Imatge amb diversos bitllets i monedes d'euro

Adeu a l'ajuda de 450 euros per l'atur: l'altra ajuda que sí que pots demanar

La Renda Activa d'Inserció es pot prorrogar fins a tres ocasions durant 11 mesos

El Servei Públic d'Ocupació Estatal, SEPE, ofereix una nova alternativa a les persones que es troben en atur i no tenen dret a la prestació contributiva, ni al subsidi per desocupació. Aquesta nova retribució rep el nom de Renda Activa d'Inserció, RAI, i es pot sol·licitar a través de la seu electrònica del SEPE, en qualsevol oficina pública, per correu administratiu o en l'oficina de prestacions després de cita prèvia, tot això és clar, si es compleixen una sèrie de requisits.

Trobar-se en una situació de desocupació i inscrit com a demandant d'ocupació. Per a percebre aquesta quantia s'ha de mantenir la inscripció durant tot el període. Tenir una edat menor a 65 anys. No rebre una quantia d'ingressos mensuals que siguin superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional.

Amb aquesta sèrie de condicionants la quantia serà del 80% respecte a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples, IPREM, per la qual cosa el total a ingressar seran 451,92 euros. La durada per la qual es rep aquesta prestació és d'un màxim d'11 mesos, renovable com a màxim en tres ocasions. Després d'aquesta bonificació es poden sol·licitar altres incloses en la Seguretat Social.

Subsidi Extraordinari per Desocupació

Aquesta bonificació està destinada a aquelles persones que hagin esgotat l'últim dels subsidis per desocupació a partir del 05/07/2018 o els qui s'incloguin dins del període comprès entre el 01/03/2018 i el 04/07/2018. A més, entre aquests beneficiaris es troben aquells ciutadans parats de llarga durada que hagin esgotat prestacions per desocupació PREPARA, o RAI i s'haguessin inscrit com a demandants d'ocupació abans del 01/05/2018.

La quantitat a percebre és la mateixa que la RAI, però el seu ús només s'estableix durant sis mesos i en una ocasió. Per a la seva sol·licitud s'ha de demostrar que el ciutadà es troba en cerca activa d'ocupació i que acudeix regularment a segellar l'atur. Els requisits per a percebre-la són els següents.

No es pot rebre altres ajudes econòmiques. La renda de la unitat familiar o el sol·licitant no supera el 75% de l'SMI. S'ha de comptar amb càrregues familiars, com ara fills o persones amb discapacitat. No es pot haver cobrat amb anterioritat. No tenir més de 66 anys, ja que es percebria jubilació. No tenir contracte de treball i haver perdut el treball de manera involuntària.

Ingrés Mínim Vital

Una altra bonificació és l'IMV que proveeix la Seguretat Social i la intenció de la qual és la prevenció del risc de pobresa i exclusió social. La partida de l'ajuda depèn de la situació en la qual es trobi el demandant, ja que la seva quantia pot variar entre els 470 i els 1.0003,85 euros mensuals.

Per a rebre aquesta bonificació s'ha de ser major de 23 anys i menor de 65. Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica justificada. Residir a Espanya durant un any i haver demanat totes les prestacions o pensions a les quals es tingui dret. Estar donat d'alta com a demandant d'ocupació. Acreditar viure de manera independent durant 3 anys abans de demanar l'ajuda. No tenir patrimoni igual o superior a tres vegades la quantia que correspongui de la renda garantida.

Renda Mínima d'Inserció o salari social de les CCAA

Aquesta es troba delimitada a cada demarcació territorial i per tant la quantitat a rebre varia entre unes comunitats i altres. Això sí, cap d'elles supera el 70% del salari mínim, i compta amb una part fixa i una altra variable d'acord amb el perfil del demandant.

Per a la seva sol·licitud s'han de complir una sèrie de requisits, que resulten més flexibles que en la resta de bonificacions. No tenir cap mena d'ingrés, o el rebut d'un ingrés que no cobreixi les necessitats bàsiques. Trobar-se empadronat en la CCAA en la qual se sol·liciti l'ajuda. Estar donat d'alta com a demandant d'ocupació.

Subsidi per a majors de 52 anys

És una alternativa a la RAI, i segons diversos experts es recomana pels avantatges que té enfront d'ella. La quantia a percebre és la mateixa però la seva durada major, i es pot mantenir fins a aconseguir l'edat de jubilació. A més permet cotitzar a la Seguretat Social mentre es cobra.

La bonificació no té en compte la resta de rendes de la unitat familiar i el seu règim sancionador és menys sever. Els requisits per a optar a aquesta ajuda són: estar en desocupació, no tenir la condició de persona treballadora fixa discontínua, tenir 52 anys o més i no tenir l'edat mínima per a demanar la bonificació, estar inscrit com a demandant d'ocupació, complir el compromís d'activitat, no rebre ingressos de més del 75% de l'SMI i presentar documents que certifiquin que el demandant compleix tots els requisits.

? ÉS GRATIS: Encara no ens segueixes a l'INSTAGRAM del Catalunya Diari? Clica aquí, t'hi esperem.