Entrada d'una oficina d'ocupació

El SEPE envia un avís a tots aquells que cobren una coneguda ajuda cada mes

Les persones beneficiàries han de tenir en compte un tràmit que caldrà fer obligatòriament

Els joves no seran els únics que podran gaudir dels bons i les pagues que el Govern ha anunciat i no trigaran a estar vigents. Les persones més grans de 52 anys poden sol·licitar i rebre els ajuts econòmics que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) posa a disposició per a aquells que compleixin els requisits. Es tracta d'una de la sèrie d'ajuts que aquest organisme ofereix a les persones que ja hagin esgotat la prestació o el subsidi per desocupació.

El subsidi més llarg que ofereix el Govern

Això no obstant, la durada d'aquesta prestació és molt més gran que la de la resta de subsidis existents. Els beneficiaris rebran una paga mensual fins a la jubilació, quan ja podran rebre la pensió que els correspongui. Per poder beneficiar-se d'aquest subsidi, el SEPE demana reunir certs requisits.

Aquests es poden acreditar a través de la declaració de rendes, juntament amb la documentació que les justifiqui. El mateix organisme recorda la importància de presentar aquesta declaració cada any, ja que, si no, l'abonament quedaria paralitzat igual que la seva cotització corresponent.

Tràmit obligatori per als beneficiaris del subsidi

Per optar a la sol·licitud de l'ajut, el beneficiari ha de justificar estar en carència de recursos econòmics propis. És un dels requisits que cal complir i que es podrà corroborar mitjançant la presentació de la Declaració Anual de Rendes (DAR).

Per això, el sol·licitant no pot haver rebut ingressos superiors al 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI) en cap mes. Aquest salari mínim pot patir variacions, però actualment està fixat en 1.000 euros bruts mensuals a repartir en 14 pagues.

Des del seu compte de Twitter, el SEPE envia avisos periòdics per justificar els requisits. El tràmit s'ha de fer cada 12 mesos des de la data d'inici del dret al subsidi, o des que es va reprendre per darrera vegada; segons informa El Correo. Passat l'any des del naixement del subsidi, hi ha un termini de 15 dies per presentar la declaració.

Foto de dues persones treballant i fent càlculs amb dos ordinadors portàtils.
Les persones beneficiàries no poden cobrar el Salari Mínim Interprofessional. | Pixabay

Com demanar lajuda?

La Declaració Anual de Rendes que es requereix per poder sol·licitar l'ajut es pot tramitar a través de la seu electrònica del SEPE. Per accedir per aquesta via cal disposar del certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.

En el cas dels que no disposin de claus d'accés a internet, o les rendes hagin superat en algun mes el llindar del 75% de l'SMI, la situació canvia. Aquests hauran de sol·licitar l'ajut presencialment des de les seves oficines de prestacions.

A més dels 15 dies de termini de què es disposa per presentar la declaració, l'organisme públic envia un altre avís. El retard d'aquest tràmit suposa la represa del cobrament del subsidi, «però amb efectes des de la data en què es lliuri».

De quants diners consta el subsidi?

Aquest ajut per atur per a majors de 52 anys suposa una paga mensual, amb una quantia igual al 80% de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM). Aquest ha estat fixat enguany en 579,02 euros mensuals, per la qual cosa, fent els càlculs, suposa un subsidi de 463,21 euros.

Una mà traient bitllets d'un caixer automàtic
La quantia del subsidi estarà determinada per certs paràmetres. | GTRES

Els diners es cobraran per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes següent que correspongui a la meritació. Com a norma general, el subsidi s'abonarà directament al compte bancari del qual sigui titular el beneficiari.

Aquest subsidi adreçat a les persones majors de 52 anys s'ha convertit en un dels més importants per desocupació a Espanya. Gestionat pel SEPE, aquest ajut arriba cada mes a més de 701.000 persones al nostre país; dades recollides pel Ministeri de Treball i Economia Social.