Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Imatge de fons d´una oficina d´Hisenda i una altra imatge d´unes mans amb bitllets de 50 euros

La dada que Hisenda no vol que sàpigues: el que triga a prescriure un deute

La Llei General Tributària estableix un termini màxim en què l'Administració pot sol·licitar el saldo d'un deute als contribuents

Saldar els deutes pot ser una tasca complicada. De vegades les quantitats a pagar són excessivament altes, i reunir tots els diners pot requerir un ardu i costós treball. Les persones poden tenir problemes seriosos si no paguen a temps, i les conseqüències fiscals poden ser greus, legal o personalment.

Tot i això, aquests compromisos de pagament poden cancel·lar-se, fins i tot, prescriure si es tracta d'un deute amb entitats governamentals com Hisenda. Perquè encara que segurament no ho saps, l'Administració també té límits.

Quant triga a prescriure un deute?

Segons l'article 66 de la Llei General Tributària, els deutes contrets amb Hisenda prescriuen en 4 anys. És a dir, tant l'Administració com el contribuent tenen un termini màxim per resoldre les qüestions relacionades amb el pagament d'impostos i altres obligacions tributàries.

La llei recull quatre drets de l'Administració que poden prescriure en aquest període de temps:

  • El dret per determinar el deute tributari mitjançant la liquidació corresponent.
  • El dret d'exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
  • El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa tributària, d'ingressos indeguts i reemborsament del cost de les garanties (avals).
  • El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa tributària, d'ingressos indeguts i reemborsament del cost de les garanties.

Això no obstant, els deutes tributaris amb Hisenda en període voluntari o executiu es poden ajornar o fraccionar segons el que estableix l'article 65 de la mateixa llei. S'ha de fer amb una sol·licitud prèvia de l'obligat tributari, i seguint els termes fixats per la normativa corresponent.

Per determinar la prescripció, cal conèixer la data límit en què s'havia de presentar l'impost pertinent. És a dir, si el termini màxim era el 30 de juny, el període s'inicia l'1 de juliol. Si han passat quatre anys des de llavors i el termini no s'ha interromput, el deute amb Hisenda es considera prescrit.

Hi ha altres maneres de comprovar l'estat d'un deute amb Hisenda. Es pot sol·licitar un certificat d'estar al corrent de pagaments. Aquest document conté informació precisa sobre l'estat de les obligacions fiscals dels contribuents.

Així mateix, és important ressaltar que un deute prescrigui no implica la seva desaparició. Aquesta continuarà existint, però el creditor, que és Hisenda, perdrà el dret de reclamar-la en passar els 4 anys corresponents. Per tant, és fonamental conèixer els terminis per saldar els impagaments i altres obligacions amb el fisc.