Fotografia al moll de Bosch i Alsina

El Port de Barcelona fa un pas endavant en la igualtat de gènere

L’entitat ha creat una Comissió Negociadora que elaborarà el nou Pla d'Igualtat, basat en la informació recollida a través d’un estudi sobre la situació actual i els resultats d’una auditoria i un registre retributiu

Mai abans la sensibilitat i el compromís cap a la igualtat  entre homes i dones, així com en la societat, han estat tan presents en els debats públics. De fet, la desigualtat  que pateixen les dones en el mercat laboral és sistèmica i persistent.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les dones van guanyar 5.726 euros menys a l'any que els homes, l'any 2018. Aquesta dada publicada el passat 22 de febrer, dia per la igualtat salarial entre homes i dones, posa de manifest el camí que encara queda per recórrer en aquesta matèria.

Precisament, en la batalla per posar fi a la  bretxa salarial  i altres desigualtats de gènere, les institucions públiques juguen un paper molt important.

En aquest sentit, l'octubre del 2020 van entrar en vigor dos reials decrets (RD 901/2020 i RD 902/2020) perquè les empreses elaborin un Pla d'Igualtat dins de la seva organització i incorporin un registre salarial per evitar les diferències retributives per qüestió de gènere.

Fotografia al moll de Bosch i Alsina
L'entitat ha creat una Comissió Negociadora que elaborarà el nou Pla | Port de Barcelona

Fa més de 10 anys que el Port de Barcelona  es va avançar a aquesta nova legislació, aprovant el primer Pla d'Igualtat  de la institució. I per això, enguany, veu aquesta obligació legal com una oportunitat de millora per seguir treballant per la igualtat dins seu. De fet, el Port de Barcelona ha creat la Comissió Negociadora encarregada d'elaborar el nou Pla d'Igualtat 2022-2025 que la institució té previst aprovar en els pròxims mesos.

Es tracta d'un òrgan designat expressament per negociar, elaborar i aprovar el nou Pla, que vetllarà pel compliment del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones dins del Port de Barcelona. El contingut d'aquest Pla 2022-2025 es definirà un cop realitzat un diagnòstic per detectar possibles millores dins de l'organització.

Els membres de la Comissió, constituïda per 10 persones, 5 de la part empresarial i 5 de la part social amb una composició paritària, realitzaran un curs de 12 hores de sensibilització de gènere, per tal de formar-se abans d'iniciar la diagnosi.

Aquesta diagnosi permetrà analitzar  la situació actual de la institució i s'elaborarà a través de dos qüestionaris: un qualitatiu, enfocat a donar informació de les àrees de formació, selecció, conciliació, comunicació, promoció, retribució, prevenció; i un quantitatiu, per facilitar dades com el sou, permisos retribuïts, rotació del personal, absències, excedències, reduccions de jornada, tipus de contracte, horaris i formació rebuda disgregat per gènere.

La fotografia global que s'extregui a través de la diagnosi  anirà complementada per un registre salarial, un instrument que recull les percepcions econòmiques de totes les persones treballadores, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs, i per una auditoria retributiva. Aquesta auditoria servirà per comprovar si el sistema retributiu de l'empresa, de manera transversal i completa, compleix el principi d'igualtat  entre dones i homes.

Amb aquesta informació, es podran prevenir i corregir els obstacles i dificultats existents en l'empresa a l'efecte de garantir la igualtat retributiva i assegurar la transparència  del sistema.

L'eliminació de la bretxa salarial entre dones i homes ha de ser un dels principals reptes de les empreses i organitzacions i és absolutament imprescindible que s'assoleixi perquè la igualtat entre dones i homes sigui efectiva i real. De fet, segons l'INE, la diferència salarial és evident en el  sou base, però ho és més en els complements extres. Es calcula que la bretxa salarial és del 16,15% en el salari i del 26% en les retribucions complementàries.

La importància que el Port de Barcelona dona a la lluita contra les desigualtats queda reflectida al seu nou IV Pla Estratègic 2021-2025, que recull l'aposta per la igualtat d'oportunitats.

Infografia de les mesures dutes a terme en matèria d’Igualtat al Port de Barcelona
Infografia de les mesures dutes a terme en matèria d’Igualtat al Port de Barcelona | Port de Barcelona

El Port de Barcelona referma així el seu compromís amb la  sostenibilitat social  a través del Pacte Mundial de les Nacions Unides i treballa pel compliment dels 10 principis del pacte i també dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que inclouen el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació i el consum sostenible. I, en aquest cas, l'ODS número 5, que insta a treballar per assolir la igualtat de gènere, no només perquè és un dret humà bàsic, sinó perquè és vital per al desenvolupament sostenible.

Està demostrat que empoderar les dones  té un efecte multiplicador i ajuda a promoure el creixement econòmic i el desenvolupament a escala global.

Competències de la nova Comissió Negociadora

El mes de febrer passat, el Port de Barcelona va reemplaçar el Comitè Permanent d'Igualtat, creat per fer el seguiment del Pla d'Igualtat i acordar les noves accions a prendre, per la Comissió Negociadora constituïda per a l'aprovació i negociació de la diagnosi i fins a la creació del nou Pla. Aquesta comissió té les següents competències:

Vetllar  perquè a l'Autoritat Portuària de Barcelona es compleixi el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

Informar  el personal sobre el compromís adoptat de desenvolupar un Pla d'Igualtat.

Analitzar  i negociar el diagnòstic de l'Autoritat Portuària de Barcelona amb la finalitat de detectar possibles millores dins de l'organització.

Realitzar, examinar  i  debatre les propostes de mesures i accions positives que es proposin per a la negociació.

Negociar, elaborar  i aprovar  el Pla d'Igualtat que es posarà en marxa.

Impulsar  la difusió del Pla d'Igualtat dins del Port de Barcelona i promoure la seva correcta implantació.