Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Imatge amb diversos bitllets i monedes d'euro

Les ajudes que pots cobrar sent mestressa de casa encara que no hagis cotitzat

Les persones que s'han dedicat a la llar poden accedir a ajudes com la Renda Activa d'Inserció i la pensió no contributiva
Imatge amb diversos bitllets i monedes d'euro
Milers d'espanyols es quedaran aquest any sense la paga extra de Nadal | Catalunya Diari

Si bé és cert que la feina de portar una llar és molt sacrificada, també ho és que totes les persones que es dediquen a aquesta tasca no cotitzen a la Seguretat Social i no tenen dret ni a atur, ni a baixes remunerades, ni accés a una pensió de jubilació contributiva. Per compensar-ho, hi ha una sèrie d'ajudes i subvencions per a mestresses de casa.

Tot i això, cal esmentar que es tracta d'ajudes molt reduïdes i, per això, els assessors financers recomanen estalviar amb petites quantitats mensuals a través d'algun producte d'estalvi o inversió. Una bona opció per a això són els dipòsits, que no suposen cap mena de risc. I, per descomptat, els plans de pensions per a la jubilació, que permeten estalviar a llarg termini.

Renda Activa d'Inserció (RAI)

Pel que fa a ajudes i subvencions, les mestresses i els amos de casa majors de 45 anys poden sol·licitar la Renda Activa d'Inserció (RAI). És un ajut del Govern als col·lectius sense ingressos que no perceben cap aportació de Servei Públic d'Ocupació, el SEPE, ni prestació ni subsidi per desocupació.

L'ajuda contempla una aportació econòmica i compta amb un programa específic d'inserció o formació per tal de facilitar l'entrada al mercat laboral. Es pot cobrar durant 11 mesos, però es pot sol·licitar fins a tres vegades. La quantitat a cobrar és el 80% de l'IPREM, l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, que el 2020 està en 537,84 euros.

Si ets amo o mestressa de casa i accedeixes a aquest ajut, rebràs el pagament cada 30 dies a partir del mes següent de la concessió. L'import de 430,27 euros al mes sol arribar entre els dies 10 i 15 de cada mes. I atenció, perquè la RAI té un règim d'obligacions i sancions molt més dur que la resta de prestacions.

Si s'incompleixen les obligacions, es produeix l'exclusió del programa i es perd l'ajuda de tot l'any. Cal renovar la demanda d'ocupació periòdicament, ja que un oblit provoca la pèrdua total de l'ajuda. Hi ha la possibilitat de recuperar-la, però et caldrà recórrer a la via judicial. Si deixes de reunir els requisits, cal comunicar-ho a l'oficina d'ocupació.

Per sol·licitar la Renda Activa d'Inserció has d'acudir a les oficines del SEPE demanant cita prèvia, o pots fer els tràmits a la seu electrònica del SEPE amb certificat digital, cl@ve o DNI electrònic.L'imprès de sol·licitud conté la declaració de les rendes de la persona i dels familiars convivents o càrrec, l'imprès de domiciliació bancària, el compromís d'activitat i l'autorització de petició d'informació a l'Agència Tributària. Has d'indicar si reps una pensió d'invalidesa no contributiva, i en cas afirmatiu has d'anotar l'import. Els documents que hauràs d'adjuntar són el DNI o Targeta d'identitat d'estranger i el llibre de família. També un certificat que acrediti la recerca activa d'ocupació que facilita el Servei Autonòmic d'Ocupació.

Ajudes de la teva comunitat autònoma

A més de la RAI pots sol·licitar les Rendes d'Inserció que ofereixen les comunitats autònomes a persones sense ingressos i en risc d'exclusió social. La quantitat dependrà de cada comunitat autònoma i de la situació familiar de la persona sol·licitant.

La comunitat que ofereix una prestació més alta és Navarra, amb 1.221 euros per unitat familiar, seguida de Catalunya, amb 1.122. A l'altre extrem, amb una menor quantitat, estan Ceuta, amb 420 euros, i Canàries, amb 667. La prestació mínima per persona es troba entre els 300 euros, a Ceuta, i els 644,49 del País Basc.

En aquest cas, la sol·licitud és una mica més complicada i pot trigar diversos mesos. Per sol·licitar la renda cal dirigir-se als serveis socials de la comunitat autònoma o ajuntament. Els requisits són molt estrictes, i en molts casos s'exigeix que la persona no rebi cap mena de rendes i hagi esgotat les ajudes d'altres administracions.

La tramitació és lenta, ja que cal presentar molta documentació, i en alguns casos es pot demorar durant mesos. Encara que és possible demanar-la per internet, sempre és millor iniciar els tràmits amb l'assessorament dels serveis socials.

Ingrés Mínim Vital

L'Ingrés Mínim Vital és una prestació posada en marxa pel Govern per a persones en risc de pobresa i exclusió social. Va dirigida a persones que viuen soles o en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Per cobrar l'Ingrés Mínim Vital cal tenir entre 23 i 65 anys, encara que els menys de 23 poden cobrar-la si tenen fills a càrrec. Un altre requisit és haver residit a Espanya de forma continuada durant un any abans de presentar la sol·licitud, i l'excepció a aquests requisits són les víctimes de violència de gènere, tràfic i explotació sexual.

També s'exigeixen uns requisits econòmics. Els ingressos mensuals de la unitat familiar han de ser com a mínim 10 euros menors a la quantia de l'ajut, i el patrimoni dels membres de la unitat familiar ha de ser inferior a 2,6 vegades la renda garantida anual per a una llar unipersonal, és a dir, 16,614 euros.

La renda garantida mínima de l'Ingrés Mínim Vital és de 461,5 euros mensuals per 12 mesos per a una persona que viu sola. Les quantitats van pujant fins al màxim, que són 1.015 euros mensuals per a les unitats amb fills a càrrec. Les famílies monoparentals tenen un suplement que s'afegeix a la renda garantida.

La seu electrònica de la Seguretat Social posa a disposició la informació detallada de la renda i una eina de simulació on pots comprovar si compleixes els requisits per accedir a la prestació. També pots trucar al 900 20 22 22 per a consultes concretes. Sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital s'ha convertit en una odissea i pot trigar mesos a tramitar-se.

Prestació no contributiva

Finalment, si no has cotitzat a la Seguretat Social o has cotitzat menys de 15 anys, arribat el moment de la jubilació també tens dret a una prestació. És una prestació no contributiva per al qual necessiteu tenir més de 65 anys i haver residit a Espanya durant almenys 10 anys. S'exigeix tenir ingressos inferiors als 5.018 euros l'any.

Si són inferiors i es conviu amb familiars, el requisit es compleix quan la suma de renda o ingressos anuals de tots els membres de la unitat de convivència són inferiors a 9.415 euros, per a dos convivents, 13.292 si són tres, i 17.169 si són quatre. Si entre els convivents hi ha pares o fills, la quantia ascendeix.

La pensió mínima no contributiva és de 98,90 euros i l'íntegra de 395,60 euros. Si dins d'una mateixa família, el sol·licitant conviu amb el beneficiari d'una pensió no contributiva, la quantia per a cada un és de 336,26 euros, i de 316,48 si hi ha tres o més.