Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Un home maneja papers en una taula i el logo de l'Agència Tributària

La clau per pagar menys a la Declaració de la Renda, si ets autònom

Els treballadors per compte propi es poden deduir algunes despeses marcant això a la Declaració de la Renda

La campanya de la declaració de la renda 2023-24 va començar el 3 d'abril. Fins a l'1 de juliol, els contribuents han de retre comptes amb Hisenda i complir totes les obligacions fiscals. Ara, el tràmit només es pot fer per internet, però l'Agència Tributària el podrà confeccionar a partir del 7 de maig per telèfon i del 3 de juny a les oficines.

Una de les novetats de la Renda d'aquest any té a veure amb els autònoms. Fins a l'any passat, només havien de declarar aquells treballadors per compte propi que superaven un rendiment net anual superior als 1.000 euros.

Ara, però, el sistema de cotització es basa en els ingressos reals, i tots els autònoms han de fer la declaració independentment dels ingressos que tinguin.

Quines despeses es poden deduir els autònoms?

Aquest canvi fa que els autònoms hagin de revisar minuciosament totes les despeses per veure si poden desgravar. Però han de complir 3 requisits: estar justificat adequadament, estar relacionat amb l'activitat econòmica de l'autònom i estar registrats correctament a la comptabilitat corresponent.

Hi ha una gran quantitat de despeses que poden ser deduïbles per als autònoms. Entre aquests, s'hi inclouen sous i retribucions, cotitzacions a la Seguretat Social o despeses de viatge i de personal. També el consum d'electricitat, aigua o gas, arrendaments, quotes d'autònom, tributs com l'IBI o despeses de reparació.

 • Sous, pagues extraordinàries, retribucions en espècie
 • Cotitzacions a la Seguretat Social de la plantilla
 • Pòlisses d'assegurances
 • Despeses de viatge dels empleats
 • Despeses de formació, regals com les cistelles de Nadal
 • Consums d'electricitat, aigua, gas o telefonia al local comercial
 • Cànons i arrendaments
 • Despeses financeres, com recàrrecs o interessos que no superin el 30% del benefici anual declarat
 • Quotes d'autònoms o corporacions, càmeres i associacions empresarials
 • Despeses de manutenció de l'autònom
 • Quotes d'autònoms o a corporacions, càmeres i associacions empresarials
 • Treballs encarregats a altres empreses, subcontractacions
 • Indemnitzacions
 • Compra de mercaderies i matèries primeres
 • Aportacions a plans o assegurances dels empleats
 • Impostos com l'IBI, l'IAE i taxes no sancionables i computades l'any tributat
 • Cost dels serveis professionals, com assessors o gestoria
 • Quantitats comptabilitzades en concepte d'amortització de l'immobilitzat material, intangible o de les inversions immobiliàries
 • Compra de publicacions d'àmbit professional
 • Despeses d'assistència a cursos, conferències o congressos

Deduir aquestes despeses pot ser una gran notícia per als autònoms. Durant l'any han de pagar la quota i fer front a diferents impostos, i aquestes opcions suposen un gran alleugeriment. Els autònoms que estan exempts de fer la renda són els que s'hagin donat d'alta el 2024.

Molts contribuents ja han presentat la declaració per internet. Saber si sortirà a pagar o a tornar és un dels grans interrogants a resoldre. En cas de tenir deutes amb Hisenda, el fisc permet fraccionar-ne el pagament en 2 terminis, on s'abonarà el 60% i el 40% corresponent.

Una altra alternativa és ajornar el pagament un màxim de 4 mesos. Tot i això, aquesta opció només és possible en deutes inferiors als 50.000 euros. D'altra banda, si la Renda surt a tornar, l'erari públic té 6 mesos per ingressar els diners pertinents.