Control de seguretat de la Guàrdia Civil de Trànsit

Les multes que la DGT ja posa als motoristes per una cosa que es veu cada dia

La DGT prohibeix que els motoristes condueixin amb cascos o auriculars

La DGT s'ha posat seriosa en un tema que ha provocat nombrosos accidents a les carreteres espanyoles. Mitjançant un comunicat, ha explicat que posarà multes als motoristes per l'ús de cascos o auriculars durant la conducció.

La mateixa DGT ha exposat que els intercomunicadors sobre l'ensenyament no han de quedar limitats. En aquest cas, parlem de les activitats formatives no només encaminades a l'obtenció de permisos de conducció.

La Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària aprovat pel reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, fixa el següent en l'apartat 3 de l'article 13:

«Queda prohibit conduir utilitzant qualsevol tipus de casc d’àudio o auricular connectat a aparells receptors o reproductors de so o altres aparells que disminueixin l'atenció permanent a la conducció, excepte durant la realització de les proves d'aptitud en circuit obert per a l'obtenció del permís de conducció en els termes que es determinin reglamentàriament», diu el text.

Al seu torn, «es prohibeix la utilització durant la conducció de dispositius de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, excepte quan el desenvolupament de la comunicació tingui lloc sense utilitzar les mans ni cascos, auriculars o instruments similars», estableix la llei.

La DGT prohibeix conduir motos amb cascos o auriculars

Amb tot, estan «exempts d'aquesta prohibició els agents de l'autoritat en l'exercici de les funcions que tinguin encomanades».

A més, de manera reglamentària es podran marcar «altres excepcions a les prohibicions que preveuen els paràgrafs anteriors, així com els dispositius que es considera que disminueixen l'atenció a la conducció, a mesura que es produeixin els avenços de la tecnologia».

En l'apartat 2 de l'article 18 del Reglament general de circulació que sosté la previsió legal, apunta el següent. «Queda prohibit conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so».

Les excepcions de la prohibició que els motoristes utilitzin cascos o auriculars

L'apartat 2 dona a entendre que les úniques excepcions versarien sobre l'àmbit de l'ensenyament i en la realització de les proves d'aptitud destinades a l'obtenció de permisos de conducció de motocicletes de dues rodes.

Aquest tipus d'interpretació ha fet que, en les últimes dates, s'hagin vist expedients sancionadors per l'ús d'aquests auriculars. Encara que eren emprats per a l'ensenyament, no anaven dirigits a l'obtenció de cap permís, per ser els usuaris ja titulars d'aquesta habilitació.

Partim d'un concepte d'ensenyament com aquella activitat dirigida únicament a l'obtenció d'un permís de conducció. No es té en compte un altre tipus de formació. Sempre darrere del reciclatge de coneixements i destreses i per fer un perfeccionament de l'activitat en qüestió.

Des d'aquest punt de vista, aquests cursos de reciclatge i perfeccionament i qualsevol activitat formativa per a millorar la formació i habilitació dels usuaris s'ha d'interpretar com una mateixa activitat d'ensenyament.

Cal considerar l'ús de dispositius durant el desenvolupament de les activitats formatives, sempre dins de l'excepció prevista a la norma i concretament en l'article 18.2 del Reglament general de circulació.

Per tot això, «no és procedent la incoació de cap expedient sancionador per l'ús dels referits dispositius durant l'ensenyament de la conducció impartida per una escola particular de conductors».

Parlem de si el destinatari de la formació la rep a l'efecte d'obtenir el permís de conducció o si ho fa amb l'objectiu de reciclar-se i per a millorar les tècniques.