Una persona utilitzant un ordinador portàtil i una imatge superposada d'una mà sostenint diversos bitllets d'euro

Els permisos laborals que t'ha de pagar l'empresa a Espanya el 2024

Aquest tipus de permisos es coneixen com a permisos retribuïts i queden establerts a l'Estatut dels Treballadors

De manera general, hi pot haver circumstàncies que impedeixin al treballador assistir al seu lloc de treball en un moment determinat. Per això, de vegades, cal gaudir de permisos laborals i retribuïts.

Aquests permisos queden recollits a l'Estatut de Treballadors. Ara, des de la web oficial de l'OCU, també informen de tots els permisos pagats de què pot gaudir un empleat a la seva empresa.

Aquests són els permisos laborals retribuïts que en pots gaudir

Els permisos retribuïts són dies en què el treballador es pot absentar del lloc si té una causa justificada. A més, no se li pot descomptar una part del salari. Actualment, hi ha diferents tipus de permisos pagats com compte l'OCU.

Canvi d'estat civil

Si un treballador es casa o es registra com a parella de fet, cada membre de la parella tindrà un permís retribuït de 15 dies naturals.

Embaràs o adopció

Hi ha un permís pel temps que es necessiti per fer proves prenatals o tècniques de preparació al part. En els casos d'adopció, aquest permís és per assistir a les sessions d'informació i per fer-ne la preparació pertinent.

Després del naixement

Després del naixement, els progenitors tenen dret a un permís retribuït de 16 setmanes. D'aquestes, 6 s'han de gaudir després del part, a jornada completa i de manera ininterrompuda. És el conegut com a permís per paternitat.

Per naixement de fill prematur que hagi d'estar hospitalitzat

Si el nounat ha de romandre a l'hospital, el treballador té dret a absentar-se una hora de la feina. Així mateix, pot reduir la jornada un màxim de dues hores (amb la disminució proporcional del sou).

Lactància

L'alletament dona dret a una hora d'absència de la feina cada jornada que es pot dividir en dues parts fins que el lactant tingui nou mesos.

Cura de familiars

En cas d'accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica que necessiti repòs al domicili del cònjuge, parella de fet o parents de fins a segon grau, el treballador té dret a un permís retribuït de 5 dies.

També dona dret a aquest permís la cura, pels motius anteriors, d'una altra persona diferent que convisqui amb el treballador al mateix domicili.

Defunció

Si mor el cònjuge, parella de fet o parents de fins a segon grau, el treballador té un permís de 2 dies. Si per aquest motiu el treballador s'ha de desplaçar a una altra ciutat o comunitat autònoma, el permís és de 4 dies.

Formació i exàmens

El treballador té dret a gaudir d'un permís retribuït de 20 hores a l'any per formació vinculada a l'empresa i que es poden acumular per un període de fins a 5 anys si té almenys un any d'antiguitat a l'empresa.

Si el treballador ha d'anar a exàmens per treure'n un títol acadèmic professional, tindrà dret a rebre el permís pertinent.

Mudança

D'altra banda, el treballador té dret a un dia lliure si es trasllada del domicili habitual.

Altres permisos laborals que recull la norma

La norma també recull els permisos retribuïts següents:

  • Permís pel temps que necessiti per complir un deure de caràcter públic i personal (donació de sang, renovació del DNI, dret de vot, etc.).
  • Permís per dur a terme funcions sindicals o de representació del personal segons els termes legals.
  • Permís per recerca de feina si es produeix un acomiadament objectiu: 6 hores des del període de preavís fins a la fi del contracte.
  • Desplaçament laboral: permís de 4 dies laborables per cada desplaçament de 3 mesos.
  • Permís per força major: dret d'absentar-se per les hores que necessiti (fins a 4 dies retribuïts a l'any) per motius familiars urgents, malaltia o accident, que necessitin la presència immediata.