Bitllets d'euro

L'important recordatori de la Seguretat Social a tots els ciutadans

Totes les persones obligades a cotitzar o al pagament d'altres deutes són beneficiàries d'aquest servei

La Seguretat Social ha volgut recordar a les seves xarxes socials que totes les persones obligades a cotitzar o al pagament d'altres deutes poden sol·licitar amb la Seguretat Social que se'ls retorni totalment o parcialment l'import dels ingressos que hagin fet per error.

Aquestes devolucions inclouen alhora els interessos de demora generats des de la data de l'ingrés en la Tresoreria General de la Seguretat Social fins a la data de la proposta de pagament. Cal aclarir que no es retornen les quotes o recursos ingressats de manera maliciosa.

Si la persona a qui se li retornarà aquest ingrés erroni manté deutes amb la Seguretat Social o té concedit un ajornament o moratòria, el total de la devolució s'aplicarà al deute pendent d'ingrés o amortització (amb l'excepció del deute garantit mitjançant un aval genèric).

Així pots sol·licitar la devolució d'ingressos 

Les sol·licituds de devolució d'ingressos han d'emportar-se a l'Administració de la Seguretat Social corresponent al domicili de la persona obligada al pagament. En cas que aquesta tingui centralitzada la seva gestió en una Administració en concret, serà aquesta l'Administració competent.

Els treballadors dels Règims Especials d'Autònoms, Agrari compte aliè, Treballadors de la Mar per compte propi, treballadors de llar (titulars de la llar familiar i treballadors discontinus) i Convenis Especials, poden sol·licitar la devolució de les seves quotes per mitjà de la Seu Electrònica.

Com han de sol·licitar la devolució els empresaris?

En referència als empresaris, han de sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la devolució de la seva aportació així com la dels seus propis treballadors, havent de retornar-la-hi quan se'ls faci efectiva la devolució. Malgrat tot, el treballador per compte d'altri pot sol·licitar directament a la Tresoreria General la devolució de les seves quotes si aquesta empresa hagués desaparegut o es negués a demanar aquesta devolució.