Mano metiendo cien euros en el bolsillo

La pensió màxima de jubilació que pots tenir sense haver cotitzat el mínim

La unitat familiar es tindrà en compte a l'hora de cobrar la prestació

Cobrar una pensió de jubilació sense haver cotitzat prou a la Seguretat Social és possible. Aquesta retribució no contributiva té com a objectiu assegurar una prestació econòmica a la ciutadania major de 65 anys en cas que sigui necessari. Al mateix temps, té l'objectiu de promoure l'assistència medicofarmacèutica gratuïta i els serveis socials complementaris.

Requisits per cobrar la pensió

L'arribada de la pandèmia originada per la COVID-19 va deixar milers d'aturats de llarga durada i altres que no han aconseguit continuar cotitzant encara sense feina. La majoria tindrà complicat assolir el mínim exigit per accedir a una pensió contributiva de jubilació. Es requereix haver cotitzat un mínim de 15 anys, dos dels quals han d'haver estat entre els últims quinze.

Malgrat el fet de no haver pogut cotitzar prou a la Seguretat Social, existeix la possibilitat de rebre una pensió no contributiva de jubilació. Per això, cal complir una sèrie de requisits.

Actualment, s'han d'haver complert els 65 anys i no tenir dret a una pensió de jubilació contributiva. A més, cal ser resident legal a Espanya, amb un mínim de 10 anys de residència acreditats entre l'edat de 16 anys i el moment de la sol·licitud.

Al seu torn, la residència legal s'exigeix sempre en els dos darrers anys immediatament anteriors a la sol·licitud de la pensió i de forma ininterrompuda.

Per poder percebre aquesta pensió, s'exigeix també tenir carència de rendes, així que els ingressos anuals del sol·licitant de la prestació no poden ser més grans de 5.639,20 euros.

La unitat econòmica, una dada important

En cas que la persona sol·licitant convisqui amb altres familiars, parents fins a segon grau, es tenen en compte els ingressos del conjunt de membres. Un fet que varia els límits de diners que es percebran.

Si els convivents són el cònjuge i/o els parents consanguinis de segon grau, els ingressos que pot tenir la unitat econòmica són de 9.586,64 euros l'any si hi conviuen dues persones. En cas que siguin tres, 13.534,08 euros, i quatre, 17.481,52 euros.

En cas d'haver-hi els pares o fills, el màxim d'ingressos de la unitat econòmica serà de 23.966,60 euros anuals per a dues persones. Per a tres, 33.835,20 euros l'any, i quatre, 42.703,80 euros.

Com a requisit final, se sol·licita no percebre ingressos que provinguin d'altres pensions o ajuts incompatibles. Aquestes serien la contributiva d'invalidesa o els subsidis de garantia d'ingressos mínims.

La quantia individual actualitzada per a cada pensionista no és fixa. Es calcula de forma individualitzada en funció del nombre de beneficiaris que visquin al mateix domicili i les seves rendes personals i/o de les de la seva unitat econòmica de convivència.

La quantia íntegra de les prestacions no contributives el 2021 es fixa en 5.639, 20 euros anuals. Es paga en 14 pagues, distribuïdes en 12 mensualitats i dues extraordinàries.

Per la seva banda, la pensió mínima és de 1.409,80 euros l'any, fet que suposa 100,70 euros al mes.

Es preveu que l'any vinent les pensions no contributives pateixin un augment del 3%. D'aquesta manera, la prestació íntegra serà de 5.808,04 euros anuals, mentre que la mínima s'elevarà fins a 1.452,01 euros l'any.

En cas que dins una mateixa unitat familiar hi hagi diversos beneficiaris de pensions d'aquesta mena, les quanties es veuran reduïdes. Si són dos membres, cadascun percebrà un màxim de 342,38 euros al mes. Amb tres, 322,24 euros cadascun.

Les pensions no contributives es reben amb caràcter vitalici, sempre que el beneficiari continuï complint els requisits exigits.