Foto d'una oficina de l'Agència Tributària.

L'Agència Tributària alerta de multes per tenir una casa en propietat: com evitar-les

Cal estar molt atents per no haver d'abonar aquestes sancions

Hisenda envia un avís als propietaris d'habitatges. Si no compleixen les seves obligacions, es poden veure afectats amb una important sanció econòmica. Per això, cal ser molt estrictes a l'hora de complir una sèrie de lleis.

Durant aquest any, han augmentat un 20% les operacions de compravenda d'immobles al nostre país. Són les millors xifres dels últims 15 anys, com recull l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb aquests bons resultats, des de l'Agència Tributària han volgut fer un recordatori als propietaris de cases.

La venda d'una d'aquestes propietats comportarà el pagament d'una sèrie d'impostos, del qual resulta molt complicat deslliurar-se'n. Si no són abonades, es corre el risc de patir sancions molt elevades.

L'Agència Tributària envia un avís als propietaris

Bàsicament, hi ha tres impostos que s'han de pagar després de desprendre's d'un immoble. Són l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i la plusvàlua municipal. Cal declarar-los, al marge que hi hagi beneficis o no.

Tampoc aconseguiran deslliurar-se d'Hisenda els que percebin un habitatge per donació, sigui com a regal o per una herència, també estan obligats a tributar. En el seu cas, l'adquirent ha d'assumir l'impost de successions i donacions, mentre que el que transmet s'ocuparà de l'IRPF.

Balcons
Després de la venda d'una casa, cal pagar diversos impostos a Hisenda. | GETTY IMAGES
 

Quins impostos ens reclama Hisenda?

Hi ha una sèrie de tributs que únicament es paguen una vegada, però d'altres caldrà pagar-los anualment. Després de la venda d'un habitatge caldrà incloure aquesta operació a la següent declaració de la renda. Ha de contemplar el patrimoni aconseguit per la venda de la propietat a l'impost sobre la Renda de Persones Físiques.

En el cas de la plusvàlua, cal assumir-la quan es duu a terme la venda de l'immoble. Des que se signa davant de notari, hi ha un període de 30 dies per abonar-lo a l'ajuntament que correspongui. Aquest impost no serà igual per a tothom.

Cal dir que varia segons la comunitat autònoma i també tenen en compte si s'han aconseguit guanys o pèrdues. De no pagar-lo en el termini previst, cal enfrontar-se a una sèrie de multes.

Si el retard és de tres mesos, el recàrrec pujarà al 5%, mentre que arribarà al 10% quan sigui entre 3 i 6 mesos. Si el pagués entre el mes 6 i el 12 s'elevaria fins al 15%, mentre que a partir de l'any estaria al 20%.

Si el retard és encara més gran, arriba a considerar-se una infracció greu i el recàrrec pot assolir el 150%. L'IBI, per part seva, és un altre dels tributs que caldrà abonar als ajuntaments on s'ubiqui la casa. Però, en aquest cas, cal fer-ho cada any. A cada municipi es fixen unes determinades dates per abonar-lo.

Pel que fa a les sancions, poden anar des del 5% al ​​20% del total segons la tardança. Durant els tres primers mesos, pujarà al 5%, arribant al 10% quan sigui de sis mesos. A partir d'aquesta data la multa rondarà el 20%.

En quins casos pots quedar exempt de pagar-los

Cal aclarir que aquests impostos són obligatoris per als venedors, encara que alguns n'estan exempts. Per exemple, els que decideixin comprar un altre immoble amb els diners obtinguts no han de pagar l'IRPF. Disposen d'un termini de dos anys per aconseguir un altre habitatge.

Les persones amb més de 65 anys disposaran de descomptes a l'impost de l'IRPF després de vendre's casa seva. En quedarien exempts si Hisenda reconeix que estan en situació de dependència severa o gran dependència.

També quedaran lliures d'assumir l'IRPF les persones que es decantin per la dació en pagament, és a dir, els que lliurin casa seva al banc per cancel·lar la hipoteca.