Muntatge amb una imatge de fons de la web de l'Ingrés Mínim Vital amb una altra imatge de diversos bitllets a la mà d'una persona

El que pots cobrar d'Ingrés Mínim Vital a Catalunya el 2024, si tens 1 o 2 fills

Aquest ingrés arriba a més de 735.000 llars amb famílies en situació de vulnerabilitat i és compatible amb un altre tipus de prestacions

La Seguretat Social ha publicat a la seva pàgina web les noves quanties referents a l'Ingrés Mínim Vital (IMV) per a aquest 2024. Una renda que té com a objectiu garantir un ingrés mínim a aquelles persones o famílies amb menors en situació de vulnerabilitat.

Les pensions mínimes, les no contributives i l'Ingrés Mínim Vital (IMV) han augmentat aquest any un 6,9%. Així queden els ingressos aquest any:

Quanties de l'Ingrés Mínim Vital segons els components de la unitat familiar

UNITAT FAMILIARQUANTIA MENSUAL EL 2024
1 adult604,21 euros
1 adult i un menor

2 adults
785,48 euros
1 adult i 2 menors

2 adults i 1 menor

3 adults
966,74 euros
1 adult i 3 menors

2 adults i 2 menors

3 adults i 1 menor

4 adults
1.148,01 euros
1 adult i 4 o més menors

2 adults i 3 o més menors

3 adults i 2 o més menors

4 adults i 1 menor
1.329,27 euros

L'Ingrés Mínim Vital arriba a més de 2 milions de persones

Aquesta renda arriba a més de 2,15 milions de persones i 735.000 llars. Tampoc no té data de caducitat, encara que els beneficiaris hauran de complir una sèrie de requisits per poder mantenir-la.

La quantia ve fixada pel nombre de persones que integren la unitat familiar, a més dels ingressos que percebin els beneficiaris. També és compatible amb altres fonts d'ingressos com pensions o subsidis. Si els beneficiaris perceben altres ajuts, la quantitat de l'IMV es redueix, sempre que la unitat de convivència arribi al nivell d'ingressos garantit.

Les quanties són diferents segons els membres que convisquin en una casa, podent tractar-se de famílies monoparentals o no monoparentals. Per això hi ha un complement del 22% de la quantia en el cas de famílies monoparentals:

  • Quan es tracti d'un adult que convisqui amb un o més descendents menors sobre els quals tingui la custòdia exclusiva.
  • Si és un adult que convisqui amb un o més menors en règim d'acolliment familiar, amb fins d'adopció quan es tracta de l'únic acollidor.
  • També, en el cas de l'altre progenitor, quan estigui ingressat a la presó o en un centre hospitalari per un període ininterromput igual o superior a un any.

Les quanties com a complement a la infància i dissenyades per combatre la pobresa infantil es mantenen com el 2023 . Els menors de 3 anys rebran 115 euros; els de més de 3 anys i menors de 6 anys, 80,50 euros. Els menors de 6 a 18 anys són els que obtinguin menys renda, amb 57,50 euros.

L'incentiu d'ocupació és un mecanisme destinat a "assegurar que aquells beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital incrementin la seva participació en el mercat laboral". La Tresoreria General de la Seguretat Social ha considerat que una part de l'augment d'ingressos en nòmina no es tindrà en compte a l'hora de revisar-ne l'IMV. Es tracta d'una mesura en què el beneficiari podrà continuar percebent la prestació (o part de la mateixa) mentre milloren els ingressos.