenen dret a rebre-la mentre subsisteixin els motius que van donar lloc a la seva concessió i es compleixin els requisits i les obligacions.

Deducció per família nombrosa

S'ofereix una deducció a les famílies nombroses, que pot aplicar-se a la declaració de la renda o rebre-la en un abonament de 100 euros mensuals, en el cas de famílies nombroses de categoria general amb fills amb discapacitat, o 200 en cas de famílies nombroses de categoria especial.

En el cas de famílies nombroses de categoria general, família monoparental o famílies amb un fill amb discapacitat, es dedueixen 1.200 euros en la declaració. En el cas de categoria especial, 2.400 euros.

Poden sol·licitar-la totes aquelles famílies que disposin del títol de família nombrosa en les dues categories: general, de tres a quatre fills, o especial, de cinc o més. Per a això cal estar actiu en la Seguretat Social, encara que també poden beneficiar-se els desocupats que cobren un subsidi i els pensionistes.

La deducció dura mentre estigui en vigor el títol de família nombrosa o el certificat oficial del grau de discapacitat. 

Ajuda per a mares treballadores per compte d'altri o autònomes

Aquest ajut es pot percebre com una deducció anual en l'IRPF de fins a 1.200 euros fins que el nen compleixi tres anys, o sol·licitar l'abonament anticipat amb 100 euros mensuals per als menors de tres anys.

En el cas d'adopció, es podrà executar sense tenir en compte l'edat del menor durant els tres anys següents a la data d'inscripció en el registre civil. Si mor la mare, o en cas de guàrdia i custòdia exclusiva del pare o un tutor, aquest té dret a la deducció pendent sempre que compleixi els requisits previstos.

Tenen dret a la deducció les mares treballadores per compte d'altri o propi que estiguin donades d'alta a la Seguretat Social. Aquest ajut no és aplicable al País Basc, i es rep mentre el fill sigui menor de tres anys.

Ajudes a mares treballadores que porten al fill a la llar d'infants

Les dones treballadores amb fills menors de tres anys que van a la llar d'infants, o a un centre d'educació infantil autoritzat, poden accedir a una deducció fiscal de fins a 1.000 euros. Aquesta deducció és aplicable en la inscripció i la matrícula, l'assistència en horari general i ampliat i en l'alimentació.

Poden sol·licitar-la les mares treballadores per compte d'altre o propi que estiguin donades d'alta en la Seguretat Social. Els centres infantils i les llars d'infants són els encarregats de presentar una declaració informativa sobre els menors i les despeses que donin dret a l'aplicació de l'increment de la deducció per maternitat.