La façana de l'Agència Tributària i el cercle, diversos bitllets

L'OCU assenyala els 4 impostos que paguen els que no resideixen a Espanya

Les persones no residents que tinguin propietats o ingressos a Espanya hauran d'abonar l'impost corresponent segons el valor patrimonial o benefici obtingut

El fet de no viure a Espanya no implica estar exempt de tributs. L'OCU explica quines són les persones que encara no vivint al nostre país hauran de pagar aquests càrrecs aquí.

Primer de tot, parlem de no residents quan les persones que viuen a Espanya ho fan durant un període de menys de 138 dies a l'any. Tot i que aquest fet no implica estar lliure de tributs si es tracta d'una persona que sí que és resident a efectes fiscals. Una persona que no està separada legalment i té parella i fills a Espanya serà considerada igualment resident, ja que es considera el sustentador principal.

En aquests casos, les persones no residents hauran de pagar a Hisenda quan rebin diners espanyols. Si tenen propietats o reben diners per alguna herència, hauran d'abonar la part corresponent segons els ingressos generats.

Quins són aquests impostos?

Segons l'OCU, els impostos varien segons les quantitats que rebin i els béns que tinguin a l'Estat espanyol.

Impost de la Renda per a persones No Residents

En alguns casos, quan el no resident disposa d'una propietat de lloguer a Espanya, haurà de pagar l'impost de la renda per a persones no residents (IRNR). Per a aquest tipus d'operacions s'aplica un tipus impositiu del 19 % o del 24 % en funció del rendiment obtingut.

En els guanys obtinguts per la venda d'un immoble, el comprador serà qui haurà d'ingressar un 3 % en funció del concepte de retenció de l'IRNR, afirma l'OCU.

Patrimoni

Se'ls exigeix un càrrec si el valor del patrimoni a Espanya supera els dos milions d'euros o en cas que la quota tributària sigui a ingressar.

Herències

Per a aquells ingressos obtinguts per herències rebudes des d'Espanya, les persones no residents han de fer una autoliquidació de l'impost de successions i donacions a l'Agència Tributària.

Poden triar entre aplicar la normativa estatal, la de la CCAA on residís la víctima mortal que li ha deixat l'herència o la de la CCAA on està situat l'immoble.

IBI

Un altre dels càrrecs a què ha de fer front el no resident és l'anomenada contribució de béns immobles, en cas que tingui alguna propietat. Es tracta d'un càrrec anual del valor cadastral que es paga a l'Ajuntament del municipi on hi ha l'immoble.

En cas que aquesta persona vengués alguna propietat, serà el comprador qui es faci càrrec de la plusvàlua municipal. La plusvàlua és l'increment del valor del terra des del moment de la compra.

Per alleugerir els tràmits, assegura l'OCU, totes aquestes gestions es poden fer de manera en línia.