Vista exterior d'unes oficines de la Seguretat Social

Com accedir al formulari TA-0040 per cotitzar encara que no estiguis treballant

Les persones que sol·licitin aquest acord hauran de signar un conveni específic amb la Seguretat Social i assumir el cost de les quotes que li faltin per poder cobrar en un futur

La Seguretat Social permet cotitzar sense necessitat de treballar. Aquest organisme ha posat a disposició d'aquelles persones que així ho sol·licitin, el formulari TA-0040. En aquest document el demandant signa un conveni especial amb l'organisme públic, sempre que compleixi una sèrie de requisits.

Per accedir a aquesta mesura, l'interessat haurà d'assumir el pagament de les quotes que faltin per a la seva jubilació a la Seguretat Social, malgrat no estar treballant. Amb aquest conveni específic l'interessat podrà continuar cotitzant sense necessitat de fer cap activitat remunerada. Aquest acord permetrà a empleats per compte d'altri i autònoms, poder cobrar la pensió o jubilació, si compleixen els requisits.

Qui pot signar aquest conveni?

Per poder sol·licitar aquest acord, la Seguretat Social exigeix una sèrie de requeriments:

1. Persones treballadores que estiguin de baixa a la Seguretat Social i no puguin acollir-se a un altre règim. Un requisit és tenir cobert un període mínim de cotització de 1.080 dies en els 12 anys anteriors a la baixa a la Seguretat Social.

2. Pensionistes amb incapacitat permanent total i que hagin cotitzat en una ocupació compatible.

3. Persones a qui se'ls ha denegat la pensió per diversos motius.

4. Anul·lació de la pensió a persones amb discapacitat a qui se'ls hagi retirat la pensió o rebaixat el grau de parcialitat.

5. Treballadors de més de 65 anys i més de 35 cotitzats que no es poden jubilar perquè no arriben al total d'anys cotitzats per cobrar el 100% de la quota.

6. Pluriempleats.

7. Treballadors que han canviat de feina i els ha afectat a la base de cotització.

Les persones que estiguin cobrant un ajut o subsidi no podran sol·licitar aquesta mesura fins que finalitzin la prestació.

Beneficis d'emplenar el formulari TA-0040 de la Seguretat Social

La TGSS té a disposició diferents convenis per a persones en situació vulnerable i que per certes circumstàncies no hagin arribat al total exigit.

Un bon exemple són els esportistes d'elit que es retiren molt aviat. També les persones que han estat d'alta a la Seguretat Social sense cobrar, treballadors de temporada, o els que es queden sense feina amb més de 55 anys.

Tot i que la Seguretat Social exigeix tenir 15 anys cotitzats per poder cobrar la jubilació al 50%, aquest conveni podria augmentar la quantia. Suposem que aquest conveni subscriu en vuit anys, aquesta persona podria incrementar-ne la cotització en 20 anys i cobrar el 70% de la prestació.

Aquí tens un enllaç per accedir al formulari de la Seguretat Social.