Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Imatge d'un grup de nens

Els 30 drets fonamentals dels nens i les nenes

Les Nacions Unides estableixen els drets fonamentals dels menors de 18 anys, drets dels nens i nenes que han de ser respectats

Els drets fonamentals dels nens i les nenes estan recollits en la Convenció dels Drets del Nen que va aprovar les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. A causa de la seva vulnerabilitat i necessitat de protecció especia, els drets de la infància contemplen el seu dret a la supervivència, a la vida digna, al desenvolupament físic i mental, i els protegeixen contra els abusos.

En què consisteix la Convenció dels Drets del Nen?

La Convenció dels Drets del Nen és el tractat internacional més reconegut de la història i aquestes en són les prerrogatives:

1. Compliment obligatori.  Tots els Estats que han reconegut la Convenció tenen l'obligació d'incloure els articles en les seves lleis nacionals sobre drets i protecció dels menors. A més han de desenvolupar activament els compromisos adquirits en el document a través de les seves polítiques socials i l'acció legislativa, judicial i executiva per a garantir el compliment efectiu dels drets.

2. Quatre principis fonamentals.  La Convenció dels Drets del Nen té 54 articles que expressen tres rangs de drets (protecció, provisió i participació) i que es fonamenta en quatre principis bàsics: la no discriminació, l'interès superior del nen, el dret a la vida i el desenvolupament, i el dret a la participació.

3. Drets econòmics, socials i culturals.  A diferència d'altres tractats internacionals, aquest estableix explícitament els drets econòmics, socials i culturals que els Estats han de garantir a tots els nens i nenes sense cap discriminació, que inclouen: la salut, l'educació i la protecció en cas de desarrelament familiar, la justícia i la presumpció d'innocència, la protecció davant els conflictes armats i el dret a una vida digna.

Foto de dos nens tristos.
Els drets dels nens i les nenes protegeixen la vulnerabilitat dels menors. | Canva


4. Vigilància i control.  La Convenció compta amb una comissió de vigilància i control la tasca de la qual és, a través dels informes nacionals que rep anualment, avaluar el compliment de les obligacions dels Estats.

No obstant això, i a pesar que la declaració dels drets dels nens i les nenes ha aconseguit avançaments indiscutibles, les organitzacions internacionals denuncien la persistència de vulneracions, per exemple: la pena de mort per a menors en països com el Pakistan i la reiterada violència sexual contra nens i nenes a tot el món.

Els 30 drets dels nens i les nenes

1. Igualtat davant els drets. Els Estats asseguraran el respecte als drets dels nens i les nenes independentment de: la raça, el color, el sexe, l'idioma, la religió, l'opinió, l'origen nacional, ètnic o social, la posició econòmica, els impediments físics o qualsevol altra condició.

2. El benestar com a bé superior. Els estats es comprometen a assegurar al nen la protecció i la cura que necessaris per al seu benestar. Les institucions públiques de benestar social, els tribunals, les autoritats administratives i els òrgans legislatius tindran com a prioritat l'interès superior del nen i la nena.

3. Vida, supervivència i desenvolupament.  Els Estats reconeixen que qualsevol nen o nena té dret intrínsec a la vida i garantiran la seva supervivència i el seu desenvolupament.

4. Identitat i nacionalitat. Immediatament, després del seu naixement, s'inscriurà el nen o la nena i tindrà dret des que neix a un nom, una nacionalitat i, sempre que sigui possible, a conèixer als seus pares i ser cuidat per ells.

5. Dret a viure amb els seus pares. El nen o la nena no pot ser separat dels seus pares contra la seva voluntat excepte quan, per decisió judicial, les autoritats competents determinin que la separació és necessària per a l'interès superior del nen o la nena.

Foto d'una família abraçada.
El nen o nena no pot ser separat dels seus pares contra la seva voluntat, excepte decisió judicial. | Getty Images

6. Protecció davant els trasllats il·lícits. S'han d'adoptar mesures per evitar els trasllats il·lícits de nens i nenes a l'estranger i la seva retenció il·lícita. Per això, s'establiran acords bilaterals i unilaterals.

7. Llibertat d'opinió.  Tots els nens i nenes que estiguin en condicions de formar-se un judici propi tenen el dret a expressar la seva opinió lliurement i que l'escoltin a l'administració i els tribunals.

8. Llibertat d'expressió.  Tots els nens i nenes tenen llibertat d'expressió. Aquest dret inclou la llibertat de buscar, rebre i difondre informacions i idees de tota mena sense distincions i per tots els mitjans. Tanmateix, queda subjecta a dues excepcions: el respecte als drets i la reputació dels altres, i la seguretat nacional i l'ordre públic.

9. Llibertat de pensament, consciència i religió.  Els nens i les nenes tenen llibertat de pensament, consciència i religió, i s'han de respectar els drets i deures dels pares de guiar els menors en exercici del seu dret. Els límits d'aquest dret són els drets dels altres, la seguretat nacional i l'ordre públic.

10. Llibertat d'associació i reunió. Els nens i nenes tenen dret a la lliure associació i a celebrar reunions pacífiques.

11. Protecció contra ingerències i atacs. Cap nen o nena serà objecte d'ingerències arbitràries o il·legals en la seva vida privada, la seva família i el seu domicili, i compta amb la protecció de la llei davant ingerències i atacs.

