Mall de jutge

Notificació a un hereu interpellatio in iure

Text legal a un hereu interpellatio in iure

«Que en virtut d'escriptura autoritzada per la notària de Blanes, LA SRA. MARTA MARIN DEL CAMPO, en la Rambla de Joaquim Ruyra 75, entresòl, l'1 de juny de 2021, amb el número 1151 del seu protocol, la Sra. ARACELI ZAMORA ASENSIO, proveïda de DNI 46024712-X, li va requerir, com co-hereva, perquè notifiqués al Sr. AARON ZAMORA PÉREZ, proveït de DNI número 47896929-G, que disposava d'un termini de dos mesos per a manifestar si accepta o no, els drets hereditaris que li corresponguin en l'herència de DON MANUEL ZAMORA HERNÁNDEZ mort el dia 4 de març de 2021, advertint-li molt expressament que si en tal termini no manifesta la seva voluntat en la notària de la Sra. Marín del Campo, s'entendrà per repudiada l'herència pel Sr. Zamora Perez.»