12. Accés a la informació. Es garantirà l'accés a la informació dels mitjans de comunicació, especialment d'aquella que tingui per finalitat promoure el seu benestar social, espiritual i moral.

13. La criança del nen o la nena pertany als pares. Es prioritza el principi que tots dos pares tenen obligacions comunes en la criança i el desenvolupament dels nens.

14. Protecció contra abusos i maltractaments. Els Estats adoptaran les mesures legals, administratives, socials i educatives per a protegir el nen o la nena contra tota forma d'abús físic o mental, manca de cura o tracte negligent, maltractaments o explotació, inclòs l'abús sexual. S'inclou l'establiment de programes socials per a proporcionar l'assistència necessària als menors i als seus cuidadors.

15. Protecció i assistència de l'Estat. Els nens i nenes sense un mitjà familiar tindran dret a la protecció i assistència especials de l'Estat. Això inclou llars de guarda, la 'kafala' del dret islàmic, l'adopció o la col·locació en institucions adequades per a la seva protecció.

16. Interès superior del nen i la nena en l'adopció.  Els nens i les nenes subjectes a un procés d'adopció compten amb l'Estat com a protector del seu benestar com a interès primordial.

Dos nens agafats de la mà i caminant sols per una carretera
El nen o la nena amb condició de refugiat rebrà la protecció i assistència humanitària adequades. | Pixabay


17. Protecció humanitària dels refugiats.  El nen o la nena que tracti d'obtenir l'estatut de refugiat o sigui considerat refugiat, tant si està sol com acompanyat dels seus pares, rebrà la protecció i assistència humanitària adequades. Els Estats i les institucions internacionals cooperaran per ajudar el menor a trobar els seus pares o reunir-se amb la seva família.

18. Dignitat dels nens i nenes amb discapacitat. Els nens i les nenes que es trobin en situació de discapacitat mental o física han de gaudir d'una vida plena i decent en condicions que assegurin la seva dignitat, permetin bastar-se a si mateixos i participar de manera activa en la comunitat. Els Estats garantiran les seves cures necessàries i, sempre que sigui possible, de manera gratuïta.

19. Accés a la salut. Els nens i les nenes tenen dret al gaudi del més alt nivell de salut i serveis per al tractament de les malalties i la rehabilitació de la salut. Els Estats es comprometen a reduir la mortalitat infantil, combatre les malalties i la malnutrició en edats primerenques, i assegurar que tots els sectors socials coneguin els principis bàsics de la salut i la nutrició.

20. Seguretat social. Els Estats reconeixeran el dret de tots els nens i les nenes a gaudir de la seguretat social. Per això, concediran les prestacions tenint en compte els recursos i la situació del nen o la nena i les persones a càrrec seu.

21. Desenvolupament físic i mental.  Tots els nens i nenes tenen dret al desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social. Els pares o tutors del nen o la nena han de garantir les condicions de vida per a aquest desenvolupament.

22. Dret a l'educació.  Els nens i les nenes tenen dret a l'educació, per la qual cosa els Estats han de garantir l'ensenyament primari obligatori i gratuït, i adoptar les mesures oportunes per a fomentar l'assistència a l'escola.

Alumnes i una professora.
Els nens i les nenes tenen dret a l'educació. | TarragonaDigital


23. Drets de les minories.  Als Estats en què existeixin minories ètniques, religioses o lingüístiques o persones d'origen indígena, no es negarà als nens i les nenes d'aquestes minories el dret que els corresponen a tenir la seva pròpia vida cultural, a professar i practicar la seva pròpia religió o a emprar el seu idioma.

24. Dret al joc.  Els nens i les nenes tenen dret al descans i l'esplai, al joc i a les activitats recreatives, i a participar lliurement en la vida cultural i les arts.

25. Protecció contra l'explotació econòmica.  Els Estats protegiran els nens i les nenes contra l'explotació econòmica i contra l'acompliment de qualsevol feina que pugui ser perillosa o entorpir la seva educació.

26. Protecció contra l'ús d'estupefaents.  Els Estats adoptaran les mesures que calguin per protegir els nens i les nenes contra l'ús il·lícit d'estupefaents i psicofàrmacs i per impedir que s'utilitzi els menors en la producció i distribució d'aquestes.

27. Protecció contra els abusos sexuals.  Els Estats prometen protegir tots els nens i nenes de l'explotació i els abusos sexuals, així com impedir la seva coacció perquè participin en activitats sexuals il·legals, en la prostitució o en espectacles pornogràfics.

28. Protecció contra el segrest, la venda i el tràfic de nens i nenes.  Els Estats adoptaran les mesures nacionals, bilaterals i multilaterals necessàries per evitar el segrest, la venda i el tràfic de nens i nenes.

29. Protecció contra la tortura i l'empresonament abusiu.  Els Estats vetllaran perquè cap nen o nena sigui objecte de tortures, tractaments o penes cruels. No s'imposarà la pena capital ni la cadena perpètua per delictes comesos per menors de 18 anys, i tot nen o nena amb manca de llibertat rebrà un tracte humanitari.

30. Dret humanitari en conflictes armats.  Els Estats vetllaran perquè es respectin les normes del dret internacional humanitari que siguin aplicables en els conflictes armats i als nens i nenes. Els Estats vetllaran perquè cap nen menor de 15 anys participi en conflictes armats i perquè els exèrcits no puguin reclutar menors d'aquesta edat.